Søren Qvist og Søren Simonsens aner

 Elses bedsteforældre

 

4.  Søren Sørensen Qvist #18. (Billedet er fra deres ejendom Tandholm i Borum.)

 

Født 12.december 1884 i Borum, død 8. januar 1967 i Mundelstrup, begravet i Fårup kirke.

    

   Søren arbejdede som ung hos sine forældre. Som karl boede han i et kammer med direkte indgang fra kostalden. Således blev han vækket en morgen med et brag, foranlediget af Mads gedebuk, der gennem døråbningen havde set sit spejlbillede i Sørens barberspejl. Den første tid efter ægteskabets indgåelse med Ane Kirstine, arbejdede Søren på margarinefabrikken i Århus, men overtog gården Overskovlund eller Lille Tandholm efter faderen i 1909, i en periode hvor man arbejdede meget på at forbedre forholdene for tyendet. I den forbindelse fortalte Søren følgende: Efter ansættelse af en ny forkarl, forlangte karlen at få sin egen seng, idet han ikke ønskede at sove sammen med ungkarlen. Herover blev Søren meget fortørnet, og måtte ind til Ane Kirstine for at afreagere.  Raseriet forsvandt øjeblikkeligt, da Ane Kirstine spurgte Søren, om han måske ville dele seng med ungkarlen. Samme dag blev seng nr. 2 stillet op i karlekammeret.

     Til oplysning havde de petroleumslamper, hvoraf den i stuen havde en meget stor væge. Den blev først tændt, når man kunne se gæsterne komme nede på vejen, ellers ville den ikke kunne brænde hele aftenen. Samme lampe findes på Kåsvej 29 i Lihme.

     Ane Kirstine var en dygtig og forstående husmor, der ydede såvel Søren som deres 5 børn en solid støtte. Hun satte pris på hjemmehygge med fællessang og musik. Hun var svagelig af natur, og døjede hele sit liv med nyregrus og lignende. Mindst 1 dag om ugen var hun sengeliggende.

     I 1944 måtte Søren som 60 årig sælge gården på grund af svigtende helbred og manglende medhjælp. Han startede da som ejendomsmægler, men måtte stoppe, da konkurrenterne blev motoriseret. Så fik han arbejde på Mundelstrup kurvefabrik for en kort periode, idet hans trang til selvstændighed ikke harmonerede med arbejdsgiveren. Så fik han arbejde hos smeden i Sabro,  indtil han blev pensioneret.

     Forholdet mellem Søren og Ane Kirstine var et varmt og kærligt forhold, der stod sin prøve, da Ane Kirstine i 1962 blev meget syg af tarmkræft og døde. Søren var åndeligt frisk til det sidste og døde på Sabro Plejehjem.

     Sammen med den øvrige familie fik Søren tilføjet Qvist til efternavnet d. 29. jan. 1906, et navn som Hans oldefar tilegnede sig af en eller anden grund.

    

     Overskovlund eller Lille Tandholm - Borum matrikel 6b - adr. Viborgvej 717c.

    

     Han blev gift med Ane Kirstine Larsen #19, gift 27.november 1908 i Fårup.

 

                             Børn:

 

                      i      Margrethe Qvist #31, født 7. december 1909 i Overskovlund - Mundelstrup.

 

       2.             ii    Hans Qvist #4, født 4. september 1911 i Borum, død 10. februar 1953 i Fårup.  Han blev gift med Kathrine Oline Simonsen #5, gift 27.september 1936 i Fårup kirke.

 

                      iii   Erna Qvist #32, født 20,februar 1913 i Mundelstrup.

 

                      iv    Edith Qvist #33, født 29. november 1916 i Mundelstrup.

 

5.  Ane Kirstine Larsen #19, født 3.august 1889 i Mundelstrup, døbt i Fårup kirke, død 6.september 1962 i Mundelstrup, begravet i Fårup kirke.

 

6.  Søren Simonsen #14, født 22. oktober 1881 i Gosmer, død 12. april 1967 i Mundelstrup, begravet i Fårup.

    

     Søren og Ane Kirstine bosatte sig som forpagter på Sabro mark i 1907 - 1913 på Matrikel 24a. Gammel Viborgvej nr. 160. D. 11. oktober 1913 flyttede de til Mundelstrup,  hvor de købte et hus for 1800 kr.(mtr. 2e) ved gadekæret i Mundelstrup by(Løvkærvej 9)

     Søren var arbejdsmand på Mundelstrup gødningsfabrik (svovlsyrefabrik - DSSF.) indtil efter 1921. Senere blev han arbejdsmand ved vejvæsenet,  hvor han endte som vejformand.  Han var inkarneret socialdemokrat,  der følte med de små i samfundet.  Således fik de hittebarnet Poul Harald Therkeldsen,  som de fandt i en kurv ude i haven.  Hos Søren og Ane Kirstine voksede han op sammen med Martine og Oline.

     Martine blev gift med maler Holger Jensen (Onkel Holger) og fik sønnen Jørgen.  I 1936 ramtes familien af ulykker.  Først døde barnebarnet Jørgen af menigittis,  derefter døde Martine og til slut døde  Ane Kirstine Poulsen også.  En katastrofe som Søren aldrig  helt kom over.  Da svigersønnen Hans Qvist døde i 1953,  fik han sin daglige gang hos Oline.  Således arrangerede Oline julefrokost for alle vejformændene i området 2. juledag, en fest som Søren så frem til,  ikke mindst efter at han blev pensioneret.

    

     Som en god socialdemokrat holdt Søren fanen højt til det sidste,  således ville han ikke modtage tilskud fra sygekassen til sit nye høreapparat,  selv om han var berettiget til det.  Dog ville han kun lade batterierne op til det halve, idet en fuld opladning kostede 10 øre i døgnet. Derfor fungerede apparatet ikke tilfredsstillende,  men som han sagde:"Jeg kan godt nøjes med at høre for 5 øre om dagen".

    

     Da han blev senil på grund af flere hjerneblødninger,  ville han ikke på plejehjemmet i Sabro,  da han troede det stadig fungerede som fattighus, hvor man før i tiden fik både tærsk og blev indespærret.  Paradoksalt nok var han som ung, den store fortaler for at ombygge fattighuset til alderdomshjem.

     Søren var en lun fyr og var vellidt af alle i nabolaget.

     Arkivalieonline:

     Folketælling 1911 - Opslag 14.

    

     Han blev gift med Ane Kirstine Poulsen #15, gift 19. november 1907 i Sabro.

 

                             Børn:

 

       3.             i      Kathrine Oline Simonsen #5, født 29.juli 1908 i Sabro, død 16. marts 1977 i Amtssygehuset i Århus, begravet i Fårup kirke.  Hun blev gift med Hans Qvist #4, gift 27.september 1936 i Fårup kirke.

 

                      ii    Martine Simonsen #16, død 1936 i Fårup kirke.  Hun blev gift med Onkel Holger Jensen #2112.

 

                      iii   Poul Harald Therkeldsen #30.

                            

                             Poul er hittebarn som en eller anden havde anbragt i en kurv i haven. Familien tog ham til sig og han blev en del af familien uden dog at være adopteret. Dan Søren Simonsen døde var Oline eneste arving, men skrev under på at Poul også skulle have en part af boet.

 

7.  Ane Kirstine Poulsen #15, født 1.oktober 1882 i Sjelle, død 5. februar 1936 i Mundelstrup, begravet i Fårup.

 

Oldeforældre

 

8.  Hans Sørensen Qvist #34, født 20. marts 1840 i Svinbo, døbt i Skjødstrup, død 28. november 1933 i Borum.

    

     Hans blev uddannet som snedker, og vandrede i sine unge dage fra gård til gård,  og udførte forefaldende arbejde.  Han gjorde tjeneste som værnepligtig ordonnans under Dybbølkrigen,  for hvilket han fik tildelt dannebrogsordenen i 1914 (Veteran). En overgang havde han arbejde på Vindskovgård. Her lærte han ejeren Johan Nielsens søster, Johanne Nielsen at kende. Johanne Nielsen var datter af gårdmand Niels Nielsen og Kirsten Johannesdatter fra Høver i Storring sogn. Hans Qvist købte d. 06.08.1972 gården Overskovlund eller Lille Tandholm  på Borum mark (Matrikel 6b - Viborgvej 717C), og ansatte Johanne som pige i huset. Året efter blev de viet i Borum kirke. Noget længere ægteskab blev det ikke,  idet Johanne dør d. 11. maj 1877. I dette ægteskab får de kun sønnen Niels, 6. maj 1874, der kun var 3 år gammel ved moderens død.

    

     (Arven efter moderen gør, at Niels får sig en læreruddannelse på Ranum seminarium. Efter endt eksamen blev han førstelærer på skolen i Hassselholt - Vinderup sogn (1903-45).  Niels dør ugift som 97 årig i 1971. Hans Halvsøster Johanne (#36) flytter ligeledes til Vinderup,  hvor hun efter mange år i Californien, kommer hjem dør, og bliver efterføgende begravet i Vinderup kirke. Mindesten for dem begge findes på Vinderup kirkegård rejst af menighedsrådet.)

    

     Herefter gifter Hans sig med Mette Carstensenen der er en søsterdatter til  fruen på Vindskovgård, Kristiane Jensen. Mette var en dygtig og driftig kone,  og var den egentlige drivkraft i familien.  Med hende fik han 4 børn:

     Som landmand fungerede Hans ikke for godt,  hvorfor han i 1889 forpagtede gården til Thomas Laursen af Ristrup indtil år 1900.  Han bosætter sig i Sølystgade i Århus,  hvor han får arbejde på Mønsted margarinefabrik,  medens Mette syede for en skrædder.

     Fra 1900 - 1909 driver Hans atter Overskovlund,  hvorefter den sælges til sønnen Søren Sørensen Qvist.  De flytter herefter op til Niels Qvist i Hasselholt skole, hvor de opholder  sig i en længere periode.  I 1918 køber de et hus i Mundelstrup,  tæt op til Viborg landevej.

     D. 29.jan. 1906 får Hans tilføjet efternavnet Qvist,  der var hans morfars efternavn på mødrene side.

    

     Landsarkivet i Viborg

     Skøde og Panteprotokol

     B58 Sp 49

     Retsdagen 30. okt. 1889

     Læsn. nr. 1

     Forpagtningskontrakt:  mellem gaardeier Hans Sørensen af Borum og LadefogedThomas Laursen af Ristrup. Jeg Hans Sørensen bortforpagter hermed til Thomas Laursen den mig i følge tinglæste adkomst tilhørende ejendom i Borum sogn, nemlig

     Matr. nr. 6b af Hartkorn 1 td. 2 skp. 3 fjk. 13/4 alb.

     Vilkaarene for forpagtningen er følgende: Forpagtningen omfatter ejendommens tilliggende med undtagelse af et tørveskifte om hvis grænser vi er enige. Til

     forpagterens rådighed overlades ham samtlige bygninger med mur og sømfast tilbehør derunder 2 kakkelovne og 1 indmuret gryde.  Endvidere medfører al beholdning af avl og afgrøde samt gjødning, besætning inventar og avlsredskaber.

     Ejendommen drives i 7 eller 8 skifter efter forpagterens eget skøn.  Når undtages, at forpagteren i hver rotation skal have 1 gang brak og 2 gange græs,  maa han i øvrigt drive ejendommen som han lyster.  Af gjødning og halm maa han intet bortføre fra gaarden.

     Tiltrædelsen finder sted den 1. november d. aar og er forpagtningsforholdet indgaaet for tidsrummet indtil 1. april 1900.

     Afgift:      1. november til 1. april 1890                   450 kr.

     De følgende 2 aar til 1892                                        700  -

     De følgende 6 aar til 1898                                        800  -

     De sidste 2 aar                                                                          900  -

    

     Maa aarligt skære 15000 tørv.

     1 ko a                              125 kr.                              

     ditto                                     75 kr.                           

     ditto                                     75 kr.                           

     1 Kvie                                  90 kr.

     1 Kalv                                  20 kr.                           

     Hoppe 3 aar                             310 kr.                     

     2 Pattegrise                       60 - 50 kr.

     7 Høns                                   7 kr

     Stadskøretøj                              35 kr.                     

     Arbejdstøj                                 10 kr.

     Hakkelsesmaskine      44 kr.                                    

     Kornrenser                                 25 kr.

     Stadsvogn                       90 kr.  o.s.v.

    

     Han blev gift med (1) Mette Carstensen #35, gift Hadsten ?.

    

     Han blev gift med (2) Johanne Nielsdatter #39, gift 11. september1873 i Borum, født 11. september 1843 i Høver, Storring sogn, døbt 27. oktober 1843 i Storring kirke, død 11. maj 1877 i Lille Tandholm eller Overskovlund.

 

                             Barn af Mette Carstensen:

 

                      i      Johanne Qvist #36, født 12. juli 1882 i  Overskovlund, Borum Mark.

                            

                              Ved dåben blev Johanne opkaldt efter Niels Qvistes afdøde mor. Johanne Qvist kommer til Hasselholt skole , hvor hun skal være husholderske for sin halvbroder Lærer Niels Qvist. Her gifter hun sig med tømrer Simon Simonsen i Vinderup, søn af grd. Jens Christian Simonsen og Ane Andersen af Ejsing. Brylluppet blev holdt på Tandholm i Borum d. 9. juli 1908. I 1910 emigrerer  Simon Simonsen sammen med Johanne til Californien (Ankomst til Ellis Island d. 25. maj 1910 med skibet"The Carmania"), hvor de starter en risfarm. Efter 7 gode år, rejser de i 1917 hjem for at hente Simons bror Anders Simonsentil USA. Samme år bliver Simon knust under en dampmobil, som han var ved at køre op på en rampe til en lastbil. For at føle tryghed i det fremmede land, får Johanne Simon balsameret, hvorefter liget anbringes i sovekammeret, til stor gene for Simons bror Anders . Efter et års overtalelse, lykkes det Anders at få sin bror begravet, hvorefter Johanne sælger risfarmen. Hun rejser så op i bjergene og lever af at lave mad til soldaterne, da USA opruster. Det går så godt for Johanne, at hun kan købe et pensionat, senere 2, som hun driver til sit 85. tyvende år. I 1967 Flytter hun endeligt til Danmark, køber hus og etablerer sig i Vinderup. Hun dør imidlertid kort tid efter. Niels Qvist og Johanne Qvists gravsted er bevaret for fremtiden af menighedsrådet.

                            

                             Hun blev gift med Simon Simonsen #1960.

                            

                             Simon var søn af karetmager J.P.Simosen i Vinderup. D. 25. maj sejler Johanne og Simon med skibet Carmania til USA for at starte en risfarm op i Caligornien. Allerede året efter omkommer Simon i et forsøg på at få en dampmobil op på en lastvogn. Da Johanne følte sig alene fik hun ham balsameret.

 

       4.             ii    Søren Sørensen Qvist #18, født 12.december 1884 i Borum, døbt i Borum, død 8. januar 1967 i Mundelstrup, begravet i Fårup.  Han blev gift med Ane Kirstine Larsen #19, gift 27.november 1908 i Fårup.

 

                      iii   Kirstine Qvist #37, født 1892 i Overskovlund.

                            

                             Kirstine er evnesvag og drukner i brønden på Overskovlund.

 

                      iv    Carsten Qvist #38, født 1894 i Overskovlund.

                            

                             Carsten Qvist emigrer til USA, hvor han bliver gift med Ina og får en datter.

 

                             Barn af Johanne Nielsdatter:

 

                      v     Niels Qvist #40, født 6. maj 1874 i Overskovlund, død 1971 i Vinderup.

                            

                             Da Nielses mor dør i 1877, bliver der ved skiftet sat penge fra til Niels´ videre uddannelse. Han kommer på Ranum seminarium. Herfra får han førstelærerstilling Ved Hasselholtskolen i Vinderup. Her er han meget aktiv. Underviser i alt fra Violinspil til skak. Den store dag var, når skolen blev ryddet selv privaten, for at give plads for den mange forældre og børn til den store julefest. Der blev danset spist og spillet kort. Efter nytår var gulvene tilplads slidt ned af de mange gæster, hvorefter gulvene blev ferniseret. Niels og sin gode veninde Frk. Nissen var fat inventat på Hasselholtskolen til 1970. Niels var organist i Vinderup kirke fra da kirken blev bygget i 1906 til omkring 1960, alle tilgav ham når han på det sidste tog fejl af tasteturet.

 

9.  Mette Carstensen #35, født 11. juni 1862 i Haxholm, Houlbjerg, død marts 1945 i Borum.

 

10.  Mads Larsen #20, født 24. april 1862 i Onsbjerg, død 24. april 1945 i Sabro.

      

       Mads Larsen kom til Sabro som 9 årig,  hvor hans forældre havde købt et husmandssted matr. 26 a.  Da Mads bliver gift, overtager han husmandsstedet mod en aftægtskontrakt til forældrene. I 1889 flytter forældrene til Mundelstrup (KMS. 1890 opslag 20). Mads fik arbejde som fyrbøder på Mundelstrup svovlsyrefabrik (DSSF) og senere maskinpasser,  og Ane Margrethe blev kontordame sammesteds.  Han bygger herefter "Margrethesminde" i Mundelstrup .  Huset solgte han til Arnold Wind og byggede herefter et lille idyllerisk husmandssted i naturskønne omgivelser mellem Mundelstrup og Mundelstrupgården  kaldet "Ellely" (matrikel nr. 2i). Da Ane Margrethe dør i 1926,  flytter Mads d. 25.5.1927 ind i et bindingsværkshus på Løvkærvej i Mundelstrup,  første hus på venstre hånd.i beg. af Løvkærvej.

        I 1901 står han som landmand og fyrbøder, sidstnævnte sikkert på fabrikken i Mundelstrup, hvor han i 1916 bliver maskinpasser.

       Da efterspørgslen på byggematerialer til vejbyggeri er stigende,  og da Ellely ligger oven på disse,  sælges stedet til grusgravsdrift,  hvilket giver et solidt afkast.

       Dette gør ham i stand til at købe en ejendom i Mundelstrup.  Hans mor Ane Kirstine Larsen (f. Madsen) boede hos dem fra 1892 - før 1916. I Sabroe matr. nr. 26a var hun på aftægt.

       Mads Larsen var en forudseende,  dygtig og stræbsom mand,  der satte kulør på tilværelsen.  Således holdt han indflytterfest ,  da han flyttede ind på Løvkærvej, ved at illuminere både hus og have med kulørte lamper.  Da der var bryllup på vejen (Mary og Valdemar Carstensen),  troede de,  at det var til ære for dem.  Dagen efter mødte de da også op for at takke ham for det festlige indslag, men han måtte desværre skuffe dem.  Huset malede han også gult med blå vinduer og bindingsværk. Selv brøndhuset i haven gik ikke ram forbi.     

       Hans bidrag til offentligheden var også mangfoldig.  Her udmærkede han sig som distriktsforstander for husmandsbrandkassen for Sabro og Framlev herreder,  medstifter af fagforeningen,  , formand for sygekassen (fra 1895- ), menighedsråds-

       medlem for Fårup sogn,  kasserer for præstelønskassen(1906 - 21),  medlem af sognerådet (1907 - 10),  næstformand for de samvirkende jydske husmandforeninger, formand for udstykningsforeningen for Århus amt (1921 - 25),  stifter af og formand for husmandsforeningen i Mundelstrup kommune,  kasserer for de samvirkende husmandsforeninger i Århus amt,  i 1908 repræsentant for husmandshypoteksforeningen,  formand for driftlånerforeningen i Sabro kreds,  formand for Mundelstrup brugsforening,  var selv brugsuddeler i 4 år.  Desuden oprettede han afholdslogen i Mundelstrup.  Han var selv en ivrig afholdsmand,  der kendte til alkoholens skyggesider gennem sit arbejde på gødningsfabrikken,  hvor problemet var stort.

       Børnenes tarv var ligeledes en hjertesag for Mads.  Således holdt han "skole"for børnene i Mundelstrup,  hvor han læste lektier med disse og gjorde gymnastik med dem på græsplænen.  Han var meget vellidt af såvel børn som voksne.

       I folketællingen 1930 havde han en hustbestyrerinde ved navn Ane Marie Nielsen der var født i Gosmer d. 10.09.1890.

       Til Hans og Olines bryllup i 1936,  skrev han således alle festsangene i hånden. Jo,  så sandelig en aktiv mand. (Bilag nr.?)

       I 1906 er han med til at forhindre at Mundelstrup station blev bygget på den østre side af sporet, med tilkørsel fra Sortevej, ved køb af 2 grunde ud af 6 nemlig matr. 5o og 5p, hvorfor statsbanerne blev tvunget til at bygge på den vestlige side af banen med tilkørsel ad Geding søvej.

       Arkivalieonline:

       1911 opslag 18

       1921 opslag 38

       1930 opslag 11.

      

       Han blev gift med Ane Margrethe Dorothea Kaarup #21, gift 10. april 1885 i Sabro.

 

                             Børn:

 

       5.             i      Ane Kirstine Larsen #19, født 3.august 1889 i Mundelstrup, døbt i Fårup kirke, død 6.september 1962 i Mundelstrup, begravet i Fårup kirke.  Hun blev gift med Søren Sørensen Qvist #18, gift 27.november 1908 i Fårup.

 

                      ii    Ole Larsen #951.

                            

                             Rejste til Amerika.

 

                      iii   Anton Larsen #952, født 6. august 1887 i Sabro.

                            

                             Rejste til Amerika og bosatte sig i Valley Falls i Rensles?  Han ankommer til Ellis Island i New York d. 29 maj 1906. (www.Ellis Island.com).

 

                      iv    Andreas Larsen #953, født 13. juli 1894 i Sabro.

                            

                             Rejste til Amerika og blev barber i Oregon.

 

                      v     Laurits Johannes Larsen #954, født 5. maj 1896 i Fårup, Sabro herred.

 

                      vi    Vilhelm Larsen #955, født 17. september 1895 i Fårup.

                            

                             Wilhelm var husmand i Søften. Han tog flittigt del i Husmandsbevægelsen, så meget, at der ikke var en familiefest, hvor husmandsbevægelsen var fast emne i hans taler uanset om det var bryllup eller barnedåb. Interessen stammer ikke mindst fra faderen.

 

                      vii  Mette Cathrine Larsen #956, født 9. august 1900 i Fårup.

                            

                             Cathrine blev gift med Sigurd Jensen, der havde en ejendom vest for Gjeding by. Deres otium tilbragte de i Mundelstrup, hvor de købte hus af Søren Simonsen ( Ane nr. 14).

 

                      viii Vilhelm Peter Larsen #1959, født 17. september 1895 i Fårup.

 

11.  Ane Margrethe Dorothea Kaarup #21, født 27. august 1858 i Ødum, død 28. maj 1926 i Sabro.

      

       Mads Larsen kom til Sabro som 9 årig,  hvor hans forældre havde købt et husmandssted matr. 26 a.  Da faderen dør i 1892,  overtager Mads ejendommen. Senere flytter de til Mundelstrup Stationsby,  hvor han får arbejde som fyrbøder på Mundelstrup gødningsfabrik,  og Ane Margrethe bliver kontordame sammesteds.  Han bygger herefter "Margrethesminde"i Mundelstrup by og bor der nogle år.  Denne sælger han til Arnold Wind og bygger en lille idyllerisk husmandssted i naturskønne omgivelser mellem Mundelstrup og Mundelstrupgården  kaldet Ellely (pil).(Kms 1890)

       Da efterspørgslen på byggematerialer til vejbyggeri er stigende,  og da Ellely ligger oven på disse,  sælges stedet til grusgravsdrift,  hvilket giver et solidt afkast.Dette gør ham i stand til at købe en ejendom i Mundelstrup.  Da Ane Margrethe dør i 1926,  flytter Mads d. 25.5.1927 ind i et bindingsværkshus på Løvkærvej i Mundelstrup,  første hus på venstre hånd.i beg. af Løvkærvej.

       Mads Larsen var en forudseende,  dygtig og stræbsom mand,  der satte kulør på tilværelsen.  Således holdt han indflytterfest ,  da han flyttede ind på Løvkærvej, ved at illuminere både hus og have med kulørte lamper.  Da der var bryllup på vejen (Mary og Valdemar Carstensen),  troede de,  at det var til ære for dem.  Dagen efter mødte de da også op for at takke ham for det festlige indslag, men han måtte desværre skuffe dem.  Huset malede han også gult med blå vinduer og bindingsværk. Selv brøndhuset i haven gik ikke ram forbi.     

       Hans bidrag til offentligheden var også mangfoldig.  Her udmærkede han sig som distriktsforstander for husmandsbrandkassen for Sabro og Framlev herreder,  medstifter af fagforeningen,  , formand for sygekassen (fra 1895- ), menighedsråds-

       medlem for Fårup sogn,  kasserer for præstelønskassen(1906 - 21),  medlem af sognerådet (1907 - 10),  næstformand for de samvirkende jydske husmandforeninger, formand for udstykningsforeningen for Århus amt (1921 - 25),  stifter af og formand for husmandsforeningen i Mundelstrup kommune,  kasserer for de samvirkende husmandsforeninger i Århus amt,  i 1908 repræsentant for husmandshypoteksforeningen,  formand for driftlånerforeningen i Sabro kreds,  formand for Mundelstrup brugsforening,  var selv brugsuddeler i 4 år.  Desuden oprettede han afholdslogen i Mundelstrup.  Han var selv en ivrig afholdsmand,  der kendte til alkoholens skyggesider gennem sit arbejde på gødningsfabrikken,  hvor problemet var stort.

       Børnenes tarv var ligeledes en hjertesag for Mads.  Således holdt han "skole"for børnene i Mundelstrup,  hvor han læste lektier med disse og gjorde gymnastik med dem på græsplænen.  Han var meget vellidt af såvel børn som voksne.

       Til Hans og Olines bryllup i 1936,  skrev han således alle festsangene i hånden. Jo,  så sandelig en aktiv mand. (Bilag nr.?)

       .

 

12.  Ole Simonsen #711, født 11. juni 1838 i Ørting, død 5. juli 1894 i Gosmer.

      

       I 1860 var Ole tjenestekarl  hos Søren Knudsen i Smederup i Gosmer sogn.

       Ole startede som boelsmand på Halling mark, men flyttede i perioden august 1874-august 1875  til Gosmer by,  hvor de købte ovenstående hus.  Billedet er sikkert taget,  da Søren blev konfirmeret i 1894 og viser Ole, Karen og Søren.

       Da Ole dør i en alder af 56 år,  gifter Karen sig med boelsmand Søren Tang Harpoth Hermansen og flytter til en ejendom matr. 5 d - Drammelsbækvej 32, Randlev mose senere et idyllerisk hus i Randlev mose. Søren Tang døde d. 7. maj 1927.(Folketælling 1906 opslag 30, 1916 opslag 35).

      

       Han blev gift med Karen Jensen #712, gift 29. november 1872 i Halling.

 

                             Børn:

 

       6.             i      Søren Simonsen #14, født 22. oktober 1881 i Gosmer, død 12. april 1967 i Mundelstrup, begravet i Fårup.  Han blev gift med Ane Kirstine Poulsen #15, gift 19. november 1907 i Sabro.

 

                      ii    Jens Simonsen #753, født 31. juli 1874 i Halling.

 

                      iii   Karen Simonsen #754, født 23. september1875 i Halling.

 

                      iv    Simon Peter Simonsen #755, født 5. april 1876 i Gosmer, død 5. januar 1879 i Gosmer.

 

                      v     Simon Peter Simonsen #756, født 14. juli 1879 i Gosmer.

 

                      vi    Rasmus Peter Simonsen #757, født 29. december 1887 i Gosmer.

 

                      vii  Karen Kirstine Simonsen #758, født 1. august 1884 i Gosmer.

 

13.  Karen Jensen #712, født 4. november 1850 i Halling, død 20. november 1931 i Randlev mose.  Hun blev gift med (1) Ole Simonsen #711, gift 29. november 1872 i Halling.  Hun blev gift med (2) Søren Tang Harpoth Hermansen #1955, født 1, januar 1846, død 7. maj 1927 i Randlev mose,

      

       1906 er han ejer af matr. nr. 5d i Randlev og betegnes som landmand. Drammelsbækvej 32. Randlev mose. Folketællingen 1925 opslag 11 matrikel 34g

 

14.  Martin Poulsen #844, født 18. august 1862 i Skovby, død 27. november 1949 i Hørning.

      

       Som tjenestefolk på Wedelslund ved Sjelle lærte Martin og Kristine hinanden at kende, hvilket resulterede i 2 uægte børn.

       De blev dog aldrig gift med hinanden.

      

       I 1886 bor Martin i Fiskergade 15, hvor han er tjenestekarl. Her møder han Ane Mette, der føder et uægte barn Poul Peter Poulsen, hvor Martin udlægges som barnefader . Martin Poulsen blev herefter gift med Ane Mette (Sku´Anne Mette) efter Poul Peters fødsel i 1886. Da deres vielse ikke findes i Århus Domsogn eller Voldby sogn er de sikkert borgerligt viet.  De fik 6 børn. Martin var forlover ved Søren Simonsen og datteren Ane Kirstine Poulsens bryllup samt  fadder ved sit barnebarn Oline Katrine Simonsen (BK5) dåb. På daværende tidspunkt var han arbejdsmand i Århus.

       I 1927 køber familien matrikel nr. 23 i Skaarup (Ellelausvej nr. 4)-(Folketællingen 1930 opslag 81).  Sælger det atter i 1930 og køber så matrikel nr.19b i Fruering (Fruering kirkevej nr. 6).  Herefter boede de til leje i Storegaards  og senere i Nedergårds opholdshus.

       Martin var sammen med sønnen Poul havemand i Fruering Præstegård

       Den 25. maj 1935 holdt de guldbryllup.  Beboerne i Fruering holdt deres diamantbryllup i Fruering forsamlingshus i 1945.  Senere kom de på Hørning plejehjem,  hvor de døde.

      

      

      

      

                                           

       .

      

       Han blev gift med (1) Kirstine Svensson #845.

      

       Han blev gift med (2) Anne Mette #867, gift 1884, født 8. oktober 1858 i Voldby sogn, Gjern Herred, Skanderborg amt.

 

                             Barn af Kirstine Svensson:

 

       7.             i      Ane Kirstine Poulsen #15, født 1.oktober 1882 i Sjelle, død 5. februar 1936 i Mundelstrup, begravet i Fårup.  Hun blev gift med Søren Simonsen #14, gift 19. november 1907 i Sabro.

 

                      ii    Emma Svendsen #874, født 1884 i Sjelle ?.

 

                             Barn af Anne Mette:

 

                      iii   Marinus Poulsen #868.

 

                      iv    Pouli Petri Poulsen #869, født 3. april 1886 i Århus Domsogn.

 

                      v     Poul Poulsen #870.

 

                      vi    Jensine Marie Poulsen #871.

 

                      vii  Grethe Poulsen #872.

 

                      viii Kristian Poulsen #873.

 

15.  Kirstine Svensson #845, født 30. maj 1860 i Winsted sogn, Kroneberg Lehn. Sverige, død 12. marts 1925 i Balle - Silkeborg.

      

       Som 19 årig kommer Kirstine til Vedelslund i Sjelle sogn som mejeripige i 1880.

       Silkeborg kirkebog 1881-1890 opslag 266: Vielse d. 20. maj 1890: Ungkarl Rasmus Nielsen , 32 år, skomagersvend i Silkeborg, søn af væver Niels Olesen. Født i Randlev d. 20. marts 1858. vies til Kirstine Svendsdatter Hurtig, 30 år gammel. Fabriksarbejderske i Silkeborg. Datter af Sven Hurtig, født d. 30. maj 1860 i Winsted, Kronberg Lehn (ved Væxsjø) i Småland i Sverige.

       Af folketællingen 1921 ser man de bor i Alderslyst i Nygade, Balle sogn. Af folketællingen 1916 Balle sogn opslag 118 fremgår det, at Rasmus på dette tidspunkt er papirarbejder på Silkeborg papirfabrik og tjener 1050 kr. om året, hvoraf han skal betale 5,25 kr. i statsskat og 15,00 kr. i kommuneskat. 2 af hans døtre Agnes på 20 og Olga på 17 er ansat som væverske på Verners klædefabrik i Silkeborg og tjener henholdvis 700 kr og 520 kr. i 1815. Senere i 1921 følger Agnes efter som tekstilarbejder.

      

       Hun blev gift med (1) Martin Poulsen #844.

      

       Hun blev gift med (2) Rasmus Nielsen #860, gift 20. maj 1890 i Silkeborg, født 20. marts 1858 i Randlev, Århus amt.,

      

       Skomager i Alderslyst i Balle. Er papirarbejder i Silkebog i 1916. Før 1890 og ved Olgas dåb d. 28. januar 1899 ejer Rasmus Nielsen Nygades forlængelse nr. 12 matr. 177f i Silkeborg(Opslag 8), hvor han i Folketællingen 1890 benævnes som staldkarl. Hvor familien bor i 1890 vides endnu ikke. 1904 bor de i Silkeborg på Ny lange nr. 12, fam. nr. 14 , (Opslag nr. 9). 1906 bor de på Chr. 8. vej matr. 3a (Opslag 69). 1916 bor de i Balle sogn, familie 10 (Opslag 118), hvor de også bor i 1921 - Alderslyst i Nygade.

 

                             Barn af Martin Poulsen:

 

       7.             i      Ane Kirstine Poulsen #15, født 1.oktober 1882 i Sjelle, død 5. februar 1936 i Mundelstrup, begravet i Fårup.  Hun blev gift med Søren Simonsen #14, gift 19. november 1907 i Sabro.

 

                      ii    Emma Svendsen #874, født 1884 i Sjelle ?.

 

                             Barn af Rasmus Nielsen:

 

                      iii   Anne Christine Nielsen #861, født 13 juli 1893 i Silkeborg.

 

                      iv    Agnes Klara Nielsen #862, født 9 februar 1896 i Silkeborg.

 

                      v     Amalie Signild Nielsen #863, født 20 april 1904 i Silkeborg.

 

                      vi    Olga Valborg Nielsen #864, født 28. januar 1899 i Silkeborg.

                            

                             Uddannet væver.

 

                      vii  Niels Peter Nielsen #865, født 28. september 1889 i Silkeborg.

 

                      viii Rasmus Kristian Nielsen #866, født 29. april 1891 i Silkeborg.

                            

                             Var papirarbejder på Silkeborg papirfabrik i 1916.

 

Tipoldeforældre

 

16.  Søren Sørensen Ladefoged #424, født 5. december 1813 i Skødstrup, død 28. januar 1891 i Skødstrup.

      

       Søren får som den førstefødte navn efter sin far og bedstefar.  Han kommer til Verden i Studstrup,  hvor faderen er selvejergårdmand og ladefoged på Vosnæsgård. Marianne var tjenestepige på Vosnæsgård indtil 1832, hvorefter hun kom til Feldballe sogn.

       Ved vielsen med Marianne Hansdatter i 1835,  er han indsidder hos sin far i en alder af 21 år.  Den 30. september 1836 køber han sin svigerfar Hans Nielsen Qvist`s gård  Matr. 3ab i Svinboe by i Skjødstrup sogn samt matr. 6 i Egå ,  for en aftægtskontrakt af værdi 600 rigsdalere.

       Da Hans er 3 mdr. gammel,  dør moderen Marianne Hansdatter(1840) .

      

       Sørens andet ægteskab bliver med den 29 årige Maren Nielsdatter fra Vejlby, med hvem han får 3 børn:

       Under dette ægteskab bliver Søren blind (1844),  og var blind til sin død 47 år efter.

      

       1849 dør Maren Nielsdatter,  hvorfor Søren, som nu er 36 år, gifter sig med den 21 årige pige Ane Kirstine Rasmusdatter,  med hvem han får 3 børn.

      

       Forsikringsoplysninger findes i Sognetaksationsforretninger Egå, Hjortshøj, Hornslet og Skjødstrup 1857-72 opslag 756 og 757 giver oplysninger om Hans Qvists og Søren Sørensen Ladefogeds gård Svindbo matr. 3a. 1867.

      

       Han blev gift med (1) Marianne Hansdatter #425, gift 20. juni 1835 i Skødstrup.

      

       Han blev gift med (2) Maren Nielsdatter Vejlby #507.  Han blev gift med (3) Ane Kirstine Rasmusdatter #510, født 1828.

 

                             Barn af Marianne Hansdatter:

 

                      i      Søren Ladefoged #499, født 27. juni 1835 i Svinbo-Skødstrup, død 1861.

 

                      ii    Edle Marie Sørensdatter #500, født 6. september 1835 i Skødstrup, død 1836 5 mdr.gml.

 

                      iii   Edle Marie Sørensdatter #501, født 16. oktober 1837 i Skødstrup, død 1838 8 mdr. gml. i Skødstrup.

 

                      iv    Hans Sørensen #502, født 24. februar 1839 i Skødstrup, død 1839 - 33 uger gml. i Skødstrup.

 

       8.             v     Hans Sørensen Qvist #34, født 20. marts 1840 i Svinbo, døbt i Skjødstrup, død 28. november 1933 i Borum.  Han blev gift med (1) Mette Carstensen #35, gift Hadsten ?.  Han blev gift med (2) Johanne Nielsdatter #39, gift 11. september1873 i Borum.

 

                             Barn af Maren Nielsdatter Vejlby:

 

                      vi    Marianne Sørensen #508, født 1841.

 

                      vii  Johanne Sørensen #509, født 1844.

 

                      viii Niels Villads Sørensen #506, døbt 1847.

 

                             Barn af Ane Kirstine Rasmusdatter:

 

                      ix    Ane Marie Sørensdatter #511, født 1850.

 

                      x     Rasmus Pedersen Sørensen #512, født 1854.

 

                      xi    Niels Peter Sørensen #513, født 1857.

 

17.  Marianne Hansdatter #425, født 21. februar 1809 i Skødstrup, død 6. juni 1840 i Skødstrup.

      

       Skiftet af 3. september 1840 efter Marianne Hansdatter lyder således:

      

       1. del mangles - fotograferes senere.

      

       Der tilholdes den afdøde 2 umyndige børn og eneste arvinger hver med en halvdel, hvorifølge erholdes

       sønnen  Søren Sørensen                                  sølv 354 Rdl  2 f  1½

       sønnen Hans Sørensen                                                    do

       Denne arv bliver at inddrage over overformynderiet forbliver indestående hos enkemanden uden rente svarende til sønnerne blive mindreårige underholdelig, og blev for beløbet udlæg i samtlige boets ejendele næstefter den derpå fulde gjæld, hvorofr en extract af dette skifte bliver at betale på enkemandens bekostning. Enkemanden kunne ikke betale skiftets omkostning. Stedeværende erklærer at de ikke havde noget imod dette skifte at erindre og ? de vilde holde skifteretten fri for ansvar og krav i anledning af dette skifte og dets behandling. Boets andel blev dernæst overdraget Enkemanden til fri rådighed under forpligtigelse at være ansvarlig for den derpå hvilende gæld og dette skifte således sluttet.

       Søren Sørensen    Niels Jensen   W Dreisum.

 

18.  Carsten Pedersen #482, født 7. april 1818 i Bording, død 18. marts 1878 i Hadsten.

      

       Carsten er født på Bording Mølle ved Herning, hvor faderen var møller. Familien flyttede til Hinge 1920 og herfra til Thorning i 1830, hvor Carsten blev konfirmeret. Som nykonfirmeret rejste han i 1832 sammen med en kammerat  til  Kjærsgård i Højbjerg, hvor han tjente i 3 år. I 1835 fik han arbejde på gården Haxholm i Houlbjerg sogn,  hvor han blev forpagter for Jørgen Pallesens enke Kjersten Simonsdatter. Samarbejdet resulterede i,  at han gifter sig med enkens datter den 33 årige Ane Simonsdatter,  med hvem han får 2 børn.

      

       I 1846 køber han livsfæstet på Haxholm af Frisenborg grevskab,  et fæste som kan fortsættes af eventuelle arvinger,  når bare man ikke misligholder betingelserne.

      

       I 1848 dør Ane Simonsdatter,  hvorfor Carsten året efter gifter sig med den 20 årige Karen Jensdatter.  Med hende får han ligeledes 2 børn.

      

       Det 3. og sidste ægteskab blev så med den 23 årige Kjersten Jensdatter,  med hvem han får 6 børn.

      

       I 1873 ønsker Grevskabet Frisenborg livsfæstet på Haxholm opsagt,  hvorfor en kontrakt udfærdigedes.  Hvorvidt det skyldes,  at gården var af en passende størrelse til Grevens børn eller,  at den herefter kom til at fungere som avlsgård,  vides endnu ikke.  Det første er sikkert det mest sandsynlige,  idet man sikrer sig,  at det også gælder fiskeretten til Haxholm sø.  Af kontrakten fremgår det,  at Carsten overtager Hadsten by matrikel 8 A- Hammelvej 34 ("Vestergård"),  vederlagsfrit mod at afstå livsfæstet på Haxholm (Houlberg matr.6a).  Overtagelsen af 8a sker d. 23. oktober 1875.

      

      

       3 år efter Carstens død,  sælger Kjersten Jensdatter 8a i Hadsten by og flytter til Sabro sogn,  hvor hun købte hus matr. 19d.  Her boede hun til sin død i 1894.

       Hvordan forholdet i familien har været vides ikke,  men ingen af børnene har nogensinde omtalt deres barndom og forældre til efterkommerne.

      

       Landsarkivet i Viborg

       Skøde-panteprotokol for

       Ø. Lisbjerg Herred

       1836 - 38:

       B53a - sp19

       Folio 174 nr.2

       Underskrevne Hans Nielsen Qvist tilstaar at have solgt, ligesom jeg herves sælger og skjøder til min Svigersøn Søren Sørensen,  det mig tilhørende sted i Svinboe By i Skjødstrup sogn. Hartkorn 2 tdr. 1 skp. 234/100 alb. samt min besætning ind og udboe under betingelse at kiøberen nøjagtig opfylder den mellem os den 4. dennes oprettede aftægtskontrakt,  samt for fremtiden svarer af ejendommen alle deraf værende skatter og afgifter, ægter og andet.  Da ingen anden kiøbesum er betinget end den berørte aftægtskontrakt, anmelder grundet paa at kjøberen er giwt med mit Ægtebarn og Arving, saa frasiger jeg hermed mig al videre lod eller del,  ret eller rettighed til fornævnte Ejendom,  hvilken herefter skal tilhøre min Svigersøn Søren Sørensen med samme rettigheder,  byrder og forpligtelser jeg har ?? efter skjøde fra Niels Jørgen Secher af 11. september 1804 samt ældre adkomster

      

                                            Svinboe 30. september 1836

                                            Til Witterlighed                                                                            Hans Nielsen

      

                                            O Secher                             C. W. Jacobsen

      

                                                                 (Aftægtskontraktens vurderedes til 600 rdl.)

      

                                                                                                                                                                                                                  

       Landsarkivet i Viborg

       Skøde og Panteprotokollen

      

       Fæstebrev med

       Grevskabet Frisenborg

       på fæstegården Haxholm

       Matr. 6a Houlbjerg ejerlav.

      

       Nr. 5 Fr. R. VII  Fjerde klasse

       til dokumenter efter stempelpapir forordninger

       § 5 litra E

      

       Rentzen 1849 Malling    84 Rigsbankskilling

       Christian Juel Wind Frijs, Greve til Grevskabet Frisenborg med underliggende gaarde og godser, - Kongelig Majestæts Kammerherrre,

       Storherre af Dannebrog og Dannebrogsmand.Gjør vitterligt at jeg herved bortfester til Carsten Pedersen, Bordingmølle,  nu i Haxholm,  den gaard i bemeldte

       Haxholm,  Houlberg Sogn,  som Jørgen Pallesens enke indtil har havt i feste,  men nu afstaaet til bemeldte Carsten

       Pedersen, hvilken gaard af Hartkorn Hovedgaardstaxt ager og eng 10 tdr. 7 skp. 23/4 alb. under Matrikel no 6 a

       det samme som forrige besidder efter den af Landinspektør Johansen under 8. januar 1846 forfattede Beregning

       eller Hartkorn ansættelse bemeldte Carste Pedersen hans livstid forrenter i Feste paa vilkaar ----

      

       1. At han svarer og betaler alle skatte og paabud da som nu er eller herefter paabyder Iberegnet Brandkontingent mod

       i tilfælde af Ildvaade at nyde Brandhjelpen til Nybyggelse,  som han da selv under opsigt bekoster. Denne Bestem-

       melse er saaledes at forstaa,  at han fra dette aars begyndelse at regne udreder ogsaa den 1/40 som henregnes til

       24. jan. 1840 § 14 No 2 hvorfor fremdeles at gammelskatten af denne gaards Tilliggende beløber en ifølge

       bemeldte Landinspektioners beregning 33 rdr 34 s siger treogtredive Rbd, fire og tredive skilling sølv aarlig.

      

       2. at han betaler i Landgilde til 1. april 1850 og fremdeles aarlig 80 rbd siger firsindstyve rds sølv.

       og han svarer den gamle Landgilde som Formanden var pligtig at erlegge                                          gaarden er tiendefri

      

       3. han forretter aarlig 1 eller 2 Rejser  for Herskabet,  der skal være over 5 - 6 Mile hver paa henreisen.

      

       4. han forretter fornødent arbeide,  naar behøves,  til Brandlidte paa Godset efter anordningerne.

      

       5. Med udskiftningen er bestemt at den mellemste deel af Haxholms sø undtages til Herskabets frie raadighed,  for

       saavidt Tørveskier angaaer,  men endsletten forbeholdes beboerne.

      

       6. Festeren deltager for ½ deel i anskaffelse og underholdning af en Rytterhest eller Kavallerihest for Haxholm

       hvad privat anord. formanden i den henseende har maattet have indgaaet retter denne fester sig efter,  saalænge som

       en anord. vedvarer.

      

       7. Da gaardens tilliggende nu ikke er mere end hvad derefter heranførte Landinspektioners Beregning eller hart-

       kornsansættelse henhører under det forhennævnte nyt Matrikelhartkorn 10 tdr. 7 skp. 23/4 alb. saa har festeren

       aldeles ingen fordring paa hvad der vidre forhen har tilligget denne gaard,  ligesom han ei heller har krav paa er-

       statning derfor.

      

       8. Jorden behandles forsvarligen, Bygningerne, Besætning og Inventarium holdes i lovforsvarlig stand efter anord-

       ningen og den Overleveringsforretning som herved vil vorde.

      

       9. Denne fester nyder ingen udvisning og haver han aldeles ingen fordring i denne henseende.

      

       10.  Efterkommer lov og anordninger - Alt under Fæsteforbindelse. - Indfestningen er betalt med 500 rbd

       siger femhundrede rbd. Frisenborg den 25. Februar 1849  - Chr. Juel Wind Friis

                                                                                                                                  

       Læst under Frisenborgs Birketing den 27. februar 1849 og derefter indført i Skjøde og Panteprotokollen Fol 496 Eilersen

      

       Landsarkivet i Viborg - Frisenborgs Godsarkiv: Foreløbig contract mellem Lehnsbesidderen af Grevskabet

       Frisenborg og Carsten Pedersen fæster af Matr. nr. 6a,d i Haxholm.

      

       Jeg underskrevne Carsten Pedersen erklærer mig herved villig til at frasige mig mit fæstebrev paa Matr. 6a,d Hax-

       holm paa følgende betingelser.

      

       1. Saasnart som Magnus Sørensen fraflytter gaarden Matr. 8 i Hadsten som staar for

       hartkorn 4 td. 6 skp. 1 fj. 2½ alb. Gammelskat 30 - 50½ s Areal 71 60 70/1400 Td. Land overtager jeg bemeldte

       gaard hvilket dog maa ske inden 1. april 1873 hvilken gaard giver mig i fæste uden Ind-

       fæstning mod at jeg samtidig kjøber samme for 5000 rd. hvoraf der paa grund af at den

       gaard som jeg nu har i fæste er dobbelt saa stor straks giver mig quittering for 4000 rd.

       Resten 1000 rd. skriver et tusinde Rigsmønt skal forblive indestaaende i gaarden til 4 procent.

       2

       Gaarden i Haxholm har jeg Carsten Pedersen brugsret af til 1. maj 1874 til hvilken tid jeg

       fraflytter samme og forpligter mig til,  til Tinge at frasige mig mit fæstebrev af 25. februar 1849 saa

       snart jeg har faaet kjøbecontract paa gaarden Matr. nr. 8 i Hadsten.

       3.

       Jeg forpligter mig til at lægge Rugsæden i 1873 paa gaarden Matr. nr. 6ad samt forsvarligen

       at udføre efteraarspløjningen af stubmarken

       4

       Landgilde af Gaarden i Haxholm eftergives mig fra 1. maj 1873 til 1. maj 1874 hvorimod skatterne

       svares til 1. maj 1874, og af Gaarden i Hadsten svarer jeg alle skatter of afgifter som forfalder til betaling

       fra 1. januar 1873.

       5

       Den mig overleverede besætning til gaarden i Haxholm forbliver min ejendom og bliver

       at anføre i det nye fæstebrev på gaarden i Hadsten, ligeledes forbeholder jeg mig ret til at modtage

       til Hadsten den af mig på gaarden i Haxholm opførte hestestald i 10 fag deri indbefattet vognpark.

       6

       På gaarden i Hadsten giver mig skjøde i december 1875 og fra den tid af forrenter de indestående

       1000 rd., indtil denne tid svares hverken fæsteafgifter eiheller renter.

       7

       Indtil 1. maj 1874 har jeg lov til at tage 10 læs furage fra gaarden i Haxholm til

       gaarden i Hadsten ellers maa jeg intet bortføre fra gaarden i Haxholm hverken af halm eller gjødning.

       8

       Da jeg ikke vil nyde godt af den græsmark som skal besaaes i foraaret 1873 og udlægges i efteraaret

       1873 er jeg ikke forpligtet til at besaae samme men maa ei heller lægge Lehnsbesiddderen

       hindring i vejen for at lade dette arbejde udføre.

      

       Handelen om gaarden Matr. no 8 i Hadsten

       sker paa de for andre fæster sædvanlige betingelser

                                                                               Moes

       Landsarkivet i Viborg: Realregister for

       Ovre og Nedre Hadsten by Matr. nr. 8

      

       1. Overtagelsen fra Grevskabet Frisenborg til Carsten Pedersen

                                                                                                             23. oktober 1875               1816              1 p 18,1

       2. Kontrakt med Carsten Pedersens Enke

                                                                                                             14. december 1880                                      1p 20.1

       3. Sælger her Kirsten Jensdatter, Carsten Pedersens enke til N. Jeppesen

                                                                                                             16. juni : Læst 21. juni 1881    1 p 20.1

                                                                                       Købesum:     24000 kr.

                                                                                       Pantgæld       2000 kr. til Grevskabet

                                                                                       Pantgæld       2190 kr. til Carl Martin og Johan Christensen.

      

       Han blev gift med (1) Kirsten Jensdatter #483, gift 28. marts 1854 i Galten.

      

       Han blev gift med (2) Ane Simonsdatter #535, gift 1844 i Houlbjerg, født 1815, død 1848 i Houlbjerg.  Han blev gift med (3) Karen Jensdatter #538, gift 1849, født 1828, død 1852 i Hoylbjerg.

 

                             Barn af Kirsten Jensdatter:

 

       9.             i      Mette Carstensen #35, født 11. juni 1862 i Haxholm, Houlbjerg, død marts 1945 i Borum.  Hun blev gift med Hans Sørensen Qvist #34, gift Hadsten ?.

 

                      ii    Anton Karstensen #541, født 1854 i Houlbjerg.

 

                      iii   Carl Karstensen #542, født 1856 i Houlbjerg, død 1859.

 

                      iv    Søren Peter Karstensen #543, født 1858 i Houlbjerg.

 

                      v     Carl Martin Karstensen #544, født 1864 i Houlbjerg.

 

                      vi    John Karstensen #545.

 

                             Barn af Ane Simonsdatter:

 

                      vii  Jørgen Carstensen #536, født 1845 i Houlbjerg.

 

                      viii Inger Kjerstine Karstensdatter #537, født 1847 i Houlbjerg.

 

                             Barn af Karen Jensdatter:

 

                      ix    Jens Karstensen #539, født 1851 i Houlbjerg, død 1851 i Houlbjerg.

 

                      x     Jens Karstensen #540, født 1852.

                            

                             Jens blev  Mary Carstensens i Mundelstrup svigerfar- .

 

19.  Kirsten Jensdatter #483, født 14. oktober 1831 i Galten, død 8. juli 1894 i Haurum, begravet 13. juli 1894 i Hadsten.

      

       Efter Carstens død i 1878, sælger Kirsten Jensdatter Vestergård (Matr.8 A) i 1880 og flytter til Sabro by, hvor hun købte huset matr. 19d, sikkert for at være i nærheden  sin datter Mette Qvist. Her boede hun til sin død i 1894.

 

20.  Ole Larsen #24, født 23. december 1827 i Besser, død 30. februar 1892 i Sabro.

      

       Som 26 årig havde Ole skiftende pladser. 4. november 1853 flytter Ole fra præstegården i Onsbjerg til Provsten i Besser ((Opslag 39 i Onsbjerg kirkebog. I 1856 er han blevet husmand i Besser, men flytter tilbage til Toftebjerg i Onsbjerg sogn(Opslag Besser 25). Samme år flytter han til Østerby i Besser sogn(Opslag Besser 35 0g Onsbjerg opslag 89))Ole og Ane Kirstine havde et godt øje til hinanden,  inden Ole i 1846 blev indkaldt til krigstjeneste.  Her var han med i slaget ved Fredericia,  ved hvilket General Rye omkom.  Ole blev også såret,  men da infirmeriet i de nærmeste købstæder var overfyldte,  måtte Ole i såret tilstand gå til infirmeriet i Århus,  hvor han kom under behandling.  Kirstine var i mellemtiden blevet lovet til en anden,  hvilket hun gik imod.  Hun fik derfor husarrest over en længere periode.  Det hele endte dog lykkeligt,  og Ole kunne slå sig til ro som daglejer i Toftebjerg i Onsbjerg sogn på Samsø.  Familien voksede med følgende 5 børn

        Den 1. august 1871 flytter parret til Sabro sogn ved Århus,  hvor de i  1873 køber en ejendom (matr. 26a),  der gør ham til boelsmand.  Følgende oplysninger er hentet fra realregistret:

      

       Hartkornsansættelse

       Sabro matrikel 26 a (nu 25e)            4 skp                                   0 fjk                             3/4 alb.

                                            3   --                                    3 --                                      2 1/2 --

      

       21. maj 1873:                                    Skjøde til Ole Larsen på 23 a samt andel i 1/5 af matr. 53e der er et stykke engdrag i "Bjørnekær".

                                                                                                                                                  (B58 sp 33 folio 165)

       30. marts 1892:           Skjøde til Mads Larsen,  udstedet af Ole Larsens enke.

                                                                                                                                                  (B58 sp 51 folio 247)

       I sidstnævnte skjøde findes en aftægtskontrakt for Ane Kirstine (Folio 249).

       I følge kirkebogen i Sabro dør Ole i 1892,  som følge af sine skudsår,  sikkert dem han pådrog sig i Fredericia 44 år før.

       Da Ole dør bor hun  i aftægt hos sønnen Mads Larsen i Mundelstrup.

      

       Han blev gift med Ane Kirstine Madsen #25, gift 27. november 1855 i Besser.

 

                             Børn:

 

                      i      Dorthe Olesdatter #947, født 16. december 1856 i Onsbjerg.

 

       10.           ii    Mads Larsen #20, født 24. april 1862 i Onsbjerg, død 24. april 1945 i Sabro.  Han blev gift med Ane Margrethe Dorothea Kaarup #21, gift 10. april 1885 i Sabro.

 

                      iii   Lars Peder Larsen #948, født 29. marts 1865 i Onsbjerg.

 

                      iv    Lars Peder Larsen #949, født 2. marts1868 i Onsbjerg.

 

                      v     Dorthea Marie Larsen #1265, født 25. april 1871 i Onsbjerg.

 

                      vi    Lars Peter Larsen #950, født 29. marts1874 i Sabro mark.

 

21.  Ane Kirstine Madsen #25, født 23. januar 1834 i Kølstrup, død 30. marts 1924 i Slangerup sogn, Frederiksborg amt.

      

       I 1892 - 1901 er Ane Kirstine aftægstkone  hos sønnen Mads i Sabro. Mads sælger ejendommen og bosætter sig i Magrethes-minde i Mundelstrup, hvor hun opholder sig i 1906. I 1916 er hun flyttet fra Mundelstrup.  I folketællingen 1921 (opslag 45) bor Ane Kirstine i Slangerup. Hun er nabo til sin datter Dorthe Marie nu Marie Nielsen - gift med skomager og ringer Ferdinand Nielsen. Her bor hun til sin død i 1924.

 

22.  Laurids Johan Anton Kaarup #22, født 3. september 1826 i Ødum, død 12. februar 1902 i Hadbjerg.

      

       Laurids blev gift som soldat i en alder af 23 år med den 32 årige Ane,  der var tjenestepige hos hans forældre i Ødum.  Tilsyneladende har hun et uægte barn ved navn Wilhelm R Anton Kaarup i følge folketællingen 1850.  Forloverne ved brylluppet var skolelærer Kragh og husmand Jens Olesen.

       Laurids blev indkaldt til jægerkorpsets 2. sikkert i Randers Compagni og fik nr. 171.  Indkaldelsen fandt sted d. 1. oktober 1848,  og han blev hjemsendt d. 12. februar 1851.  Han klarede 2 års krigen uden me`n.

      

       Efter militærtiden ernærede han sig som snedker og købte i 1856 matr. nr. 9 i Ødum by af sin far snedker Franciscus Wilhelm Kaarup.  Her fødes 3 børn.

       Huset købes herefter af Jens Olesen,  hos hvem faderen Franciscus Wilhelm Kårup kommer i aftægt til sin død i 1862.

       I august 1859 flytter Laurids til Hadbjerg og køber matrikel nr. 49 - Smedebakken 3.  I december 1863 sælger han denne og køber matr. nr. 41(Lå vest for Smedebakken  26 i Hadbjerg by.  Denne sælges igen i 1884. (C302 B-1 Realregistret for Ødum by Galten Herred)

      

       I dødsanmeldelsesprotokollen for Hadbjerg sogn står de begge anført. Heraf fremgår det, at Laurids kommer i pleje hos datteren på Sabro Mark efter Anes død i 1897. Her dør han selv 5 år efter.

      

       Han blev gift med Ane Pedersen Kjær #23, gift 22. marts 1850 i Ødum.

 

                             Børn:

 

                      i      Petrea Sophie Margrethe Kaarup #957, født 1850 i Ødum.

 

                      ii    Petrine Kirstine Kaarup #958, født 1853 i Ødum.

 

       11.           iii   Ane Margrethe Dorothea Kaarup #21, født 27. august 1858 i Ødum, død 28. maj 1926 i Sabro.  Hun blev gift med Mads Larsen #20, gift 10. april 1885 i Sabro.

 

23.  Ane Pedersen Kjær #23, født 16. september 1818 i Randers, død 3. april 1897 i Hadbjerg.

 

24.  Simon Jensen #726, født 27. december 1807 i Ørting, død 17. august 1870 i Ørting.

      

       Simon var i følge kirkebogen for Ørting kirke 1821 "god af kundskab og kærlighed".  Som 15 årig var han tjenestekarl på Faurgaard i Andrup.  Herfra tager han til Odder,  sandsynligvis for at komme i bødkerlære.  I 1827 slår han sig ned som bødker i Ørting,  hvor han 3 år efter gifter sig med den 25 årige Karen fra Ørting.  Ved deres bryllup var Michel Jacobsen og Søren Hansen forlovere.  Ved folketællingen 1834 bor de hjemme hos Simons mor.

      

       I henhold til folketællingerne 1845 har de købt hus og har en aftægtskone, der er enke på 67år boende. Hendes navn er Ane Pedersdatter og er født i Hundslund. I perioden 1845 - 1850 ophører Simon med at være bødker.  I folketællingen 1850 benævnes han som daglejer. I 1870 er han enke- og husmand.

       Huset var i følge Forsiringsprokollen 1858-72 opslag 413, side 1492 nr. 56 et stuehus i Ørting by, der blev nedrevet d. 29. juli 1872. Sum 180 rdl.

      

       Han blev gift med Karen Pedersdatter #727, gift 28. oktober 1830 i Ørting.

 

                             Børn:

 

                      i      Anne Magrethe Simonsdatter #759, født 4. april 1830 i Ørting.

 

                      ii    Jens Simonsen #760, født 19. august 1833 i Ørting.

 

                      iii   Niels Peter Simonsen #761, født 15. november 1835 i Ørting.

 

       12.           iv    Ole Simonsen #711, født 11. juni 1838 i Ørting, død 5. juli 1894 i Gosmer.  Han blev gift med Karen Jensen #712, gift 29. november 1872 i Halling.

 

                      v     Ane Kirstine Simonsdatter #762, født 17. marts 1842 i Ørting.

 

                      vi    Else Simonsdatter #763, født 27. november 1844 i Ørting.

 

                      vii  Søren Simonsen #764, født 1. april 1847 i Ørting.

 

                      viii Petrea Simonsdatter #1650, født 27. marts 1852 i Ørting.

 

25.  Karen Pedersdatter #727, født 29. august 1804 i Amstrup ??, døbt 14. oktober 1804 i Falling, død 7. april 1864 i Ørting.

 

26.  Jens Jørgensen #713, født 23.august 1819 i Gylling, død 3. marts 1873 i Halling Mark.

      

       Jens Jørgensens far var ladefoged på Gerdorflund, og er ført som trolover ved deres vielse.  De bosætter sig på Halling mark som husfæster, hvor Jens ernærer sig som daglejer til sin død i 1873.

       Efter Jens´ død kommer Dorthea på Gosmer bys "Hospital"som hospitalslemme, hvor hun foruden fri bolig får brænde og lys samt 6 kr. om måneden betalt af det Rathlouske legat. Her bor hun til sin død i år 1900. Skifteattest efter Jens´ død i 1873 er ført d. 6. marts.                          .

      

       Han blev gift med Dorthea Kirstine Pedersdatter #714, gift 4. juni 1844 i Falling.

 

                             Børn:

 

       13.           i      Karen Jensen #712, født 4. november 1850 i Halling, død 20. november 1931 i Randlev mose.  Hun blev gift med (1) Ole Simonsen #711, gift 29. november 1872 i Halling.  Hun blev gift med (2) Søren Tang Harpoth Hermansen #1955.

 

                      ii    Jørgen Jensen #1651, født 11.november 1846 i Halling.

 

                      iii   Jens Jensen #1652, født 16. juni 1853 i Halling.

 

                      iv    Rasmus Per Jensen #1653, født 1859 i Halling.

 

27.  Dorthea Kirstine Pedersdatter #714, født 22. februar 1813 i Outrup - Falling, døbt 9 april 1813 i Falling, død 22. april 1900 i Gosmer.

 

28.  Poul Pedersen Wirring #848, født 21. maj 1834 i Skovby, død 13. februar 1910 i Foldby.

      

       I 1862 boede Poul og Ane Kirstine i Skovby sogn i Framlev herred. De flytter til Skivholme omkring 1868 for allerede at flytte til Foldby omkring 1871 (Matr. nr. Foldby 21b). Adresse: Rævsagervej 2B.

       Da Ane Kirstine dør i 1906 bor familien på Foldby mark hos sønnen Andreas Poulsen, der har overtaget ejendommen. Ved Pouls død i 1910 er han aftægtsmand på Sabro Mark, hvilket tyder på,  at sønnen Andreas har købt et husmandssted i Sabro,  inden for perioden 1906 - 1910. Poul dør d. 6. febr. 1910 på Amtssygehuset i Århus.

      

       Han blev gift med Ane Kjerstine Nielsdatter #849, gift 30. januar 1855 i Lading.

 

                             Børn:

 

                      i      Ane Marie Poulsen #1718, født 21. september 1855.

 

       14.           ii    Martin Poulsen #844, født 18. august 1862 i Skovby, død 27. november 1949 i Hørning.  Han blev gift med (1) Kirstine Svensson #845.  Han blev gift med (2) Anne Mette #867, gift 1884.

 

                      iii   Anders Poulsen #893, født 1868 i Skivholme.

 

                      iv    Andreas Poulsen #894, født 11. marts 1870 i Foldby.

 

                      v     Martine Poulsen #1717, født 17 juni 1879.

 

29.  Ane Kjerstine Nielsdatter #849, født 1. januar 1833 i Lading sogn, Fauerskov kommune, død 26. februar 1906 i Foldby.

 

30.  Sven Hurtig #846, født 12. november 1840 i Hjarnarp, Kristiansstad, Sverige.

      

       Hvem Sven og Anne var vides ikke,  kun at han var soldat,  da Anne blev gravid.  Anne var da i huset i Sverige,  hvor hun fødte en datter ved navn Kristine Svendsdatter Hurtig, d.30. maj 1860 i Winsted sogn, Kronberg Lehn i Sverige. Hvor vidt det kun er Kristine der rejser til Danmark for at arbejde som malkepige på Wedelslund i Sjelle sogn, eller om det er sammen med moderen vides ikke, idet tilgangslisterne ophører 1878, altså 2 år før hun forekommer i folketællingen.

       I Family search forekommer en Sven Hurtig der er født i Hjarnarp ved Kristiansstad d. 12. november 1840, altså ikke så langt fra Winsted. Desuden er alderen også passende for en soldat. Måske vil familieforholdet fremgå af dåbsnotatet i Winsted kirke.

      

       FamilySearch™ International Genealogical Index v5.0 Sweden

        ------------------------------------------------------------------------------

       Husband

       Johan Hurtig

       Birth:  24 DEC 1811  Hjarnarp, Kristianstad, Sweden

       Christening:

       Marriage:  20 DEC 1833  Hjarnarp, Kristianstad, Sweden

       Death:

       Burial:

       --------------------------------------------------------------------------------

        Wife

        Anna Olsdotter Pedigree

        Birth:  30 SEP 1812  Hjarnarp, Kristianstad, Sweden

       Christening:

       Marriage:  20 DEC 1833  Hjarnarp, Kristianstad, Sweden

       Death:

       Burial:

      

       Children

       -----------------------------------------------------------------------------

        1.   Johanna Hurtig

        Birth:  25 JUL 1834  Hjarnarp, Kristianstad, Sweden

       Christening:

       Death:

       Burial:

       --------------------------------------------------------------------------------

       2.   Nils Hurtig

       Birth:  13 JUN 1838  Hjarnarp, Kristianstad, Sweden

       Christening:

       Death:

       Burial:

        ------------------------------------------------------------------------------

       3.   Sven Hurtig

        Birth:  12 NOV 1840  Hjarnarp, Kristianstad, Sweden

       Christening:

       Death:

       Burial:

        ----------------------------------------------------------------------------

       4.   Elna Hurtig

       Birth:  25 MAY 1844  Hjarnarp, Kristianstad, Sweden

       Christening:

       Death:

       Burial:

       -------------------------------------------------------------------------------

        5.   Christina Hurtig

         Birth:  15 SEP 1846  Hjarnarp, Kristianstad, Sweden

       Christening:

       Death:

       Burial:

        ------------------------------------------------------------------------------

        6.   John Peter Hurtig

       Birth:  01 JAN 1849  Hjarnarp, Kristianstad, Sweden

       Christening:

       Death:

       Burial:

       -------------------------------------------------------------------------------

        7.   Gudmund Hurtig

       Birth:  07 JUL 1851  Hjarnarp, Kristianstad, Sweden

       Christening:

       Death:

       Burial:

       -------------------------------------------------------------------------------

        8.   Sofia Hurtig

       Birth:  29 MAY 1855  Hjarnarp, Kristianstad, Sweden

       Christening:

       Death:

       Burial:.

      

       Han blev gift med Anne Pedersdatter #847.

 

                             Børn:

 

       15.           i      Kirstine Svensson #845, født 30. maj 1860 i Winsted sogn, Kroneberg Lehn. Sverige, død 12. marts 1925 i Balle - Silkeborg.  Hun blev gift med (1) Martin Poulsen #844.  Hun blev gift med (2) Rasmus Nielsen #860, gift 20. maj 1890 i Silkeborg.

 

31.  Anne Pedersdatter #847.

 

Tip-tip-oldeforældre

 

32.  Søren Sørensen Ladefoged #464, født 7. juli 1784 i Skødstrup, død 27. april 1860 i Skødstrup.

      

       Den 28. juni 1810 køber Søren sit fødehjem i Studstrup af Jørgen Mørch Secher for 3400 rigsdalere og bliver selvejer (Studstrup matr. 3a og 3b - Ibisvej nr. 2 - 8541 Studstrup)

       Ved brylluppet med Ane er hans far Søren Christoffersen Ladefoged forlover sammen med brudens far Niels Sørensen Bang fra Ugelbølle.  Tilsyneladende får de kun 2 børn.

       Ane dør i 1843,  hvilket fører til,   at datteren Maren og hendes mand Niels Sørensen fra Hornslet hjælper med at drive gården videre.  Gården beskæftigede desuden 3 tjenestefolk.

       I 1813 sælger han en parcel til kystbefalingsmand for 30 rdl.  Samtidig sælger han jord for 1000 rdl.,  hvilket kunne tyde på økonomiske problemer eller spekulation. Vi er jo på grænsen til en statsbankerot (1814).

      

       Dokument A:

       B53a sp134 Personregister for skøde og panteprotokol.

       Studstrup                     26. juni 1810J.M.Sechers skjøde til Søren Sørensen

       7 tdr. 6 skp. 1 fj. 2 alb.                                           Dat. 12. januar 1810

      

       Folio 409B53a sp 4 Folio 409       Tirsdagen d. 26. juni 1810

       Vosnæsgaard 12.juni 1810

       Jeg Jørgen Mørch Secher til Vosnæsgaard og Schaftgaard solgte til ungkarl

       Søren Sørensen 1 gaard og af faderen Søren Christoffersen paaboede gaard beliggende

       i Studstrup Bye.

       Hartkorn 7 tdr. 6 skp. 1 fj. 2 al. tilmed bygning, besætning og inventarium.

       Kiøbesum 3400 rigsdalere.

      

       Dokument B:

       B53a Sp. 134                                     Pers. f. skøde og panteprotokol for Ø. Lisbjerg H.

       Studstrup                                           august           1813

       Parcel nr. 1                                        Søren Sørensen Skjøde til Jens Landring

       4. juni 1813                                       Folio 166 :

       Jeg Søren Sørensen selvejergaardmand i Studstrup giver viterlig at have solgt

       til Kystbefalingsmand Jens Sødring her i Stustrup 1 parcel af min selvejergaard.

       Salgspris: 30 rd.          Personlig underskrift.

      

       Studstrup                                           juni               1813

       Søren Sørensen skjøde til Niels Jensen i Aastrup

       2. januar 1813             Folio 94 IV :

       Jeg Søren Sørensen selvejergaardmand i Studstrup giver viterlig at haver solgt

       til selvejergaardmand Niels Jensen i Aastrup 2 jordparcel 2 skp. af sydlige hjørne af

       Stustrup byes mark kaldet nr. 2.  Hvilskiær Fald nr. 3. Hilkens Klapper Hølkens Fald Fuglengs Ager Obertels Fald.

       Pris : 1000 rdl.

      

       Studstrup 6a         6 skp. 2 fjerdk

       1. Niels Sørensen Bang  19. januar 1847  25 Folio 741

       hæftelser . 1000 rdl. til Søren Sørensen Ladefoged 19. maj 1847   25 Folio 744

       Skjøde på 6a 1g 3e til Søren Ladefoged Nielsen Bang 1879

                          7b                                               14. september 1852

       6. Hæftelser   6500 kr. obligationer til Søren Bang  14. november 1876

       7.    -do-           6500  -     ------                Søren Ladefoged Nielsen Bang XLVII - 47 Folio 585.

      

       Han blev gift med Anne Nielsdatter #465, gift 13. juli 1810 i Mørke.

 

                             Børn:

 

       16.           i      Søren Sørensen Ladefoged #424, født 5. december 1813 i Skødstrup, død 28. januar 1891 i Skødstrup.  Han blev gift med (1) Marianne Hansdatter #425, gift 20. juni 1835 i Skødstrup.  Han blev gift med (2) Maren Nielsdatter Vejlby #507.  Han blev gift med (3) Ane Kirstine Rasmusdatter #510.

 

                      ii    Maren Sørensdatter #534, født 1818 i Skødstrup.

 

33.  Anne Nielsdatter #465, født 13. juni 1784 i Mørke, død 21. juli 1843 i Skødstrup.

 

34.  Hans Nielsen Qvist #426, født 10. april 1774 i Egå, død 21. april 1846 i Skødstrup.

      

       Som ung boede Hans hjemme hos sine forældre i Wirup Skovhus,  hvor faderen var skovfoged.  Den 11. september 1804 køber Hans en gård i Svinboe i Skjødstrup sogn af Niels Jørgen Secher. Matrikel  Svinbo nr. 3a og 6a, i dag kaldet "Svinbogård" (Addr: Skovlundvej 7, 8541 Skødstrup).

      

       B53aSp. 134: Personregister til skøde og panteprotokol for Ø. Lisbjerg Herred:

       Svinboe                                             10.oktober 1805

       1 grd. Hovedparcel nr. 1                   Niels Jørgen Sechers skøde til Hans

       2 tdr. 1 skp. 2 34/100a Nielsen Qvist. Dat. 11. sept. 1804

       Folio 84 -Løvenholm Birk Skøde og Panteprotokol Sp.1

       Niels Jørgen Secher til Schaarupgaard, Kiergaarden giør vitterligt og hermed tilstaar at have solgt og afhændet til velagte ungkarl Hans Nielsen Qvist af Wirup Skovhus, min af Svinboegaardens forrige ejendom tilhørende gaardparcel no.1 med nu påværende bygninger og beskaf af martriculerer af 2 td. 1 skp. 2 34/100 alb., siger to tønder land een skæp og to 34/100 album ager og eng hartkorn, for den kiøbesum 1300 Rigsdalere og har nu I dette års ??? termin saa betalt mig disse tretten hundrede rigsdalere, saa sælger skiøde og aldeles afhænder jeg herved saa jord og bygninger til bemeldte Hans Nielsen Qvist og hans arvinger, benævnte ejendom med alle rettigheder oog forpligtelser, hvorved jeg selv haver nogen forbeholdenhed, navnlige maade til evig arv og ejendom og derfor paabindes mig og arvinger til frie frelse og h. gavn og arvinger samme for  hver mands tiltale som imod dette udgivne skiøde.

       Til bekræftelse udstædes dette under min haand og fasttrykte segl I overværelse af Witterlighedsvidner som tillige med mig underskriver og forsegler.

       Kiergaarden d. 11. sept. 1804

                                                                                                                                                                        N.J.Secher

       Til Witterlighed efter begjæring

       Secher

       Kiergaarden og Wirup Skovhus                                                   d. 11. sept. 1804

       N.J.Secher                                                                                                                         Hans Nielsen

      

       Hans og Maren bliver sent gift. Forloverne er Jens Andersen, Mejlby og Peder Thomsen af Linå.

       30. september 1836 sælger Hans gården til svigersønnenSøren Sørensen,  med en aftægtskontrakt på 600 rigsdalere som betaling.

      

       Qvist navnet bruges i forbindelse med ovenstående handel 1805, ved Marianes dåb i 1809, på matrikelkortet fra 1814 samt ved hans død i 1846.

      

       B52A - 332 side 292 nr. 117:

       22.april 1846 anmeldt tjenestekarl fra Studsstrup at aftægtsmand Hans Nielsen, Svindboe ved døden er afgået. Efterlader enke og som eneste arving 2 børn (Søren Ladefoged - # 499 og Hans Sørensen Qvist # 34) af en afdød datter - Marianne Hansdatter # 425  , der begge er umyndige. Enken vil hensidde i uskiftet bo, og hun blev derfor pålagt at søge om tilladelse dertil.

      

       27. maj 1853 anmeldte gårdmand Søren Sørensen i Svindbo, Skjødstrup sogn at aftægtsenken Maren Simonsdatter samme steds er død og efterlader efter arving Søren Sørensen Møller m.fl.

      

       Han blev gift med Maren Simonsdatter #427, gift 26. juni 1807 i Mejlby.

 

                             Børn:

 

       17.           i      Marianne Hansdatter #425, født 21. februar 1809 i Skødstrup, død 6. juni 1840 i Skødstrup.  Hun blev gift med Søren Sørensen Ladefoged #424, gift 20. juni 1835 i Skødstrup.

 

                      ii    Marianne Hansdatter #1722, født 11. marts 1808 i Skødstrup, død 6. oktober 1808 i Skødstrup.

 

35.  Maren Simonsdatter #427, født 5. juli 1772 i Mejlby, død 26. maj 1853 i Skødstrup.

 

36.  Peder Jensen Carstensen #495, født 1773, død 8. maj 1830 i Thorning.

      

       Da Carsten blev født d. 7. april 1818,  var hans far møller på Bording Mølle i Bording sogn.  Her tjente han nok til at blive gårdmand i Astrup , Hinge sogn. Ved Dorthes dåb i 1821 bruger han efternavnet Carstensen. I 1826 flytter de fra Hinge til Bøgild i Thorning sogn og bliver indsidder. Her bor de til Peder Jensen dør af brystsvaghed i 1830.De bor også i Bøgild ved Carstens konfirmation i 1832. Ved Dorthes konfirmation i 1836 bor de på Kjersholm mark i et hedehus, hvor Inger ernærer sig ved uldspinderi og lidt landbrug. Hendes datter Dorthe bor hos hende til slut 40. Derefter køber Dorthes mand - John Sørensen huset mod aftægt til Inger Jacobsdatter. Det bliver en  aftægt. på næsten 30 år.

      

       Ved vielsen i 1811 er Peder møller ved Serup mølle og kaldes Peder Jensen Karstensen. Forloverne er Lars Nielsen og Jens Nielsen i Hørup sogn

      

       I folketællingen 1801 er Peder Møllersvend og nationalsoldat på Allinmølle i Svostrup - Hids herred- Viborg Amt eller Møller og Kusk ved Viborg Vejrmølle i Viborg.

       Peder og Inger er viet i Hørup kirke.

      

       * Pudsigt nok ejes Kjersholm på daværende tidspunkt af # 77 Johanne (Ane) Jensdatters mor og stedfar.

      

       Han blev gift med Inger Jacobsdatter #496, gift 21. december 1811 i Hørup kirke.

 

                             Børn:

 

       18.           i      Carsten Pedersen #482, født 7. april 1818 i Bording, død 18. marts 1878 i Hadsten.  Han blev gift med (1) Kirsten Jensdatter #483, gift 28. marts 1854 i Galten.  Han blev gift med (2) Ane Simonsdatter #535, gift 1844 i Houlbjerg.  Han blev gift med (3) Karen Jensdatter #538, gift 1849.

 

                      ii    Dorthe Pedersdatter #546, født 8. august 1821 i Hinge.

 

37.  Inger Jacobsdatter #496, født 28. maj 1784 i Hørup, død 28. juni 1867 i Thorning (245).

 

38.  Jens Christensen Ravn #484, født 25. april 1794 i Hadsten, død 14. juli  1879 i Galten.

      

       Jens overtager svigerforældrenes (Niels Enevoldsen) fæstegård, "Brogård", Balle by matrikel nr. 1a  ved Hadsten, Vestergade nr. omk. 90, mod en aftægtskontrakt (eksisterer endnu). Gården var temmelig stor, da der er hele 4 tjenestefolk, foruden de 8 børn der kom til verden her.

       På sine gamle dage kommer Jens på aftægt på gården.

      

       Han blev gift med Mette Nielsdatter #485, gift 23. marts 1824 i Galten.

 

                             Børn:

 

       19.           i      Kirsten Jensdatter #483, født 14. oktober 1831 i Galten, død 8. juli 1894 i Haurum, begravet 13. juli 1894 i Hadsten.  Hun blev gift med Carsten Pedersen #482, gift 28. marts 1854 i Galten.

 

                      ii    Mette Jensdatter #551, født 11. september 1825 i Galten.

 

                      iii   Ane Jensdatter #552, født 1825 i Galten.

 

                      iv    Chresten Jensen #553, født 12. november 1826 i Galten.

 

                      v     Niels Jensen #554, født 3. oktober1832 i Galten.

 

                      vi    Dan Jensen #555, født 1834 i Galten.

 

                      vii  Kristian Jensen #556, født 1839 i Galten.

 

                      viii Jens Jensen #557, født 1842 i Galten.

 

39.  Mette Nielsdatter #485, født 4. juli 1797 i Galten, død 14. februar 1866 i Balle.

 

40.  Lars Christiansen Boes #28, født 6. juni 1792 i Koldby, død 4. juli 1853 i Besser.

      

       Lars Christiansen Boes var 25 år og skræder,  da han blev viet med den 23 årige Dorthe Pedersdatter.  Som forlovere stod Jens Aarhuus Ladefoged og Morten Nielsen af Østerbye.

       De bosatte sig i Østerby,  og Lars levede af sin skræderhåndtering til efter 1840.

       Som 60 årig begik Lars selvmord ved drukning,  hvilket står ført i kirkebogen for Besser.

      

       Han blev gift med Dorthe Pedersdatter #29, gift 20. november 1817 i Besser.

 

                             Børn:

 

                      i      Peder Larsen #959, født 25. oktober 1818 i Østerby.

 

                      ii    Christian Larsen #960, født 30. marts1821 i Østerby.

 

                      iii   Bodil Kirstine Larsdatter #961, født 30. juli 1824 i Østerby.

 

       20.           iv    Ole Larsen #24, født 23. december 1827 i Besser, død 30. februar 1892 i Sabro.  Han blev gift med Ane Kirstine Madsen #25, gift 27. november 1855 i Besser.

 

41.  Dorthe Pedersdatter #29, født 10. januar 1793 i Besser, død 20. oktober 1851 i Østerby, Besser  sogn.

 

42.  Mads Andersen #26, født 3. oktober 1790 i Kjølstrup, død 28. december 1837 i Kølstrup.

      

       Mads Andersen var gift med Anne Kirstine Andersdatter i første ægteskab fra1817-10.nov. 1828.

       Han overtager sine forældres gård " Vesterlund", Kertinge - matrikel 17  - gl. skat: 17 album- adressen år 2000: Tværgyden 1. Kertinge mark. 5300 Kerteminde, ca. 1 km. fra "Ladbyskibet". Gården er sløjfet siden 2002. I 1834 er han anført som selvejerbolsmand.

       Hans forældre var på aftægt hos dem henholdsvis 1834 og 1837.

      

       Efter Kirstines død blev han gift med Maren, der var tjenestepige I huset. Efter Mads død i 1837 bliver Maren gift med Niels Rasmussen, der overtog boelsstedet. Efter kort tid flytter de til Østerby på Samsø, hvor Niels er skolelærer i 1945.

      

       Han blev gift med (1) Anne Kirstine Andersdatter #967, gift 18. april 1817 i Kølstrup kirke.  Han blev gift med (2) Maren Jørgensdatter #27, gift 28. marts 1829 i Kølstrup.

 

                             Barn af Anne Kirstine Andersdatter:

 

                      i      Knud Madsen #968, født 27. maj1820 i Kjertinge, Kjølstrup sogn.

 

                      ii    Lars Madsen #969, født 2. august 1822 i Vesterlund, Kjertinge mark, Kjølstrup sogn.

 

                      iii   Johanne Sofie Madsdatter #971, født 9. juni 1824 i Kertinge, Kjølstrup sogn.

 

                      iv    Niels Madsen #972, født 11. maj1828 i Kertinge, Kjølstrup sogn.

 

                      v     Sara Kirstine Madsdatter #2086, født 9. juni 1824 i Kjertinge, Kjøstrup sogn.

 

                             Barn af Maren Jørgensdatter:

 

                      vi    Jørgen Madsen #965, født 19. december1829 i Vesterlund, Kjertinge mark, Kjølstrup sogn.

 

                      vii  Peder Madsen #966, født 21.maj 1831 i Kjertinge, Kjølstrup.

 

       21.           viii Ane Kirstine Madsen #25, født 23. januar 1834 i Kølstrup, død 30. marts 1924 i Slangerup sogn, Frederiksborg amt.  Hun blev gift med Ole Larsen #24, gift 27. november 1855 i Besser.

 

43.  Maren Jørgensdatter #27, født 14. juni 1793 i Revninge, død 7. marts 1881 i Besser.  Hun blev gift med (1) Mads Andersen #26, gift 28. marts 1829 i Kølstrup.  Hun blev gift med (2) Niels Rasmussen #1831,

      

       Efter Mads´ død bliver han gift med Maren og overtager boelstedet i Kertinge mark. Den 8. maj 1843 flytter de til Østerby på Samsø, hvor han er skolelærer i 1845.(Opslag i Besser tilgang 1838-59 opslag 229 nr. 17-21): 1860 forsørges de af Marens søn Peder Madsen, der har en gård i Østerby, Besser sogn.

 

44.  Franciscus Wilhelm Kaarup #938, født 26. april 1799 i Århus, død 6. februar 1861 i Ødum.

      

       Franciscus blev uddannet snedker i Mariager. I 1818 bliver han snedkersvends i Kollerup ved Randers ?? (Mariager kirkebog opslag 178) . Ane Margrethe Pedersdatter er konfirmeret i Weilby d.  23.  april 1797. Omkring 1824 træffer hun den 18 år yngre Franciscus Wilhelm Kaarup. De slår sig ned i Ødum by og køber matrikel 9,  hvorfra han driver snedkervirksomhed.  Det siges at han fremstillede flotte møbler.

      

       Den 28. februar 1856 sælger han matrikel 9 til sønnen Laurids Anton Kaarup (Sp 127 folio 17 - 258).  Samtidig oprettes en 2 1/2 sides aftægtskontrakt for F. W. Kaarup og hustru til en værdi af 300 rdl (Sp 127 F 17 - 531).  Af kontrakten fremgår at de skulle bo i den østre ende af huset,  og at de skulle have stue,  sovekammer og køkken.  Denne aftægtskontrakt videreføres af Jens Olesen ved hushandel d. 14. juli 1859. (B52A Bd. 17 F 531).

       2 år efter Anes død blev Franciscus fundet død i en vejgrøft mellem Ødum og Røved.

      

       .

      

       Han blev gift med Ane Margrethe Pedersdatter #939, gift 2. december 1824 i Ødum sogn.

 

                             Børn:

 

       22.           i      Laurids Johan Anton Kaarup #22, født 3. september 1826 i Ødum, død 12. februar 1902 i Hadbjerg.  Han blev gift med Ane Pedersen Kjær #23, gift 22. marts 1850 i Ødum.

 

45.  Ane Margrethe Pedersdatter #939, født 20. august1780 i Vejlby, død 23. april 1859 i Ødum.

 

46.  Peder Knudsen Kiær #928, født 19. august 1791 i Randers, døbt 25. august 1791 i Ransers, Sct. Mortens kirke, død 8. august 1849 i Randers, begravet 13. august 1849 i Randers, Sct. Mortens kirke.

      

       Kirsten Rasmussen er bondedatter fra byen Nielstrup i Rud sogn. Peder Kjær var i henhold til folketællingen 1834 vognmand i Randers og boede i Møllegade nr. 62.

       I 1845 bor Peter Kjær i Trangstræde 293,2 i Randers Købstad . På daværende tidspunkkt var han daglejer. De har en plejedatter ved navn Christine Evand boende.

       Som 58 årig begår Peder selvmord , hvor han "hænger sig selv i drukkenskab"Efter Peders død flytter Kirsten ind hos en familie i Middelgade nr. 5-Rode 373, hvor hun ernærer sig som daglejer i en alder af 61 år.

      

       Han blev gift med Kirsten Rasmusdatter #929, gift 26. maj 1812 i  ikke Rud.

 

                             Børn:

 

                      i      Christian Kjær #986, født 1815.

 

       23.           ii    Ane Pedersen Kjær #23, født 16. september 1818 i Randers, død 3. april 1897 i Hadbjerg.  Hun blev gift med Laurids Johan Anton Kaarup #22, gift 22. marts 1850 i Ødum.

 

                      iii   Rassine Kjær #987, født 1824.

 

                      iv    Ane Kierstine Kjær #1788, født 4. september 1820.

 

                      v     Dorthe Pedersdatter Kjær #1812, født 14. november 1812.

 

47.  Kirsten Rasmusdatter #929, født 1788 i Rud, Nielstrup, døbt 7. december 1788 i Galten herred, Rud kirke, død 6. januar 1869 i Randers, begravet 11. januar 1869 i Randers, Sct. Mortens kirke.

 

48.  Jens Simonsen #749, født 21. oktober 1753 i Randlev, død 23. november 1826 i Ørting.

      

       Jens blev som 32 årig viet til den noget ældre Sidsel Jørgensdatter på 52 år. Sidsel døde efter 12 års ægteskab, hvorefter han blev gift med Karen Knudsdatter. Hun døde efter kun 3 års ægteskab. Ægteskabet med Margrethe Jørgensdatter var bedre.  Jens var husmand i Ørting sogn og gjorde sig som bødker.  I følge folketællingen 1834  ernærede  Margrethe sig som spinderske.  Hendes søn Simon fulgte i faderens fodspor og  blev bødker. Han boede hos moderen med hustruen Karen Pedersdatter samt deres 2 børn.  Desuden boede den 29 årige søn,  Ole Jensen ligeledes hos moderen.

      

       Han blev gift med (1) Margrethe Jørgensdatter #750, gift 18.december 1801 i Falling.

      

       Han blev gift med (2) Karen Knudsdatter #2325, gift 30. maj 1798 i Ørting, død 20. september1801 i Ørting.  Han blev gift med (3) Sidsel Jørgensdatter #2326, gift 16. august 1785 i Ørting kirke, død 27. marts 1798 i Ørting.

 

                             Barn af Margrethe Jørgensdatter:

 

       24.           i      Simon Jensen #726, født 27. december 1807 i Ørting, død 17. august 1870 i Ørting.  Han blev gift med Karen Pedersdatter #727, gift 28. oktober 1830 i Ørting.

 

                      ii    Ole Jensen #1654, født 13. april 1805 i Ørting.

 

                      iii   Simon Jensen #2328, født 26. april 1801 i Ørting, døbt 31. maj 1801 i Ørting kirke.

 

                      iv    Jørgen Jensen #2329.

 

                             Barn af Karen Knudsdatter:

 

                      v     Zidsel Jensdatter #2327, født 1799 i Ørting.

 

49.  Margrethe Jørgensdatter #750, født 20. februar 1774 i Falling, død 14. december 1839 i Ørting.

 

50.  Peder Nielsen #2337, døbt 19. marts1775 i Ørting kirke.

      

       Peder Nielsen boede hjemme hos moderen Karen Pedersdatter i Ørting, indtil han blev gift. Peder bliver selvejer på matrikel Ørting by matrikel 12.

      

       Han blev gift med Anne Rasmusdatter #2338, gift 24. september 1802 i Falling kirke.

 

                             Børn:

 

       25.           i      Karen Pedersdatter #727, født 29. august 1804 i Amstrup ??, døbt 14. oktober 1804 i Falling, død 7. april 1864 i Ørting.  Hun blev gift med Simon Jensen #726, gift 28. oktober 1830 i Ørting.

 

51.  Anne Rasmusdatter #2338.

 

52.  Jørgen Jensen #718, født 25. juni 1786 i Gylling, død 20. februar 1855 i Halling.

      

       Da Jørgen og Karen blev gift, var Jørgen tjenestekarl på Herregården Gerdorflund, og Karen boede hjemme hos forældrene i Søby. Jørgen og Karen boede først i Gylling, men flyttede så i 1821 i en alder af henholdsvis 44 og 26 år hvilket ikke passer da de er henholdvis  (Gylling kirkebog opslag 195 side 173 B nr. 19-20) til Halling mark, hvor han ernærede sig som husfæster og Ladefoged på Gerdorflund.

      

       Han blev gift med Karen Jensdatter #719, gift 13. februar 1817 i Gylling.

 

                             Børn:

 

       26.           i      Jens Jørgensen #713, født 23.august 1819 i Gylling, død 3. marts 1873 i Halling Mark.  Han blev gift med Dorthea Kirstine Pedersdatter #714, gift 4. juni 1844 i Falling.

 

                      ii    Johanne Marie Jørgensdatter #765, født 10. marts 1823 i Halling.

 

                      iii   Hans Jørgensen #766, født 23. april 1825 i Halling Mark, døbt 5. juni 1825 i Halling.

 

                      iv    Kirsten Jørgensdatter #767, født 4. oktober 1827 i Halling.

 

                      v     Fredericha Jørgensdatter #768, døbt 20. juni 1830 i Halling.

 

53.  Karen Jensdatter #719, født 5. juli 1793 i Søby - Gylling, døbt 4. august 1793 i Gylling, død 2. maj 1817 i Halling.

 

54.  Peder Andersen #715, født 23. august 1772 i Falling, død 31. januar 1848 i Falling.

      

      

       I 1801 er Peder en 30 årig tjenestekarl i Ålstrup by. Han arbejdede som staldkarl og daglejer på herregården Åkjær. Hans første kone var Ane Andersdatter.

       Ane Andersdatter må være død, idet han i 1819 bliver  karl på Gyldingnæs i Gylling sogn. Her bliver han gift med  Anne Christensdatter, der kommer fra Skanderup sogn.

       Hun dør i Falling d. 23. August 1859.

       Da Peder Andersen dør i Amstrup fattighus er han almisselem og fattigfoged.

      

       Han blev gift med (1) Ane Andersdatter #716.

      

       Han blev gift med (2) Anne Christensdatter #1085, født 1788 i Skanderup sogn, død 23. august 1859 i Falling.

 

                             Barn af Ane Andersdatter:

 

       27.           i      Dorthea Kirstine Pedersdatter #714, født 22. februar 1813 i Outrup - Falling, døbt 9 april 1813 i Falling, død 22. april 1900 i Gosmer.  Hun blev gift med Jens Jørgensen #713, gift 4. juni 1844 i Falling.

 

                      ii    Christiane Pedersdatter #790, født 12. december 1816 i Falling.

 

                             Barn af Anne Christensdatter:

 

                      iii   Karen Pedersdatter #1086, født 3. oktober 1819 i Gylling.

 

                      iv    Bodild Pedersdatter #1087, født 7. juli 1822 i Falling.

                            

                             Bliver gift med landarbejder Michel Jensen i Alstrup.

 

55.  Ane Andersdatter #716, født 1788 i Skanderup, død efter 1845.

 

56.  Peder Poulsen Wirring #854, født 1811 i Skovby, død 19. juni 1883 i Skovby.

      

       Både Peder og Kirsten blev konfirmeret i Skovby henholdsvis 1825 (mådelig) og 1828 ( meget godt). Deres fødehjem var nabogårde i Skovby henholdsvis matr. 8a og 9a. Da Kirstens mor dør i sommeren 1838, flytter de hjem til hendes far ved årets slutning og gifter sig. Forloverne ved deres trolovelse d. 2. dec. 1838 var Anders Sørensen og Daniel Sørensen. I 1840 er de stadig tjenestefolk hos faderen. I 1845 har søsteren Ane og hendes mand Anders Olesen overtaget faderens gård mod en aftægtskontrakt til faderen. Peder og Kirsten har i stedet anskaffet sig husmandsstedet i Skovby, som blev familiens hjem til deres død i 1883.  I begyndelsen kunne de leve af husmandsstedet, men som tiden gik blev det nødvendigt med et daglejerjob ved siden af (Opslag 4 - 1860). De slutter med at oprette en aftægtskontrakt på husmandsstedet med sønnen Rasmus og hans kone Ane Magrete Andersen.

      

       De kommer fra 2 nabogårde i Skovby, henholdsvis 8a og 9a.

       .

      

       Han blev gift med Kirsten Michelsdatter #855, gift 30. december 1838 i Skovby.

 

                             Børn:

 

       28.           i      Poul Pedersen Wirring #848, født 21. maj 1834 i Skovby, død 13. februar 1910 i Foldby.  Han blev gift med Ane Kjerstine Nielsdatter #849, gift 30. januar 1855 i Lading.

 

                      ii    Rasmus Pedersen Wirring #875, født 1843 i Skovby.

 

                      iii   Ane Pedersdatter #876, født 1838 i Skovby.

 

57.  Kirsten Michelsdatter #855, født 6. juni 1814 i Skovby, død 9. september 1883 i Skovby.

 

58.  Niels Mortensen #850, født 14. april 1801 i Lading, død 28. juli 1862 i Lading.

      

       Da den 31 årige ungkarl Niels Mortensen blev gift med den 33 årige bondepige fra Sabro Marie Kjerstine,  var Niels fæstebonde i Fajstrup by i Lading sogn.  Han fik fæstebrev ved Frisenborg d. 20. marts 1832  på matrikel Fajstrup nr. 5a - Fauerskov kommune. (G-341 lb.nr. 155 folio 302b - 303b).  De blev trolovet d. 7. april 1832 og forloverne var Niels ´ far samt bødker Jens Munk fra Sabro.

       I Fajstrup - Lading sogn fødtes 4 børn:

       Ved Ane Kirstines barndåb i 1833 anføres han som gårdmand i stedet for fæstebonde.  Har han købt gården af grevskabet i løbet af et års tid?

       Da Niels og Marie Kjerstine blev aldrende,  solgte de gården til sønnen Morten Nielsen mod en aftægtskontrakt.

       I juli 1862 fandt man Morten druknet i en lergrav.  Tilsyneladende begik han selvmord,  hvorfor familien pr. brev af 29. juli 1862 opnår tilladelse af stiftamtet til,  at "liget må begraves ved kirkegården med sædvanlig ceremoni".

      

       Landsarkivet i Viborg

       G341 lb. nr.155 Folio 303a-303b

      

       303a

      

       Niels Mortensen gaardmand i Faigstrup

       Christian Juuel Wind Greve af Frijs

       til Grevskabet Frijsenborg med under-

       liggende og tilhørende Søebyegaard, bol

       ter og Wb og alsgrov Kongelig Majestæts

       kammerherre ridder af Dannebrog

       gjør vitterligt at have stedt og festet, ligesom jeg her steder og fester

       til Niels Mortensen den gaard i Fajstrup som Søren Rasmussen og hustru ere

       fradød, hvilken gaard med Hartk. 3 td. 1 fj. 1/4 al, det samme

       som formanden bagud, overlader bemeldte Niels

       Mortensen i fæste for livstid paa beskrevne vilkaar

       1.at han forskaffer den afdødes børn den behørige

       opdragelse og forsørgelse.

       2.at han af gaarden, dens hartkorn samt sig og

       familie betaler og udreder paa rette tider og sted

       alle kongelige skatter og andre kontributioner som

       nu ere eller herefter maatte blive paalagte.

       3.I aarlig landgilde svarer fæsteren til Mor-

       tensdag en natura 1 td. 3 skp byg og 2 td 5 skp havre

       som leveres med forsvarlig Wahre og Maal eller

      

       303b

      

       3 og betales efter hvert aar kapitaltakst i fald

       herskabet forlanger det. Desuden betaler han i

       smørpenge til hver Sct. Hansdag 2 rdl. 41/2 sølv og leve-

       rer aarlig 1 lam 2 høns og 20 æg alt forsvarlig.

       4 Efter foreningen med Lyngballe Gods`

       beboere svarer fæsteren for en deel af hove-

       riet aarlig 1 td. og 6 skp rug og 1 td 6 skp byg som

       leveres i natura : denne sfgivt var oprin-

       delig 2 td rug og 2 td byg men 2 skp af hver

       slags er afgaaet for de i formandens tid

       gaarden forgaaede 3 skp 23/4alb hartkorn : I øvrigt ha-

       ver fæsteren at forrette det ved bemeldte forening

       forbeholdte hoveri til Lyngballe Hovedgaard

       med untagelse af den 2. af de 2.de tægter, som

       fæsteren af fornævnte 3 skp 2 3/4alb hartk.: i følge dennes

       fæstebrev.

       5. For Konge og Kirkeskatten svarer fæsteren

       den afgivt, som er bestemt i den med fæsterens

       byes beboere indgaaelse forening.

       6. Gårdens bygninger og besætning overleve-

       rer fæsteren med forordnet syn, hvorefter

       samme stedse vedligeholdes og tilsvarer. Imod

       det tilfælde, afhjælpes manglerne paa fæsterens

       bekostning.

       7. Fæsteren skal være forbunden paa egen be-

       kostning at lade gaardens bygninger forsikre

       i brændtkassen, selv svare den aarlige brand-

       kontingent, samt i Tilfælde af Ildsvaade op-

       bygge gaarden imod brandhjælpens Modtagelse.

       8. Gaardens Tilliggende haver Fæsteren forsvar-

       lig at dyrke og behandle, og han maa ikke lade

       andre bruge noget deraf. Han maa ei heller

       indtage Indsiddere uden Herskabets Tilladelse.

       I øvrigt retter han sig efter Loven og Anordning-

       gerne. I indfæstningen er betalt 60 rbdh sedler.

       Frisenborg 16. marts 1832                                    

                                                                                       Godse. Juul Wind Fris

       Læst ved Frisenborg Grevskabs birketingsret

       den 20. marts 1832 og i retsprotokollen indført Fol.

       571, attesteres                                   Malling

       Gebyhr sølv 4 sk til justitsf........ 13/: er ført

       Mark tretten Skilling sølv , eller tage 3 sk

       ligelydende Fæstebrev med vedhæftet synsforret-

       ning afhjemlet 13. marts d.a. samt hove-

       rifortegnelse haver jeg modtaget og

       tilfor........ning at aflevere samme.

       Frisenborg 18. april 1832

                                                                                       Niels Mortensen

                                                                                                             m.f.h.

                                                                                       (=med ført hånd)

      

       Forsikringsprotokollen 1833-51- Opslag 96 tegnes en forsikring d. 9. sept. 1836. Der er tale om en tvillingegård hvor Peder Enevoldsen bor i den søndre ende og Niels Mortensen i den nordre ende.

       Taxationsprotokollen 1801-1852 opslag 257, nr. 141 forsikringsted 988: En gård i Faistrup beboet af fæster Niels Mortensen forhen under matrikel 16a Li. nr. 11forsikret for 1000 rdl. fandtes nu således:

       a. Stuehuset i nord 12 fag 8 alen dyb, Eg under fyhr overtømmer, halvmuret og halvklinet  kappe og stråtag, alt til beboelse med  loft vinduer og døre, bryggers, bagerovn og kjøkken samt to skorstene taxeret til 600 rdl..

       b. Det østre hus 16 fag 8½ alen dyb, samme materialer til heste og kostald, taxeret til 500 rdl.

       c. Det søndre hus 11 fag 9 alen dyb, samme materiale til lade. Taxeret til 330 rdl.

       d. Det vestre hus 4 fag 7 alen dyb, samme materiale til lade og vognport, Taxeret til 70 rdl.

       Som meldt forhen forsikret til 1500 rdl.

      

       .

      

       Han blev gift med Marie Kirstine Johansdatter #851, gift 1. juni 1832 i Lading.

 

                             Børn:

 

       29.           i      Ane Kjerstine Nielsdatter #849, født 1. januar 1833 i Lading sogn, Fauerskov kommune, død 26. februar 1906 i Foldby.  Hun blev gift med Poul Pedersen Wirring #848, gift 30. januar 1855 i Lading.

 

                      ii    Morten Nielsen #877, født 13. oktober1835 i Fajstrup-Lading sogn.

                            

                             Morten overtog gården mod en aftægtskontrakt med forældrene.

 

                      iii   Ane Margrethe Nielsdatter #878, født 13. september 1837 i Lading.

 

                      iv    Ane Johanne Nielsdatter #879, født 6. marts1840 i Lading.

 

59.  Marie Kirstine Johansdatter #851, født 23. september 1799 i Odder, død 18. juli 1884 i Lading.

 

60.  Johan Hurtig #1772, født 24. December 1811 i Harnarp, Kristiansstad, Sverige.

      

       Hvor vidt det er den rigtige familie bør undersøges gennem de svenske kirkebøger. Måske er Kirstine Svensson døbt Hjarnarp kirke i maj i 1860.

      

       Han blev gift med Anna Olsdatter #1773.

 

                             Børn:

 

       30.           i      Sven Hurtig #846, født 12. november 1840 i Hjarnarp, Kristiansstad, Sverige.  Han blev gift med Anne Pedersdatter #847.

 

                      ii    Johanna Hurtig #1774, født 25. juli 1834 i Hjarnarp, Kristiansstad, Sverige.

 

                      iii   Nils Hurtig #1775, født 13. juni 1838 i Hjarnarp, Sverige.

 

                      iv    Elna Hurtig #1776, født 25. maj 1844 i Hjarnarp, Sverige.

 

                      v     Christina Hurtig #1777, født 15. september 1846 i Hjarnarp, Sverige.

 

                      vi    John Peter Hurtig #1778, født 1. januar 1849 i Hjarnarp, Sverige.

 

                      vii  Gudmund Hurtig #1779, født 7. juli 1851 i Hjarnarp, Sverige.

 

                      viii Sofia Hurtig #1780, født 29. maj 1855 i Hjarnarp, Sverige.

 

61.  Anna Olsdatter #1773, født 20. september 1812 i Hjarnarp, Kristiansstad, Sverige.

 

Tip-3-oldeforældre

 

64.  Søren Christoffersen #466, født 31. august 1732, død Efter 1810.

      

       Søren Christoffersen var fæstebonde i Studstrup på den gård (Studstrup matr. 3 og 3b),  som hans søn Søren køber d. 26. juni 1810 for 3400 rdl.

       Søren og Anne er sent gift,  idet de er henholdvis 49 og 34 år,  da den første arving fødes.

       Ved sønnen Sørens bryllup i 1810 er Søren forlover og benævnes her som Søren Ladefoged, et job han sikkert havde på Vosnæsgaard.

       Gården drives af dem selv og 3 tjenestekarle i hvert tilfælde til 1813, hvorefter man må formode, de går på aftægt.

      

       Han blev gift med Anne Sørensdatter #467.

 

                             Børn:

 

                      i      Kirstine Sørensdatter #558, født 1781 i Studstrup - Skødstrup.

 

       32.           ii    Søren Sørensen Ladefoged #464, født 7. juli 1784 i Skødstrup, død 27. april 1860 i Skødstrup.  Han blev gift med Anne Nielsdatter #465, gift 13. juli 1810 i Mørke.

 

                      iii   Christen Sørensen #559, født Midfaste 1786 i Skødstrup.

 

                      iv    Jens Sørensen #560, født 1793 i Skødstrup.

 

65.  Anne Sørensdatter #467, født 1747.

 

66.  Niels Sørensen Bang #472, født 9. oktober 1748 i Mørke, død 27. november 1811 i Mørke.

      

       I en alder af henholdvis 30 og 26 år blev Niels og Birthe viet i Mørke kirke med Poul Andersen (hendes far) og Jens Jensen som forlovere.  De fik bopæl i Uggelbølle i Mørke sogn, og benævnes som bonde og gårdeboer i folketællingerne 1787 og 1801. Hans navn er ikke ført på Matrikelkortet fra 1813, selv om det er udarbejdet i 1783.

       Septuagesima 1787 dør Birthe i barselsseng og begraves sammen med sin nyfødte datter Anna.

      

       Niels 2. hustru bliver den 20 årige Karen Olesdatter,  der ingen børn får.

      

       Niels 3. ægteskab bliver med Maren Mogensdatter,  med hvem han heller ingen efterkommere får.

      

       Han blev gift med (1) Birthe Poulsdatter #473, gift 4. februar 1778 i Mørke.

      

       Han blev gift med (2) Karen Olesdatter #561, gift 1788, født 1768.  Han blev gift med (3) Maren Mogensdatter #562.

 

                             Barn af Birthe Poulsdatter:

 

       33.           i      Anne Nielsdatter #465, født 13. juni 1784 i Mørke, død 21. juli 1843 i Skødstrup.  Hun blev gift med Søren Sørensen Ladefoged #464, gift 13. juli 1810 i Mørke.

 

                      ii    Hanne Nielsen #478, født 1779.

 

                      iii   Søren Nielsen Bang #479, født Skjærtorsdag 1780 i Mørke.

 

                      iv    Jens Nielsen Bang #480, født 1782 i Mørke.

 

                      v     Poul Nielsen #2068, født 1. november 1779 i Ugelbølle, Mørke.

 

67.  Birthe Poulsdatter #473, født 22 oktober 1752 i Mørke, død 5. februar 1787 i Mørke.

 

68.  Niels Sørensen Groesson #428, født 23. februar 1749 i Egå, død 17. marts 1823 i Egå.

      

       Efter vielsen i 1771 fik Niels og Maren bopæl hos hans forældre i Skjærring by indtil omkring 1792. Han arbejder som skovfoged og fortsætter med det efter at have købt Wirup Skovhus i Hjortshøj.  I Skæring - Egå sogn blev børnene født.

      

       Den 24. juli 1806 sælger Niels , Wirup Skovhus i Hjortshøj (matr. nr. 8) til Peder Jensen Qvist og Peder Sørensen Udsen ( B53a sp. 134 - 15. juni 1805. Folio 341 - 357). Tilsyneladende er der forbindelse til Grenå hvor Christen Jensen Qvist bor.

       Herefter flytter de tilsyneladende ind som opholdfolk hos sønnen - selvejer Hans Nielsen i Svinbo. Her bor de til deres død.

      

       Taxationsprotokollen 1800-1834 - Opslag 20 nr. 16: År 1802 d. 24. maj - Hjortshøj sogn, et huus: Wirup skovfogedhuus, Niels Grosen syn og taxation. Stuehuset er 6 fag 8 al dyb (9m lang og 5,36m. bred), eege under og fuer over tømmer, Klinede vægge og strå til stue kiøkken ny kahuus med loft vinduer og døre 1 skorsten og bageovn af leer, mens skorstenspiben af brændte sten - 130 rdl.    Forsvarlig mod ildsfare og vi skal hermed forsikre.

      

       Han blev gift med Maren Christensdatter #429, gift 15. marts 1771 i Egå.

 

                             Børn:

 

       34.           i      Hans Nielsen Qvist #426, født 10. april 1774 i Egå, død 21. april 1846 i Skødstrup.  Han blev gift med Maren Simonsdatter #427, gift 26. juni 1807 i Mejlby.

 

                      ii    Margarete Nielsdatter #569, født Fer.2 Pentetoht 1777 i Skødstrup.

 

                      iii   Birgit Nielsdatter #570, født Die Cod 1781 i Skødstrup.

 

                      iv    Peder Nielsen #1723, født Dom. septu. 1780 i Skæring.

 

69.  Maren Christensdatter #429, født 16. august 1744 i Egå, død 4. december 1819 i Skødstrup.

 

70.  Simon Sørensen Fiil #443, født 1735, død 23. maj 1810 i Mejlby.

      

       Ved faderens død i 1760, overdrages gården Mejlgård ( matrikel: Mejlby  matr. nr. 13 ) til Simon Sørensen Fiil, mod at moderen får ophold på gården (. Ægtefællen Edel Jensdatter Seyer er datter fra nabogården Dyhrgård.

       Efter Simons død blev Edel (Æddel) opholdskone, sikkert hos en af børnene .Gården overdrages til sønnen Peder Simonsen Fiil, der udflytter gården. Efter at have udflyttet gården sælger han i 1814 bl.a. halvdelen (13b) af det gamle stuehus til en tømrer Bøgh.

       Nuværende adresse er Ougstrupgårdvej nr. 4, Mejlby og har matr. nr. Mejlby 13 a.

      

      

      

      

      

       .

      

       Han blev gift med Edel Jensdatter Seyer #444, gift 8. januar 1766 i Mejlby.

 

                             Børn:

 

       35.           i      Maren Simonsdatter #427, født 5. juli 1772 i Mejlby, død 26. maj 1853 i Skødstrup.  Hun blev gift med Hans Nielsen Qvist #426, gift 26. juni 1807 i Mejlby.

 

                      ii    Søren Simonsen Fiil #597, født 12.oktober 1766 i Mejlby, død 1798 i Mejlby.

 

                      iii   Jens Simonsen Fiil #598, født 14. august 1768 i Mejlby, død 1787 i Mejlby.

 

                      iv    Peder Simonsen Fiil #599, født 6. oktober 1776 i Mejlby, død 1860.

 

                      v     Poul Simonsen Fiil #600, født 14. marts 1779 i Mejlby, død 1779.

 

                      vi    Helle Simonsdatter #601, født 20. oktober 1785 i Mejlby, død 1785.

 

                      vii  Anders Simonsen Fiil #602, født 30. oktober 1774 i Mejlby, død 1857.

 

                      viii Maren Simonsdatter #603, født 22. oktober 1780 i Mejlby.

 

                      ix    Helle Simonsdatter #604, født 13. oktober 1782 i Mejlby, død 1782.

 

71.  Edel Jensdatter Seyer #444, født 3. juni 1743 i Mejlby, død 12. juni 1822 i Mejlby.

 

74.  Jacob Pedersen Kok #497, født 1740, død 20. september 1801 i Hørup by og sogn.

      

       Jacob Pedersen var gårdmand i Hørup by, Hørup sogn ved Kjellerup.

      

       Han blev gift med Maren Rasmusdatter #498.

 

                             Børn:

 

       37.           i      Inger Jacobsdatter #496, født 28. maj 1784 i Hørup, død 28. juni 1867 i Thorning (245).  Hun blev gift med Peder Jensen Carstensen #495, gift 21. december 1811 i Hørup kirke.

 

                      ii    Anne Marie Jacobsdatter #547, født 1775 i Hørup.

 

                      iii   Peder Jacobsen #548, født 26 p. Tr.1780 i Hørup.

 

                      iv    Rasmus Jacobsen #549, født 20 p.Tr. 1776 i Hørup, død 14.s.e.hellig tre ko i Hørup.

 

                      v     Anna Catrina #550, født 3. adv. 1779 i Hørup.

 

                      vi    Peder Jacobsen #2015, født 1884 i Hørup.

 

                      vii  Rasmus Jacobsen #2016, født 1889 i Hørup.

 

75.  Maren Rasmusdatter #498, født 1749.

      

       Jacob Pedersen var gårdmand i Hørup by - Hørup sogn - 8620 Kjellerup.

 

76.  Christen Christensen #486, døbt 27. juni 1745 i Hadsten sogn- "Ravnholt", død 11. december 1822 i Hadsten sogn- "Ravngård".

      

       Chresten og Mette overtog gården "Ravnholt" senere kaldet "Raungård" i Hadsten by efter sin far, Sabro herred. Ravnholt ligger i Over Hadsten - Ravnsgårdvej 35, og har matr. nr. 12a i Over Hadsten.

       Christen får fæstebrev  på Faurskov gods gård i O. Hadsten, som hans mor godvilligt har overladt til ham, med et hartkorn på 4-2-3-0 hvoraf der årligt svares til bemeldte terminer, samt hoveri af en halvgård til Faurskov, dateret Frisenborg d. 8.1.1781 og Snorom d. 3.3.1781.

       Tilsyneladende er der sket et mord på Ravnholt for år tilbage med en Christen Christensen som anklaget???(Hadsten lok. arkiv.)

      

       Han blev gift med Mette Jensdatter #487, gift 22. november 1782 i Skjød kirke.

 

                             Børn:

 

       38.           i      Jens Christensen Ravn #484, født 25. april 1794 i Hadsten, død 14. juli  1879 i Galten.  Han blev gift med Mette Nielsdatter #485, gift 23. marts 1824 i Galten.

 

                      ii    Anne Christensdatter #633, født 20 p .trin 1782 i Hadsten.

 

                      iii   Christen Christensen #634, født 8. november 1789 i Ravngård, Over Hadsten, Hadsten sogn, død 17. december 1868 i Ravngård, Over Hadsten, Hadsten sogn.

 

77.  Mette Jensdatter #487, døbt 11. september 1757 i Skjød sogn, død 9. november 1825 i Hadsten.

      

       Kirketugt for 150 år siden

       I bispearkivet forekommer en episode over Mette Jensdatters begravelse, der danner forbillede for andre lignende situationer:  Aftægtskonen Mette Jensdatter på Ravngard er død og begraves d. 9. dec. 1825. Hendes søn Christen Christensen har bedt pastor Birch i Vitten om at foretage jordpåkastelsen, men uden ligprædiken eller salmesang under degnens ledelse. Der har sikkert været økonomiske ofre forbundet med slige ceremonielle udfoldelser, og visse oplysninger tyder på, at degnen ikke var alt for vellidt. Men præsten kommer og foretager jordpåkastelsen og går så igen. Vel ude af kirkegården hører han salmesang henne fra gravstedet, hvilket altså var utilstedeligt, når der ikke først var holdt ligprædiken og degnen hidkaldt til at forestå salmesangen. Det viser sig, at man har haft salmebøger med, der blev delt rundt blandt følget, og gårdmand Peder Nielsen, Risagergård i Vivild er forsanger. Nogle bliver bagefter betænkelige ved, om de muligvis har overtrådt kirkens ordensregler, men Peder Nielsen beroliger dem med, at denne sag skal han nok forsvare.

       Præsten er af den mening, at kirkens udvortes ceremoniers orden og opretholdelse klart er krænket. Han afæsker under pres en skriftlig tilståelse fra Peder Nielsen, om at det var ham, der var forsanger. Med denne som bilag sendes en indberetning til amtsprovst Winther i Storring om det passerede. Denne vide-resender dent il stiftsøvrigheden med sine kommentarer om den kildne sag. Han bakker pastor Birchs anklage op, og indstiller den: "til stiftsøvrighedens krafttige foranstaltning, bedømmelse og afgørelse, med den underdanige begæring: At Peder Nielsens adfærd måtte alvorligen påses og straffes, ham og andre til advarsel; da uden sådant, bonden til sidst kommer i den formening, at han mod gejstlig mand tør lade gøre, hvad han monne finde for godt". Degnen afkræves også en erklæring om, at han ikke var anmodet om at medvirke. Pastor Birch forstærker i en ny skrivelse til provsten sin klage, idet han skriver: "Det forekommer mig, som det var alt for dristigt og imod den befalede orden, at foretage sig på egen hånd denne handling uden forespørgsel, der efter mine tanker vist ikke ustraffet burde ses gennem fingre med, det ville have i flere henseender slette følger, og bestyrke den rå almue i egenrådighed".

       Stiftsøvrighedens afgørelse blev følgende: "Sognepræsten hr. Birch fremkalder forbemeldte P. Nielsen, som den egentlige ophavsmand for denne uorden, og i medhjælperens overværelse forholder ham det lovstridige og usørnmelige i dette hans forhold, og derfor betyde ham, at såfremt han oftere skulle gøre sig skyldig i lignende brøde, vil sagen vorde alvorligen behandlet, og han sat under tiltale som modvillig overtræder af de kongelige anordninger.

       For os nutidsmennesker synes det at være megen blæst om en bagatel. En situation vi såre nemt kunne bringe os selv i, hvis det ikke i dag var en selvfølge at kirkesangeren altid medvirkede ved begravelse uden vort kontante honorar. En service vi tager som en selvfølge.

       Uddrag fra Hadsten kommunes lokalhistoriske arkiv:Jubilæmsskrift 1970 - 1980.

 

78.  Niels Enevoldsen #488, født 19. september 1765 i Vellev, død 18. marts 1849 i Galten.

      

       Niels og Karen blev gårdfæster i Balle by i Galten sogn, hvor Niels fik fæste på gård matrikel Balle nr. 1a (i dag kaldet Brogården) - Brogårdsvej 4 Hadsten. I folketællingen  1801 står han ført som gårdmand.

       Da Niels og Karen kommer på aftægt hos deres fælles barn Mette,  der sammen med Jens Christensen Ravn overtager gården i fæste omkring 1824.

      

       Findes de mon i Faurskovs ved Lyngå  fæsteprotokol fra 1732-1870 (G316)?

       Niels Enevoldsen fik fæstebrev omk. 1796

       .

      

       Han blev gift med Karen Pedersdatter #489, gift 24. juni 1796 i Galten.

 

                             Børn:

 

       39.           i      Mette Nielsdatter #485, født 4. juli 1797 i Galten, død 14. februar 1866 i Balle.  Hun blev gift med Jens Christensen Ravn #484, gift 23. marts 1824 i Galten.

 

79.  Karen Pedersdatter #489, født 20. september 1752 i Galten, død 15. april 1838 i Galten.

      

       Karen Pedersdatter var enkekone i Balle by efter Gdr. Anders Christensen, med hvem hun havde 6 børn, Hvorfor Niels Enevoldsen giftede sig til gården, Brogården, Brogårdsvej 4, Hadsten.

      

       Hun blev gift med (1) Niels Enevoldsen #488, gift 24. juni 1796 i Galten.

      

       Hun blev gift med (2) Anders Christensen #635.

 

                             Barn af Niels Enevoldsen:

 

       39.           i      Mette Nielsdatter #485, født 4. juli 1797 i Galten, død 14. februar 1866 i Balle.  Hun blev gift med Jens Christensen Ravn #484, gift 23. marts 1824 i Galten.

 

                             Barn af Anders Christensen:

 

                      ii    Else Andersdatter #636, født 1774 i Balle - Galten sogn.

                            

                             Else beskrives i folketællingen 1787 som vanvittig.

 

                      iii   Christen Andersen #637.

 

                      iv    Inger Andersen #638, født 1776 i Galten.

 

                      v     Maren Andersdatter #639, født 1778 i Galten.

 

                      vi    Karen Andersdatter #640, født 1785 i Galten.

 

                      vii  Peder Andersen #641.

 

80.  Christian Hansen Boes #918, født 1756, død 14. december 1813 i Koldby.

      

       Christian og Bodil var husmandsfolk ved Koldby gård på Samsø.

       .

      

       Han blev gift med Bodil Larsdatter #919.

 

                             Børn:

 

       40.           i      Lars Christiansen Boes #28, født 6. juni 1792 i Koldby, død 4. juli 1853 i Besser.  Han blev gift med Dorthe Pedersdatter #29, gift 20. november 1817 i Besser.

 

                      ii    Ane Kirstine Christiansdatter #962, født 1796 i Koldby.

 

                      iii   Hendrich Christiansen #963, født 2. maj 1800 i Koldby.

 

81.  Bodil Larsdatter #919, født 1764, død 10. juli 1815 i Koldby.

 

82.  Peder Jensen #1988, født 17. juli 1746 i Måske i Onsbjerg sogn, død 31 januar 1813 i Østerby, Besser sogn.

      

       Peder Jensen var husmand i Østerby hvor han havde græsning til et høveds på Husmændenes fælleslod (Se matrikelkort 1811-1843). Peder var gift med Dorthe til 1795 hvor hun døde af lungesyge. Herefter blev han gift med  Maren Clemmensdatter fra Nordby. I 1801 boede mandens søster Anne Jensdatter hos dem, hvor hun levede af håndarbejde.

      

       Han blev gift med (1) Dorthe Olufsdatter #917, gift før 1787.

      

       Han blev gift med (2) Maren Clemmensdatter #1989, født 6. juli 1760 i Nordby, Samsø.

 

                             Barn af Dorthe Olufsdatter:

 

                      i      Ole Pedersen #1000, født 1791 i Besser, død 26. juni 1791 i Bessser.

 

       41.           ii    Dorthe Pedersdatter #29, født 10. januar 1793 i Besser, død 20. oktober 1851 i Østerby, Besser  sogn.  Hun blev gift med Lars Christiansen Boes #28, gift 20. november 1817 i Besser.

 

                             Barn af Maren Clemmensdatter:

 

                      iii   Ellen Pedersdatter #1002, født 1798 i Besser, død 7. oktober 1798 i Besser.

 

83.  Dorthe Olufsdatter #917, født 23. 0ktober 1740 i Besser sogn, død 14. april 1795 i Østerby, Besser sogn.

      

       Bonde i Besser.

 

84.  Anders Madsen #923, født 1765 i Ullerslev ?, død 22. september 1831 i Kølstrup.

      

       Anders Madsen var stensætter I Kølstrup og  havde boelsstedet matrikel 17 i Kølstrup sogn. Som aldrende overføres ejendommen til sønnen Mads Andersen mod en aftægtskontrakt.  På Matrikelkortet fra 1816 - 1848 over Kølstrup sogn står Mads Andersens enke.

      

       I folketællingen 1801 Odense, Bjerge herred, Kølstrup sogn, Kjertinge by 13:

       Anders Madsen                                 46 år              Fæstehusmand med 4 skp. hartkorn

       Johanne Andersdatter 46 år              Hans kone

       Johanne Andersdatter   8 år              Deres datter

      

       Af samme folketælling over Ladbye by 1 fremgår det at sønnen Mads Andersen på

       10 år er tjenestedreng hos Fæstegårdmand Niels Larsen

                      .

      

       Han blev gift med Johanne Marie Andersdatter #924, gift 9. maj 1785 i Kølstrup.

 

                             Børn:

 

       42.           i      Mads Andersen #26, født 3. oktober 1790 i Kjølstrup, død 28. december 1837 i Kølstrup.  Han blev gift med (1) Anne Kirstine Andersdatter #967, gift 18. april 1817 i Kølstrup kirke.  Han blev gift med (2) Maren Jørgensdatter #27, gift 28. marts 1829 i Kølstrup.

 

85.  Johanne Marie Andersdatter #924, født 25. marts 1756 i Revninge, død 21. januar 1837 i Kølstrup.

 

86.  Jørgen Sørensen #920, født 5. september 1774 i Revninge.

      

       Jørgen er jordløs husmand og daglejer i Revninge sogn på Fyn.  Han er gift 2 gange.  I første ægteskab fik han en døvstum datter -          Anne

       I 1791 indgik Jørgen i sit andet ægteskab med Anna.  Forloverne var Søren Krogerup og Jens Sørensen Lundsgaard.  I dette ægteskab fødtes:

       Datteren Maren anføres i kirkebogen uden navn.  Hendes navn skal man finde i folketællingslisten fra 1801.  Men hvorfor er navnet ikke ført i kirkebogen,  er der mon noget rigtigt i følgende ammestuehistorie (genfortalt af Edith Qvist):

       Anna Andersdatter skulle have været pige på Brattingborg på Samsø.  Under sit ophold her skulle en af Ahlefeldt Laurvig´erne være blevet forelsket i den 34 årige unge pige med graviditet til følge.  Da det ikke var et passende parti,  blev hun gift med Jørgen mod betaling.  Da faderens navn skulle forties,  blev der intet ført i kirkebogen,  hvilket jo synes rigtigt nok.  Såfremt det er sandt,  går familien via Ahlefeldt Laurvig fanilien på Brattinggaard  direkte til det danske kongehus.

      

       Han blev gift med Anne Andersdatter #921, gift 19. marts 1791 i Revninge.

 

                             Børn:

 

       43.           i      Maren Jørgensdatter #27, født 14. juni 1793 i Revninge, død 7. marts 1881 i Besser.  Hun blev gift med (1) Mads Andersen #26, gift 28. marts 1829 i Kølstrup.  Hun blev gift med (2) Niels Rasmussen #1831.

 

                      ii    Niels Jørgensen #973, født 10. maj1796 i Revninge.

 

                      iii   Peder Jørgensen #975, født 13. januar1799 i Revninge.

 

                      iv    Anne Marie Jørgensdatter #976, født 3. maj1800 i Revninge.

 

87.  Anne Andersdatter #921, født 1759 i Revninge.

 

88.  Lars Kaarup #940, født 1772.

      

       Lars var tømrer i Aarhus i 1799,  da Franciscus Wilhelm Kaarup blev født.

       Magrethes første ægteskab var med en Hadderup med hvem hun havde børnene.

       Ved trolovelsen I Århus d. 22. juli 1796 står følgende:

       D. 22. juli blev Lars Kaarup, Fourer, efter skriftlig tilladelse fra Oberst Brackel af 19 juli 1796 , og Enke Margrethe Sophie Levinsen, Sl. Paderups, trolovede. Som forlover underskrev Sergeant Wally, Wulska.                     (Arkiv : C 358 - 2  Folie: 111).

       Ved vielsen opholdt de sig begge I Aarhus.

       (NB: En fourer er en befalingsmand der udbetaler lønninger; oprindeligt en underofficer der sørger for en militærenheds forplejning og indkvartering.)

      

       Ifølge folketællingen 1801 boede de I Vestergade 12 og 47 I Mariager by, hvor han var underbetjent. Da Francishus Wilhelm rejste til Kollengs ved Randers, som snedkersvend  i 1818 (opslag 178), var Lars købmand, ligeledes da han blev enke i 1814. Herefter udmærker han sig med sit fravær. Hvorvidt han dør hos en søn eller datter vides ikke.

      

       Han blev gift med Magrethe Sophie Levinsen #941, gift 7. september 1796 i Århus Domsogn.

 

                             Børn:

 

       44.           i      Franciscus Wilhelm Kaarup #938, født 26. april 1799 i Århus, død 6. februar 1861 i Ødum.  Han blev gift med Ane Margrethe Pedersdatter #939, gift 2. december 1824 i Ødum sogn.

 

                      ii    Christiane Petrea Kaarup #980, født 1797 i Århus ?.

 

89.  Magrethe Sophie Levinsen #941, født 27. december 1765 i Gundestrup, Hørning sogn, Randers amt, død 1. august 1814 i Mariager.

      

       Der hersker lidt tvivl om efternavnet. Der var en Levinsen i St. Paderup ved Gml. Estrup.

       Charlotte Louise Levinsen's Family

       Nærmeste familie:  Datter af Niels Pedersen og Birgitte Kirstine

       Hustru Johan og Søren Sørensen

       Mor til Anne Elisabeth

       Søster Anna Sophie, Margrethe Sophia, dødfødt, dødfødt og Peder Nicolaj

       Halvsøster af Anna, Birgitte Kirstine, Niels, Mette, Hernrik Nielsson, Levin, Levin, Helene Marie, Carsten og Mette Elisabeth

       .

      

       Hun blev gift med (1) Lars Kaarup #940, gift 7. september 1796 i Århus Domsogn.

      

       Hun blev gift med (2) Haderup #977.

 

                             Barn af Lars Kaarup:

 

       44.           i      Franciscus Wilhelm Kaarup #938, født 26. april 1799 i Århus, død 6. februar 1861 i Ødum.  Han blev gift med Ane Margrethe Pedersdatter #939, gift 2. december 1824 i Ødum sogn.

 

                      ii    Christiane Petrea Kaarup #980, født 1797 i Århus ?.

 

                             Barn af Haderup:

 

                      iii   Knud Hadderup #978, født 1785.

 

                      iv    Niels Hadderup #979, født 1788.

 

90.  Peder Melchiorschen #942, født 1735.

      

       Per og Dorthe blev trolovet i Vejlby kirke d. 10. oktober 1772.  Forloverne var Peder Nielsen og Rasmus Sørensen.

       I følge folketællingen  1787 boede de i  Herst by (Hæst - ved Thomasminde) - Trige sogn og ernærede sig som smedefolk.

       I 1801 har de et jordløs hus i Ødum, hvor han også ernærer sig som smed.

      

       Han blev gift med Dorthea Nielsdatter #943, gift 9. maj 1773 i Vejlby.

 

                             Børn:

 

                      i      Hans Melchiorsen #984, født 1778.

 

                      ii    Melchior Melchiorsen #981, født 1779 i Herst - Trige sogn.

 

       45.           iii   Ane Margrethe Pedersdatter #939, født 20. august1780 i Vejlby, død 23. april 1859 i Ødum.  Hun blev gift med Franciscus Wilhelm Kaarup #938, gift 2. december 1824 i Ødum sogn.

 

                      iv    Melchior Melchiorsen #982, født 29. september 1782 i Vejlby ?.

 

                      v     Karen Melchiorsdatter #985, født 1785.

 

                      vi    Friederich Melchiorsen #983, født 1790.

 

91.  Dorthea Nielsdatter #943, født 1745.

 

92.  Mads Nielsen #1804, født ca.1765.

      

       Udlagt som barnefader. Var kusk hos Kirstens far vognmand Peder Nielsen Kjær(opslag 46 i Skt. Mortenskirke i Randers).

      

       Han blev gift med Kirsten Pedersdatter Kjær #931.

 

                             Børn:

 

       46.           i      Peder Knudsen Kiær #928, født 19. august 1791 i Randers, døbt 25. august 1791 i Ransers, Sct. Mortens kirke, død 8. august 1849 i Randers, begravet 13. august 1849 i Randers, Sct. Mortens kirke.  Han blev gift med Kirsten Rasmusdatter #929, gift 26. maj 1812 i  ikke Rud.

 

93.  Kirsten Pedersdatter Kjær #931, født 1763, døbt 14. august 1763 i Randers, Støvring, Lem kirke, død 3. februar 1831 i Randers Støvring, Randers købstad, begravet 7. februar 1831 i Randers, Østre kirkegård.

      

       Ved Peder Knudsens dåb blev Mads Nielsen udlagt som barnefader.

      

       Hun blev gift med (1) Mads Nielsen #1804.

      

       Hun blev gift med (2) Knud Nielsen #930,

      

       Ved Peters barnedåb udlægges Mads Nielsen, der tjente hos Kirstens far, til barnefader. Kirsten bliver gift med Knud Nielsen der ligeledes tjente hos Kirstens far som kusk.

 

94.  Rasmus Nielsen #934, født 1748 i Rud , Nielstrup, døbt 11. august 1748 i Rud Kirke, død 2. januar 1834 i Rud.

      

       Rasmus Christensen af Ungstrup.

       Som trolovere havde de Rasmus Christen Nielsen af Drostrup og Thomas Sørensen af Nielstrup.                    Rasmus fik gård nr. 5 i Nielstrup, Rud sogn - Stengaden 6, Nielstrup. Efter 1928 blev gården lavet om til Nielstrups fattiggård. 31. marts 1787 er der skifte på Kollerup gods over Søren Jensen Kjær og Ellen Christensdatter - en søster til Inger Sørensdatters far Søren Christensen Kok i Nielstrup.

      

       Han blev gift med Anna Pedersdatter #935, gift 3. november 1784 i Rud ??.

 

                             Børn:

 

       47.           i      Kirsten Rasmusdatter #929, født 1788 i Rud, Nielstrup, døbt 7. december 1788 i Galten herred, Rud kirke, død 6. januar 1869 i Randers, begravet 11. januar 1869 i Randers, Sct. Mortens kirke.  Hun blev gift med Peder Knudsen Kiær #928, gift 26. maj 1812 i  ikke Rud.

 

                      ii    Jens Rasmussen #1791, født 1778 i Rud.

 

                      iii   Dorthe Pedersdatter Kjær #1812, født 14. november 1812.

 

95.  Anna Pedersdatter #935, født 1750, død 3. november 1801 i Rud.

 

96.  Simon Jensen #2330, født 1717, begravet 24. november 1762 i Randlev kirke.

      

       Simon er gårdmand i Randlev og dør allerede som 45 årig. Ved sin død bliver børnenes formynder deres farfar Jens Sørensen og morbror Søren Mortensen.

      

       Han blev gift med Anna Mortensdatter #2331, gift 25. januar 1751 i Randlev kirke.

 

                             Børn:

 

       48.           i      Jens Simonsen #749, født 21. oktober 1753 i Randlev, død 23. november 1826 i Ørting.  Han blev gift med (1) Margrethe Jørgensdatter #750, gift 18.december 1801 i Falling.  Han blev gift med (2) Karen Knudsdatter #2325, gift 30. maj 1798 i Ørting.  Han blev gift med (3) Sidsel Jørgensdatter #2326, gift 16. august 1785 i Ørting kirke.

 

                      ii    Morten Simonsen #2332, født 1751.

 

                      iii   Anne Simonsdatter #2333, født 15 p. Tr. 1756 i Randlev.

 

                      iv    Søren Simonsen #2334, født Dom. jubilata1760 i Randlev, død 23. juli1760 i Randlev.

 

97.  Anna Mortensdatter #2331, født i Randlev, begravet 12. september 1762 i Randlev kirke.

 

98.  Jørgen Pedersen #2266, født Dom ?ducao 1736 i Ørting kirke, død 3. januar 1827 i Falling kirke.

      

       Jørgen Pedersen var i 1787 byhyrde i Ålstrup by, Falling sogn. Dør som 91 årigt fattiglem i Ålstrup.

      

       Han blev gift med Karen Sørensdatter #2267, gift 9. maj 1770 i Falling kirke.

 

                             Børn:

 

       49.           i      Margrethe Jørgensdatter #750, født 20. februar 1774 i Falling, død 14. december 1839 i Ørting.  Hun blev gift med Jens Simonsen #749, gift 18.december 1801 i Falling.

 

                      ii    Maren Jørgensdatter #2268, født 19. februar 1773 i Falling.

                            

                             Maren blev gift med Rasmus Svendsen.

 

                      iii   Karen Jørgensdatter #2269, født 2. juli 1780 i Falling.

 

                      iv    Peder Jørgensen #2369, født 24p tr. 1770 i Ålstrup, Falling sogn.

 

                      v     Søren Jørgensen #2370, født 6p. tr. 1775 i Ålstrup, Falling sogn.

 

                      vi    Anna Jørgensdatter #2371, født 6p. tr. 1780 i Ålstrup, Falling sogn.

 

                      vii  Margrethe Jørgensdatter #2372, født 25p. tr. 1777 i Ålstrup, Falling sogn.

 

99.  Karen Sørensdatter #2267, født 4. juli1748 i Ålstrup, Falling sogn.

 

100.  Niels Jensen #2339, døbt 14. december1733 i Ørting kirke, død 17. juli 1797 i Ørting kirke.

        

         Niels var fæste- gårdmand i Ørting. Ved sin død benævnes han som Præstens medhjælper og sognets skoleholder.

         Åkær gods skifter:

         611 Niels Jensen i Ørting. 21.7.1797, fol.196B, 203B.

         E: Karen Pedersdatter. LV: Søren Pedersen i Hundslund. B: Jens Nielsen i Ørting. Morten Nielsen, Peder 22, Christen 18, Thomas 9, Bodil g.m. Esben Christensen på Åkær Mark, Maren g.m. Jørgen Pedersen i Ørting. FM: Peder Jørgensen sst.

        

         Han blev gift med (1) Karen Pedersdatter #2340, gift 3. juni 1774 i Falling kirke.

        

         Han blev gift med (2) Anne Mortensdatter #2341, gift Gift før 1757, født 1739 i Ørting, død 1774 i Ørting.

 

                             Barn af Karen Pedersdatter:

 

       50.           i      Peder Nielsen #2337, døbt 19. marts1775 i Ørting kirke.  Han blev gift med Anne Rasmusdatter #2338, gift 24. september 1802 i Falling kirke.

 

                      ii    Christen Nielsen #2346, født 1777 i Ørting.

 

                      iii   Thomas Nielsen #2347, født 1889 i Ørting.

 

                             Barn af Anne Mortensdatter:

 

                      iv    Jens Nielsen #2348, født 1962 i Ørting.

                            

                             Ørting opslag 249: Niels Jensens søn Jens død-32 år.

 

                      v     Maren Nielsdatter #2349, født 1760 i Ørting.

 

101.  Karen Pedersdatter #2340, født 27. december1752 i Falling.

        

         Karen kom fra Ålstrup i Falling sogn.

 

104.  Jens Rasmussen #743, født 2. juledag 1753 i Gylling, død 11. februar 1787 i Gylling.

        

         Jens var gårdbeboer i Gylling. Han blev gift 3 gange inden sin død i 1787.

        

         Aarhus, Hads, Gylling, Gylling Bye, , 32, FT-1787, B2530

         Navn:                                         Alder:      Civilstand:    Stilling i husstanden:             Erhverv:

         Søren Pedersen                                    24              Gift.1                       Hosbonde             Bonde og Gaardbeboer     

         Margrethe Jørgensdat.                               24       Gift. 2                      Hans Kone

         Rasmus    Jensen                  17       Ugift                        [Børn]                      Jens R. og Mette Rasmusdatters                     

         Johanne   Jens Datter                                 15       Ugift                        [Børn]             do

         Anne          Jens Datter                               13       Ugift                        [Børn]             do

         Hans         Jensen                  11       Ugift                        [Børn]                      do

         Jens         Jensen                     9       Ugift                        [Børn]                      Do

         Maren      Jens Datter                                   6       Ugift                        [Børn]             Do

         Jørgen     Jensen                                           2       Ugift                        [Børn]        Jens R. og Magrethes barn

                     

         Jens Rasmussen blev gift 3. Gange:

         1. 9. Febr. 1769 med Mette Rasmusdatter,

         2. 16. April 1784 med Else Pedersdatter og sidste gang ovenstående.

        

         Efter Jens´ død bliver Margrethe i henhold til Folketællingen 1787

        

          gift med  Søren Pedersen i Gylling.

        

         Han blev gift med (1) Margrethe Jørgensdatter #744, gift 5. november1785 i Gylling.

        

         Han blev gift med (2) Mette Rasmusdatter #769, gift 9. februar 1769 i Gylling, født 1737 i Gylling, død 22. februar 1784 i Gylling.  Han blev gift med (3) Else Pedersdatter #776, gift 16. april 1784 i Gylling, født 1745 i Gylling, død 11. juni 1785 i Gylling.

 

                             Barn af Margrethe Jørgensdatter:

 

       52.           i      Jørgen Jensen #718, født 25. juni 1786 i Gylling, død 20. februar 1855 i Halling.  Han blev gift med Karen Jensdatter #719, gift 13. februar 1817 i Gylling.

 

                             Barn af Mette Rasmusdatter:

 

                      ii    Rasmus Jensen #770, født 23. trin 1769 i Gylling.

 

                      iii   Johanne Jensdatter #771, født 23.p.trin 1771 i Gylling.

 

                      iv    Anna Jensdatter #772, født 24 p. trin.1774 i Gylling.

 

                      v     Hans Jensen #773, født Dom 2 Epipham.1776 i Gylling.

 

                      vi    Jens Jensen #774, født 8 past trin1778 i Gylling.

 

                      vii  Maren Jensdatter #775, født 7. marts1781 i Gylling.

 

                      viii Rasmus Jensen #2088, født 8.p.tr. 1773 i Gylling.

 

                             Barn af Else Pedersdatter:

 

                      ix    Peder Jensen #777, født 10. april 1785 i Gylling.

 

105.  Margrethe Jørgensdatter #744, født 17. oktober 1762 i Gylling, død 7. oktober 1806 i Gylling.  Hun blev gift med (1) Jens Rasmussen #743, gift 5. november1785 i Gylling.  Hun blev gift med (2) Søren Pedersen Buch #779, gift 19. maj 1787 i Gylling,

        

         Bopæl : Gylling

 

                             Barn af Jens Rasmussen:

 

       52.           i      Jørgen Jensen #718, født 25. juni 1786 i Gylling, død 20. februar 1855 i Halling.  Han blev gift med Karen Jensdatter #719, gift 13. februar 1817 i Gylling.

 

                             Barn af Søren Pedersen Buch:

 

                      ii    Jens Sørensen #780, født 1790 i Gylling.

 

                      iii   Peder Sørensen #781, født 1799 i Gylling.

 

106.  Jens Esbensen Bødker #720, født 1757 i Halling, død 21. oktober 1827 i Gylling.

        

         Jens var jordløs husmand og bødker i Søby i Gylling sogn, Hads herred, Århus amt. Som kortet viser ejer han i 1818 Søby matr. nr. 9a - kaldet "Virkelyst".

         Da Jens dør flytter Kirsten ind hos datteren Ane, hvis mand var skræder i Søby by.

        

         Han blev gift med Kirsten Jensdattter #721, gift omk. 1782 i Gylling.

 

                             Børn:

 

       53.           i      Karen Jensdatter #719, født 5. juli 1793 i Søby - Gylling, døbt 4. august 1793 i Gylling, død 2. maj 1817 i Halling.  Hun blev gift med Jørgen Jensen #718, gift 13. februar 1817 i Gylling.

 

                      ii    Maren Jensdatter #783, født 25. december 1784 i Gylling.

 

                      iii   Esben Jensen #784, født 1788 i Gylling.

                            

                             Esben Jensen Bødker:

                             Efter  Maren Nielsdatters død i 1773 bliver Esben gift med Johanne Sørensdatter  med hvem han får datteren 1774 : Maren

                             Efter Johannes død i 1775 (Skifte 09.05.1775 fol. 427B) gifter han sig med Mette Jensdatter - datter af Jens Rasmusen i Gylling. Med hende får han datteren

                                                                             1776 Johanne

                             Efter Esbens død gifter hun sig med Jacob Mogensen af Gosmer.

 

                      iv    Johanne Jensdatter #785, født 10. januar 1791 i Gylling.

 

                      v     Jens Jensen #786, født 20. juni 1793 i Gylling.

 

                      vi    Niels Jensen #787, født 5. juni 1799.

 

107.  Kirsten Jensdattter #721, født 24. februar 1761 i Gylling, død 14. november 1835 i Gylling.

 

108.  Anders Pedersen #788, født 1728, død 13. april 1784 i Falling.

        

         Anders Pedersen er husmand i Amstrup - Falling sogn. I følge folketællingen 1787 og 1801 er Dorthe, enke og huskone med jord, der i 1787 nyder almisse.

        

         Han blev gift med Dorthe Christensdatter #789, gift 22. oktober 1770 i Falling.

 

                             Børn:

 

       54.           i      Peder Andersen #715, født 23. august 1772 i Falling, død 31. januar 1848 i Falling.  Han blev gift med (1) Ane Andersdatter #716.  Han blev gift med (2) Anne Christensdatter #1085.

 

                      ii    Bodil Pedersdatter #1957, født 29. maj 1774 i Amstrup, Falling.

 

                      iii   Johanne Andersdatter #1958, døbt 2. marts 1777 i Amstrup, Falling.

 

109.  Dorthe Christensdatter #789, døbt 20. marts 1746 i Halkjær - Falling.

 

110.  Chresten #717.

 

                             Børn:

 

       55.           i      Ane Andersdatter #716, født 1788 i Skanderup, død efter 1845.  Hun blev gift med Peder Andersen #715.

 

112.  Povel Pedersen Wirring #858, født 1767, død 23. marts 1836 i Skovby.

        

         Kirstens far havde en gård i Kattrup i Kolt sogn.  I 1801 boede hun hjemme hos forældrene. Her lærte hun Poul at kende, der sikkert har været ungkarl hos Kirstens forældre. De blev forlovet d. 21. maj og viet d. 16. juni 1815 i Kolt kirke. Forloverne var Gdr. Jens Jørgensen og Niels Michelsen, Kattrup. (C 369-10 folie 148). De er sent gift nemlig i en alder på  henholdvis 31 år og 48 år.

         Tilsyneladende køber han faderens gård, og bliver selvejerbonde i Skovby på matr. 8a.  Desuden er han nabo til næste ane.

         Han dør som Gårdmand i Skovby.

        

         Poul og Kirsten var gårdmandsfolk i Skovby,  hvilket fremgår af folketællingen 1834:

         Poul Pedersen                                                       61 år                                   gårdmand

         Kirsten Rasmusdatter                                           46

         Peder Poulsen                                                       23     deres børn

         Dorthe Poulsdatter                          18         ---

         Johanne Poulsdatter                        13        ----

         Maren Poulsdatter                          13         ----

         Jens Jensen                                                           15                                        plejebarn.

        

         Han blev gift med Kirsten Rasmusdatter #859, gift 16. juni 1815 i Kolt.

 

                             Børn:

 

       56.           i      Peder Poulsen Wirring #854, født 1811 i Skovby, død 19. juni 1883 i Skovby.  Han blev gift med Kirsten Michelsdatter #855, gift 30. december 1838 i Skovby.

 

                      ii    Johanne Poulsdatter #895, født 3. februar 1821 i Skovby.

 

                      iii   Dorthe Poulsdatter #896, født 15. november1816 i Skovby.

 

                      iv    Maren Poulsdatter #897, født 3. februar 1821 i Skovby.

 

113.  Kirsten Rasmusdatter #859, døbt 16.maj1784 i Kattrup, Kolt sogn, død 20. november 1868 i Skovby.

 

114.  Michel Mogensen #856, født 1785 i Skovby, død 16. december 1846 i Skovby.

        

         Da kirkebogen i Skovby er tilintetgjort ved brand indtil 1814,  hentes oplysningerne fra folketællingen 1834,  1840 og 1845.  Heraf fremgår det,  at Mikkel ernærede sig som gårdmand og skoleforstander.  Gårdens adresse i 2009 er Præstbrovej nr. 73 Skovby og gården kaldes Lyngagergård .

         Efter Anes død overdrages gården til svigersønnen Anders Olesen,  der er gift med Ane Mikkelsdatter,  og Mikkel kommer på aftægt.

        

         Han blev gift med Anne Hansdatter #857, gift i Ormslev.

 

                             Børn:

 

                      i      Mogens Michelsen #898, født 1810 i Skovby.

 

                      ii    Ane Michelsen #899, født 1811 i Skovby.

                            

                             Ane bliver gift med Anders Olesen i Skovby. Efter en kort tid som enkemand overdrager Mikkel Mogensen gården til svigersønnen Anders Olesen  mod en aftægtskontrakt. Sønnen Mogens og pigen Mette Kirstine bliver ansat på gården.

 

       57.           iii   Kirsten Michelsdatter #855, født 6. juni 1814 i Skovby, død 9. september 1883 i Skovby.  Hun blev gift med Peder Poulsen Wirring #854, gift 30. december 1838 i Skovby.

 

                      iv    Mette Kirstine Michelsen #900, født 1826.

 

115.  Anne Hansdatter #857, født 5. april 1789 i Ormslev sogn, død 26. juni 1838 i Skovby.

 

116.  Morten Nielsen #852, født 1755 i Tinning??, død 13. juli 1834 i Fajstrup - Lading sogn.

        

         I følge folketællingen 1787 er Morten tjenestekarl hos Mads Nielsen i Tinning, Foldby sogn.

         I 1788 fæster Morten Nielsen af Tinning Christian Andreasens husmandssted (Htk, 0-7-0-1½) (Fajstrup matrikel 9a). . D. 2. februar 1789 begraves Christian Andreasen, idet han havde fået så store forfrysninger ude på marken, at han døde på 7. dagen. Morten gifter sig med Christian Andreasens enke - Anne Jensdatter der dør d. 21. februar 1798 i en alder af 42 år. Herefter bliver han trolovet med pigen Kirsten Christiansdatter af Riis  i Foldby sogn, hvilket fandt sted d. 30. marts 1798 med forloverne Mogens Jensen og Christen Nielsn, begge af Riis. (C 347-3 folie 165). Den 22. april 1789 får Morten yderligere fæstebrev på en lod udmarksjord. I folketællingen 1801 benævnes de som husmandsfolk med jord. 1806 dør Anne Christiansdatter i barselsseng 42 år gammel.  I fæstebrevet d. 17. februar 1824, tilskrives fæstet yderligere udmarkslod nr. 2a af hartkorn 3 skp. 23/4 album, så gården i alt er på 1 tdr. 2 skp 1 fj. 11/4 alb, hvilket gør at han hermed benævnes som boelsmand. Lynballevej nr.14 og 16

         I jordebogen af 1815 står bl,a, at han som ydelse af ejendommen bl,a, skulle præstere jagt- og brevrejser

         27. august 1834 overgår fæstet til Mortens datter Cidsel Mortensdatter og svigersøn Anders Nielsen mod en aftægtskontrakt

        

         Landsarkivet i Viborg - G341 lb nr.155 folio 220b-221a

         Boelsmand Morten Nielsen i Faistrup

         Christian Juel Wind Greve af Friis-

         til Grevskabet Frisenborg med underliggende og tilhørende

         Søbygaard, Boller, Møgelkiær,Kongelige Majestæts Kammerjunker.

         Giør vitterligt at have stedt og læst, ligesom jeg herved stæder og fæster til Morten

         Nielsen i Faistrup Udmarkslodden østen af Gaarden no. 2., der efter

         hartkornberegning af 19. December 1823, har hartkorn 3 skp. 23/4 alb. for-

         uden hvad Morten Nielsen efter ældre Fæstebrev er i besiddelse af, nemlig 7 skp 1½ alb

         tilsammen 1 tdr. 2 skp 1 fj. 11/4 album. Fornævnte Udmarkslod af Gården nr. 2

         Faistrup, overlades Morten Nielsen i Fæste Livstid paa følgende vilkaar.

        

         1. At han af denne lods hartkorn betaler og udreder alle Kongelige skatter og             

         Præstationer samt anden paalæg paa rette Tider og Steder.

         2. At han efter overenskomst med Søren Rasmussen betaler af denne Gaards

         landgilde og Hoveriafgivt: Smørpenge 2 lod sølv, Rug 2 skp., Byg 3 skp., Havre 3 skp.

         samt forretter den anden af de af Søren Rasmussens gaard pligtige reiser, hvorimod

         denne betaler og præsterer Gaardens øvrige afgivter og Pligtarbejde

         3. Denne jordlod haver Fæsteren forsvarlig at dyrke og behandle og intet deraf lade

         andre bruge.

         4. I øvrigt retter Fæsteren sig efter Lov og Anordninger, og der som under 22.april 1789

         meddelte og herved fæstede Fæstebrug paa sit iboede Huus, og Hartkorn 7 skp 1½ alb

         Til bekræftelse under min Haand og Segl

         Chr. J. Wi. Friis

         Læst under Frisenborg Grevskabs Birketingsret d. 17. Februar 1824 og

         i Hoveriprotokollen indført Folio 714 attesteres

         S.Stilling

         Betalt gebyhr             sølv                                                             2 Mark

         Til Justitsfondet                                                                      7 Sk

                                                                                                               2 M. 7 Sk.

         Siger To Mark syv skilling Sølv eller tegn 3 M 7 Sk s.            S. Stilling

        

         Ligelydende original - Fæstebrev, har jeg modtaget til efterlevelse

         Faistrup d. 8. Marts 1824               Morten Nielsen                  T: med egen haand.

         Til Vitterlighed Lundbye Søren Rasmussen

         Paategning paa Søren Rasmussens Fæstebrev af 21 september 1820:

        

         Overenskomst med Morten Nielsen i Faistrup denne overladt

         af Søren Rasmussens gaard 3 skp 23/4 album, som fragaaer Gaarden og hvor

         af Morten Nielsen svarer alle Kongelige Skatter og Offentlige byrder, samt

         i Landgilde saaledes: Smørpenge 2 mark sølv Rug 2 skp, Byg 3 skp, Havre 3 skp,

         samt beretter den anden af de Søren Rasmussens gaard pligtige Reiser

         hvilket kommer til Bidrag i Gaardens afgivter og arbejde til

         Lyngballe

         Frisenborg den 12.te Februar 1824.                     Chr. J. W. Friis

         Ligelydende paategning er givet mit Originale fæstebrev og herved

         af mig indgaaes         Faistrup den 9.ende Marts 1824

         Søren Rasmussen.

        

         Han blev gift med (1) Ane Kierstine Christiansdatter #853, gift 13 juli 1798 i Foldby.

        

         Han blev gift med (2) Ane Jensdatter #902, gift 1789 i Fajstrup - Lading sogn, født 1756, død 21. februar 1798 i Fajstrup - Lading song.

 

                             Barn af Ane Kierstine Christiansdatter:

 

       58.           i      Niels Mortensen #850, født 14. april 1801 i Lading, død 28. juli 1862 i Lading.  Han blev gift med Marie Kirstine Johansdatter #851, gift 1. juni 1832 i Lading.

 

                      ii    Ane Margrethe Mortensen #905, født 25. december 1798 i Fajstrup, Lading sogn, døbt 17. februar 1799 i Lading kirke.

                            

                             .

                            

                             Hun blev gift med Søren Rasmussen #1839.

                            

                             Var gårdmand i Fajstrup.

 

                      iii   Zidsel Mortensdatter #2115, født 12. april 1804 i Fajstrup.

                            

                             Bliver gift med Anders Nielsen som 3. hustru. Han boede på Hangheden ved Ristrup. Den 27. august 1837 overtager han Morten Nielsens fæste på 9a i Fajstrup.

 

                             Barn af Ane Jensdatter:

 

                      iv    Christian Mortensen #903, født 1792 i Fajstrup ?.

 

                      v     Magrethe Mortensdatter #904, født 1795 i Fajstrup ??, død 1832.

                            

                             .

 

117.  Ane Kierstine Christiansdatter #853, født Dom 3. p.Trin 1764 i Lading, død 3. marts 1806 i Lading.

 

118.  Johannes Jensen #880, født 1768, død 31. oktober 1826 i Fillerup by Odder sogn.

        

         Johannes og Ane var bosat i Fillerup by i Odder sogn i 1801.  De benævnes som husmandsfolk med jord samt daglejer.  Husmandsstedet har matrikelnr. 30 i Fillerup by                               .

        

         Han blev gift med Ane Andersdatter #881.

 

                             Børn:

 

       59.           i      Marie Kirstine Johansdatter #851, født 23. september 1799 i Odder, død 18. juli 1884 i Lading.  Hun blev gift med Niels Mortensen #850, gift 1. juni 1832 i Lading.

 

                      ii    Mette Jensdatter #906, født 1799.

 

119.  Ane Andersdatter #881, født 1767, død 7. februar 1822 i Fillerup by Odder sogn.

 

Tip-4-oldeforældre

 

128.  Christopher Christophersen #468, død 24. april 1741 i Hjortshøj.

        

         Familien er tilsyneladende fæstebondefolk med bopæl i Hesselballe i Hjortshøj sogn.                                  

         Ved vielsen er Kirsten datter i Hesselballe.

         Angående Kirstens fødsel står følgende i Hjortshøj kirkebog:

         "Festo circumosionis Dom 4 Kirsten Nielsdatters uægte barn Kirsten,  døbt Kirsten.  Niels Andersen af Knabstrup bar barnet,  till barnefader er udlagt en karl ved navn Søren Nielsen,  som efter konens angivelse, der holdt barnet over dåben:"I skall nu være under militien ----"".

        

         Han blev gift med Kirsten Sørensdatter #469, gift 31. juli 1732 i Hjortshøj.

 

                             Børn:

 

       64.           i      Søren Christoffersen #466, født 31. august 1732, død Efter 1810.  Han blev gift med Anne Sørensdatter #467.

 

129.  Kirsten Sørensdatter #469, født 1. januar 1711 i Hesselballe - Hjortshøj.

 

132.  Søren Nielsen Bang #474, født 12 januar 1718, død 12. juni 1754 i Mørke.

        

         Søren og Anna fik bopæl i Uggelbølle,  men bliver kun af en varighed på 6 år. De får tilsyneladende kun sønnen Niels.

         Året efter Sørens død vies Søren Bangs enke til Jens Jensen af Skjødstrup.

        

         Han blev gift med Anna Pedersdatter #475, gift 5. juli 1748 i Mørke.

 

                             Børn:

 

       66.           i      Niels Sørensen Bang #472, født 9. oktober 1748 i Mørke, død 27. november 1811 i Mørke.  Han blev gift med (1) Birthe Poulsdatter #473, gift 4. februar 1778 i Mørke.  Han blev gift med (2) Karen Olesdatter #561, gift 1788.  Han blev gift med (3) Maren Mogensdatter #562.

 

133.  Anna Pedersdatter #475.  Hun blev gift med (1) Søren Nielsen Bang #474, gift 5. juli 1748 i Mørke.  Hun blev gift med (2) Jens Jensen #1130, gift 26.juni1755 i Mørke,

        

         Jens Jensen af Skødstrup. Hvorvidt han overtager gården i Mørke aller flytter enken til Skødstrup, vides endnu ikke.

 

134.  Powel Andersen #476, født 1710, begravet 5. marts 1786 i Uggelbølle, Mørke sogn.

        

         Powel Andersen boede i Uggelbølle i Mørke sogn.

        

         Han blev gift med Anna Christensdatter #477, gift 19. januar 1744.

 

                             Børn:

 

       67.           i      Birthe Poulsdatter #473, født 22 oktober 1752 i Mørke, død 5. februar 1787 i Mørke.  Hun blev gift med Niels Sørensen Bang #472, gift 4. februar 1778 i Mørke.

 

                      ii    Peder Powelsen #563, født 1752 21. post trin i Mørke.

 

                      iii   Kirsten Poulsdatter #564, død 1774 i Mørke.

 

                      iv    Poul Andersen #565, født 1751 Dominica Septua i Mørke.

 

                      v     Mette Poulsen #566, født 1756 9 post trin i Mørke.

 

                      vi    Peder Poulsen #567, født 1759 -6 post trin i Mørke.

 

                      vii  Elisabeth Poulsdatter #568, født 1763 3 post trin i Mørke.

 

135.  Anna Christensdatter #477.

 

136.  Søren Nielsen Grosen #430, født 27. december 1711 i Egå, død 5. april 1781 i Egå.

        

         Søren Nielsson Groesson var fæstebonde i Skjærring by i Egå sogn under Calø gods. Gården hedder i dag "Vestervangen" og har adressen Egå Møllevej nr. 67. På Sørens tid blev den kaldet "Astrupoddde" gård nr. 12, der blev til matr.: Århus kommune, Skæring by nr. 5a.

        

         Folketællingen 1787 for Skjæring by, giver følgende oplysninger:

        

         Kiersten Pedersdatter                                                           70  Madmoder- Enke 1.ægteskab  Bonde og gårdbeboer.

         Maren Sørensdatter                                              41

         Mette Marie Sørensdatter                                    31

         Søren Sørensen                                                                     25  Hendes børn

         Peder Sørensen                                                                     22

         Niels Sørensen                                                39  Skovfoged og sidder til huse på gården.

         Maren Christensen                                         42                       

         Hans Nielsen                                                           13

         Margrethe Nielsdatter                                                          10  Deres børn

         Birthe Nielsdatter                                                    7

         Mogens Jensen                                                                     13  Tyende

         Maren Sørensdatter                                              16

        

         Et skifte efter Sørens søster findes i Skårupgård Gods skifteprotokol:

         254, 9. januar 1813, Lystrup :

        

         Mette Marie Sørensdatter, død

         Poul Jensen Skrædder, enkemand

         Testamente efter hvilket længstlevende arver mod et beløb til afdødes arvinger der var:

         1)    helbroder Niels Grosen, 66 år i Svinbo

         2)    helbroder Peder Grosen, 62 år, gmd i Skæring

         3)    helbroder Peder Grosen, 53 år, tjener på Skæring Munkegaard

         4)    Søren Grosen, død, gårdmand i Skæring

         4a)  Søren Sørensen, 17 år

         4b)  Kirsten Sørensdatter, 14 år

         4c)  Maren Sørensdatter, 6 år

         5)    helsøster Maren Groesdatter, ugift, i Skæring

        

        

         På skifteattesten efter Kirstens død i 1792 ses at gården er af en god størrelse: Den bestod af stuehus,  ladehus,  staldhus,  fæhus og tørvehus.  De havde ikke mindre end 7 heste,  3 vogne,  træplov m.m. (B53 A 93 Fol. 63-66).  Som sædvane sættes indbo og kreaturhold lavt medens bygningernes brøstfældighed (tilstand) sættes højt, hvilket begrænser arvens størrelse betydeligt.  Dette var en af herremændenes "Herligheder".

        

         Han blev gift med Karen (Kirsten) Pedersdatter #431, gift 7. december 1745 i Hjortshøj.

 

                             Børn:

 

       68.           i      Niels Sørensen Groesson #428, født 23. februar 1749 i Egå, død 17. marts 1823 i Egå.  Han blev gift med Maren Christensdatter #429, gift 15. marts 1771 i Egå.

 

                      ii    Maren Sørensdatter #571, født 1746 i Skæring-Egå.

 

                      iii   Peder Sørensen Grosen #572, født 1752 i Egå, død 1814 i Egå.

 

                      iv    Mette Marie Sørensdatter #573, født 1756 i Egå, død 1813 i Egå.

 

                      v     Anders Sørensen Grosen #574, født 1758 i Egå.

 

                      vi    Søren Sørensen Grosen #575, født 1762 i Egå, død 1809 i Egå?.

                            

                             Får fæstebrev på gården i 1793

                             B53a Sp. 134 Personregister til skøde og panteprotokol for Ø. Lisbjerg H.

                            

                             Svinboe                                                                   10. oktober 1805

                             1 grd. hovedparcel nr. 1                                          Niels Jørgen Sechers skøde til Hans

                             2 tdr. 1 skp. 2 34/100 a.                                          Nielsen Qvist. Dat. 11 sept. 1804

                                                                                                                                                                                                                   Folio 84

                             Løvenholm Birk Søde og panteprotokol Sp. 1:

                            

                             Niels Jørgen Secher til Schaarupgaard,  Kiergaarden giør viterlig og

                             hermed tilstaar at have solgt og afhændet til velagte ungkarl Hans Nielsen

                             Qvist af Wierup Skovhus,  min af Svindboegaardens forrige ejendom tilhørende

                             gaardparcel no. 1 med nu paaværende bygninger og beskaf som martriculerer

                             af 2 td. 1 skp. 2 34/100 alb. siger to tønder een skæp og to 34/100 album ager og eng hartkorn,  for den kiøbesum 1300 rigsdalere og har nu i dette aars  ????

                             termin saa betalt mig disse tretten hundreder rigsdalere, saa sælger skiøde og

                             aldeles afhænder jeg herved saa jord og bygninger til bemeldte Hans Nielsen Qvist og hans arvinger, benævnte ejendom med alle rettigheder og forpligtelser

                             hvorved jeg selv haver nogen forbeholdenhed,  navnlige maade til evig arv og ejendom og derfor paabindes mig og arvinger til frie frelse og h.. gavn og arvin-ger samme for hver mands tiltale som imod dette udgivne skøde.

                             Til bekræftelse udstædes dette under min haand og fasttrykte segl i over-

                             værelse af Witterlighedsvidner som tillige med mig underskriver og forsegler.

                             Kiergaarden d. 11. sept. 1804

                             N.J.Secher

                             Til Witterlighed efter begjæring

                             Secher

                             Kiergaarden og Wirup Skovhus                             d. 11. sept. 1804

                             N.J Secher                                                                                     Hams Nielsen

                            

                             35/64      Dødsanmeldelsesprotokol:

                             22. april 1774 anmeldte tjenestekarl Niels Poulsen fra Stustrup at                aftægtsmand Hans Nielsen i Svindboe ved døden er afgaaet.  Efterlader

                             enke og som eneste arvinger 2 børn af en afdød datter,  der begge er umyndige.  Enken vil hensidde i uskiftet boe og hun blev derfor paalagt at søge herom.

                             Skifte efter Kirsten Pedersdatter:

                             Calø Gods

                             Schiering By

                             Een gaard:

                             Anno 1792 den 11. juni indfandt vi

                             Christen Christensen og Peder Sørensen af

                             Lihme Bye i Sønderhald Herred os udi Schierring

                             Bye i Øster Liisberg Herred på Calø

                             Gods for her i følge Retten udnævnelse af 6.

                              juni fest af syns og taxere afd. gaarsmand

                             Søren Groesens Enke Kirsten Pedersdatters

                             Gaards Bygninger og besætning til Afbetiening

                             under skiftet efter den afdøde. Ved Forretnin

                             gen var nærværende sønnen Søren Sørensen paa

                             egne og smaa sydskends vegne,  som var og til stede

                             paa hr. Birkedommer Forvalter Warnius vegne

                             i hans lovlige Forfald underskrevne i Jens Sodring

                             fra Caløe i hvilket har og Overværelse,  vi

                             synede og taxerede

                            

                             1. Bygningerne og befandt saaledes:

                             a.            Stuehuset bestaaende af 12 fag 36 alen lang

                                            8 alen bred under vægge af ege, undertømmer

                                            var fyhr Overtømmer med klinede vægge

                                            Loft over 10 fag med 17 vinduer samt

                                            opmuret 2 skorstene af raae sten

                                            med brændt dito udenom Taget.              Mangler

                                            4 al Fiel til Vindskee                                                                    -                    1                    -

                                            10 Traver langhalm a 3 fj.                                             5               -                    -

                                            7 Vindues Rude med glas

                                            blye og arbejdsløn                                                                        -                    1                    8

                                            Arbejdsløn                                                                                    1                    1                    12

                                            Naar huset har faaet denne

                                            Reperation er samme i nogen

                                            ledes stand                                                                                                                                                    

                             b.            Ladehuset bestaaende af 16 fag                                    6               4                    4

                            

                            

                            

                             Transport                                                                                                                           6                    4                    4

                                            Hvoraf de 3 fag er til Port og Vogn

                                            skuer 47 al lang 8½ al bred af ege

                                            under og fyhr som tømmer med

                                            klinede vægge.                   Mangler:

                                            26 al Fodstl a 20/                                                                          5                    2                    8

                                            1 stolpe 3½ al af fyr                                                                     -                    3                    8

                                            2 løsholter 3 al af fyr                                                                    1                    -                    -

                                            5 Poster 2 al af fyr                                                                        1                    4                    -

                                            20 Traver Langhalm 3 /                                                 10               -                    -

                                            1 Fiel 3 al                                                                                      -                    -                    12

                                            2 Sylt 2 bindings lægter                                                -               1                    4

                                            Arbeidsløn med Transport                                            6               1                    12

                                            Naar huuset har faaet denne

                                            Reperation er samme i nogenledes

                                            stand.

                             c.            Staldhuuset. bestaaende af 9 Fag

                                            25 1/4 al lang 7 1/4 al bred inden

                                            vægge af ege under og fyhr

                                            overtømmer med klinede Wægge

                                            mangler:

                                            10 al Fodstk a 20/                                                                         2                    -                    8

                                            3 al Rem a 12 /                                                                              -                    2                    7

                                            2 Bielker a 8 al a 5/                                                                      1                    4                    -

                                            1 Sylt 2 / bred: Lægter                                                   -               5                    -

                                            6 Traver Langhalm a 3 /                                                3               -                    -

                                            Arbeidslønnen Transport                                               2               -                    -

                                            Naar Huuset har faaet denne

                                            Reparation er samme i maadelig

                                            stand

                             d. Fæehuuset og Tørvehuus bestaaende

                                            af 6 Fag 16½ al lang 7 al breed

                                            inden vægge af ege under og

                                            Fyhr Overtømmer med klinede

                                            vægge, mangler

                                            1 Bielke                                                                                         -                    5                    -

                                            2 Fiel til Windskider                                                                    -                    2                    -

                                            2 Sylt 2 t breed lægter                                                   1               4                    -

                             2)           Arbeidsløn med Transport                                            3               -                    -

                             1)           16 Traver Langhalm a 3 sk                                                           8                    -                    -

                                            Naar Huuset har faaet

                                            denne Reparation er samme

                                            i maadelig stand

                             2             Dernæst Synede vi da og foreviste

                                            Besætning som vi ansatte saa-

                                            ledes                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                        57                  1                    8

                            

                            

                                                                                                                                                  1792

                                                                                                                                   Transport               57                  1                    8

                                            1 Gml Hest                         16 aar                                                 8                    -                    -

                                            1 rød dito                            17   -                                                  9                    -                    -

                                            1 sort dito                           13   -                                                  9                    -                    -

                                            1 sort Hop                           12   -                                                  10                  -                    -

                                            1 brun dito                          5    -                                                   15                  -                    -

                                            1 graae Hoppe                    3    -                                                   16                  -                    -

                                            1 brun dito                          2    -                                                   8                    -                    -

                            

                                            Disse Bæster anseer vi tilstrække-

                                            lig og tillige behørende til Avlin-

                                            gens Drift,  efter Gaardens

                             Harthorn som er Ager og Eng

                                            6½ td. 6 skp. 2 fj. 1½ alb. og skovskyld

                                            1 skp. samt til at forrette

                                            Konge Reiser med 30

                            

                             3.            Derefter synede vi de os til Av-

                                            lingens Drift foreviiste Vogne

                                            Ploug og Harver som vi ansatte saaledes:

                                            1 beslagen Vogn med Behør                                                        14                  -                    -

                                            mangler paa hiul og Reernes

                                            Istandsættelse for                                                                                                                                           6                    -               -

                                            1 Træe ditto med Behør                                                 8               -                    -

                                            Mangler til sammes

                                            standsættelse for                                                                                                                                            4                    -               -

                                            1                    træe Vogn med Mogfiel                          5               -                    -

                                            Mangler til sammes I-

                                            standsættelse til Huil og

                                            Reede                                                                                                                                                                                   4               -                    -

                                            Do uden mangler 2 Bag-

                                            Reeb som vil koste                                                                                                                                        -                    3               -

                                            1 Træe Ploug med jern

                                                                 paasat                                                                                            2                    4                    -

                                            1 jern Harve                                                                                  2                    -                    -

                                            1 Træe ditto                                                                                  -                    4                    -

                                            Sælle Tøj til 3 stk Bæster                                              3               -                    -

                                            men mangler for                                                                                                                                            1                    -               -

                                                                 Summa hele Brystfalden                                                                                   72                  4                    8

                            

                             4.            Det fornødne sædekorn anseer vi til-

                                            strækkelig til age god avling sker da

                                            sønnen Søren Sørensen forgav at havde

                                            faaet

                                            3 td. Rug       12 td. Byg     9 td. Havre

                                            10 skp. eater og 3 skp. Vikker samt 2 skp. Boghvede

                            

                             .

 

                      vii  Peder Sørensen Grosen #576, født 1765 i Egå, død 1814.

 

137.  Karen (Kirsten) Pedersdatter #431, født 29 november 1717 i Hjortshøj, død 1. juli 1792 i Egå.

 

138.  Christen Jensen Qvist #434, født 1716 i Øster Alling, død 4. marts 1795 i Grenå.

        

         Der var stor festivas på Skæring Munkgaard,  da Monchier Christen Jensen Qvist (27 år) blev smedet i hymens lænker med Jomfrue Magdalene Cathrine Randlef i Egå kirke i 1743.

         Tilsyneladende boede de på Skæring Munkgaard til 1753,  hvorefter de flyttede til Liden (Kongens) Gade nr. 7 i Grenå.

        

         Af Grenå bys rådstueprotokol (D8-43-Folio 152-53) fremgår følgende:

         "Frem kom ligeledes på Grenaa Raadstue Christen Jensen Qvist, forhenværende Consumptions Betient her ved møllen. Barnføed udi Øster Alling i Synder Hald Herred,  begierte at vinde sit borgerskab,  som og blev bevilget.Christen Jensen Qvist" - Bevilget  9.januar 1753.

         Desværre mangles kirkebøgerne for Ø. Alling kirke.  I folketællingen 1787 er Christen 71 og Magdalene 69 og lever af familielegat,  hvilket sikkert kommer fra stamhuset Mattrup i Tyrsting sogn,  idet der ikke blev noget at arve fra Skæring Munchgaard.

        

         I følge kommuneregnskabet for Grenå by (D8-71) betalte Christen følgende i skat:

                                                                                                                           Byskat                     Sprøjteskat                        Vægterpenge

                                            1753              Christen Qvist                                          0.0.8

                                            1754              ------------------                                        0.0.10                                   0.0.5                                    0.0.5

                                            1755              Monchier Qvist                                        0.3.12

                                            1756              Christen Qvist                                          0.0.9                                   0.0.4                                    0.0.3

                                            1758              ------------------                                        0.0.9                                   0.0.4                                    0.0.10

                                            1768              ------------------                                        0.0.8                                   0.0.4                                    0.0.10

                                            1772              ------------------                                        0.0.8                                   0.0.4                                    0.0.10

                                            1772              ------------------                                        0.4.14

        

         Som det ses varierer byskatten betydeligt i 1755 og 1772.  !755 er sikkert en følge af svigerfaderen Rasmus Randlefs død,  og forventet arv i forbindelse hermed. Glæden er dog kortvarig,  idet arven udeblev.  Hvad udsvinget i 1772 skyldes vides endnu ikke, måske familielegatet fra Mattrup herregård.

         En vigtig opgave ville være at finde frem til Christen Jensen Qvists familie. Hans herkomst må være mere end en almindelig bondefamilie.  Han fik en uddannelse som consumptions betient,  kunne både læse og skrive.  Han blev gift ind i en velhavende og indflydelsesrig familie.  Alt sammen ting som kun det bedre borgerskab magtede.

         "Præsten fra Vejlby":

         En kendt person fra disse kanter var jo Pastor Søren Jensen Qvist,  der var præst i Vejlby sogn ved Grenaa.  Han anklages for mordet på daglejer Jesper Nielsen Hovgaard,  som forsvandt sporløst på Mikkelsmarked i Grenaa by søndag d. 27.september 1607.  Han blev dog først anklaget i 1622,  da man fandt et skelet under udgravning af en savgrav på præstegårdens jord.  Sagen endte med domsfældelse for mord d. 20. juli 1626 og henrettelsen fandt sted på Sønder Hereds tingsted ved landsbyen Albøge.  I våbenhuset i Albøge kirke ligger Pastor Søren Jensens gravsten,  da han efter henrettelsen blev begravet ved indgangen til våbenhuset.

         I 1634 genoptages sagen af sønnen Peder Sørensen Qvist for at få faderens navn renset,  da han selv ønskede at få et kald på disse kanter.  Dette lykkedes,  da de 2 hovedvidner indrømmer,  at de havde vidnet falsk.  Vidnerne får derfor samme dom som præsten.  Historien danner grundlaget for Blichers novelle "Præsten fra Vejlby"

        

         Er den berømte pastor Søren Jensen Qvist mon Christen Jensen Qvist´s oldefar?

        

         Oversættelse af Christen Jensen Qvist´s brev a 21. okt. 1782:

         Underdanig Pro Memoria !

         Da ieg paa min hustrues Vegne saavelsom øvrige arvinger efter afgangne Rasmus Randlef som borte og udi aaret 1754 døde paa Schiering munchgaard under Caløe Amt, ej endnu har haft mindste efterretning om slutninger og udfaldet af det efter bemeldte min Sall. Svigerfader holdte skifte, hvilket efter dødsfaldet blev begyndt af da værende amtmand over Calløe Amt og Boet af ham som skifte forvalter taget underBehandling; Saa beder ieg Deres Høj og Velbaarenhed ej er gundstig optagen, at ieg i anledning heraf Drister migpaa min Hustrues vegne underdanigst udbedeDeres naade og goedhed af Deres høj og velbaarenhed som

         nærværende Amtmand over det Amt hvorunder bemeldte skifte sorterer, at meddele mig efterretning af der ved AmtsControllen udpaatvivlelig derom befordret skifte forretning, saavel om det hvorpaa skiftets fremme og slutning i ere saa over ordentlig lang tid og endnu bevarer i tilfælde det endnu ej skifte være tilendebragt, som og om noget og attesteret hvor meget der ved senere uddrag forventes at være.--- I Haab at Deres Høj og Velbaarenhed ej ugunstig optager at ieg hermed incommodenen ventes et Naadigst Svar.

                      Grenaae den 21. Oktober 1782

         underdanigst

                                            af

                      Christen Jensen Qvist

        

         Til

         Hr. Christen Jensen Qvist

                                            i

                                                                 Greenaae

        

         Pro Memoria!

         Af Concept skifte brevet effter afgangne Rasmus Randlef paa Schierringgaard, og dermed værende papirer som med af min formand i Embedet er overleveret erfahrer at efterat de faste Eiendomme som var Pandsat som løsører ved offentlig auktion var bleven bortsolgt kunde giælden ikke nær blive betalt. Imidlertid har den ene Panthaver benøjet sig at avuedere med Creditorerne at de fleste fik nogen betaling, dog blev mere end 1000 rd. giæld hvortil ikke var en skilling, og ligesaa lidet til skiftets eller skifte Brevets bekostning, som nok er aarsag at det saaledes uden beskrivning, er bleven henliggende, hvilket har været endeel

         af de da levende arvinger vel bekindt, især Birkedommer Nansen Randlef den upaatvivlelig ellers havde meldt sig ved skifte Commissionen efter min Salig Fader, efter udstæde proclama nogle aar efter at skifte Commisionen var sluttet, er mig ikke ubevidst , ar arvin-gerne skal have besværget Dem for hans

         Majistæt Kongen eller det Danske Cancelie, med foregivende at der skulle bleved nogle Tusinde Rigsdalere til overs efter bemeldte Randlef, men efter at sagen

         af min, og sodskende den tid havende værge hr. Greferin _Rosenørn, var bleven oplyst, er det derved forbleven, og ingen af arvingerne siden enten

        

         Kilde: Grenaa Byes Brandtaxationsforretning 1761

         Aarhus Stiftsamt

         B5A - 426

         Direkte afskrift:

         Den Liden Gade Søndre Side fra Torvet af.

         Christen Jensen Qvist, hands ejede og iboende Huus.

         Dette Huus bestaar af 2 de Længder gammel Biugninger og Straae Tæche.

         Et Forhuus til Gaden indrættet til Stue, Værelse undtagen 2 de Fag

         i den Vestre ende til Laddehuus                                                                      9 Fag

         Et Siddehuus ibygget den Østre ende Forhuuset til Kiøkken indrættet. 1 Fag

         I alt                                                                                                                   10 Fag

         Taxeris for                                                                                                        80 RDL

         har velbemeldte min formand i Embedet ere mig her meldt med betaling til stemplet papir til skifte- brevet eller dets videre bekostning, hvorfore Concept skiftet med dokumenter er meldt overleveret til forvaring i arkivet. I samme format de der befandtes hvilken undersætning ieg ikke skulde undlade til giensvar paa brev

         af 21. f.m. tienstl. at meddele.

                      Wosnesgaard den 25. nov. 1782

                                                                 Gersdorff

        

        

         .

        

         Han blev gift med Magdalene Chatrine Randlef #435, gift 2. januar 1743 i Egå.

 

                             Børn:

 

       69.           i      Maren Christensdatter #429, født 16. august 1744 i Egå, død 4. december 1819 i Skødstrup.  Hun blev gift med Niels Sørensen Groesson #428, gift 15. marts 1771 i Egå.

 

                      ii    ikke navngave #577, født 1743 i Egå.

 

                      iii   Inger Marie Christensdatter #578, født 1745 i Egå.

 

                      iv    Rasmus Christensen #579, født 1758 i Egå.

 

                      v     Jens Christensen #580, født 1747 i Egå, død 1747 i Egå.

 

                      vi    Jens Christensen #581, født 1748 i Egå.

 

                      vii  Christoffer Christensen #582, født 1757 i Egå.

 

139.  Magdalene Chatrine Randlef #435, født 1718 i Egå, død 30. december 1799 i Grenå.

 

140.  Søren Poulsen Selling #445, født 3. september 1709 i Mejlby, begravet 19. marts 1760 i Mejlby.

        

        

         Søren Poulsen , der var søn af Poul Andersen Hedegård (Heegård), der boede i Stiftgården, blev gift med datteren på Mejlgård Ester Christensen Fiil . Til at begynde med boede de i et hus ved kirken, men da Esters far blev brystsvag og døde 1742, overtog de "Mejlgård" der dengang lå midt i Mejlby, ikke så langt fra kirken. Efter 3 års ægteskab døde Esther i oktober 1735 og efterlod 2 børn:Christen Sørensen (F. 1734) og Mette Sørensdatter (F: 1735). Året efter blev han gift med Maren Simonsdatter.

        

          I 1747 blev stuehuset ombygget, hvorved man indsatte en bjælke over den vestlige dør med initialerne

                                             : 17      S.P.S.       M.B.     M.S.D.     47   , hvilket sikkert står for

               Søren Poul-sen      Mette Bonde(Jørgensdatter)-tidl. Svigermor      Maren Simons-datter

        

         Da Ester døde havde boet en formue på 148 Rd 8 SK og gælden var på 127 Rd 1 Mk 13 Sk.  Søren var en driftig mand,  der ud over at sætte gården i stand ofte hjalp til som vurderingsmand for andre.

         Ved boets opgør efter Søren Poulsen var der 71 Rdl. 2 Mk. 7 Sk. Til deling mellem arvingerne.

         I taknemmelighed over at måtte arve gården efter sine første svigerforældre, gav han sine fælles børn med Maren Simonsdatter tilnavnet Fiil. Ligeledes ærer han sin første svigermor ved at sætte hendes navnetræk på døroverliggeren.

         Efter Sørens død i 1760 overdrages gården til sønnen Simon , mod at Maren Simonsdatter får ophold på gården.

         Yderligere oplysninger kan hentes i en bog om Mejlbys gårde og dets beboere.

        

         Han blev gift med (1) Maren Simonsdatter #446, gift 24. juni 1736 i Ødum.

        

         Han blev gift med (2) Ester Christensen Fiil #1832, født 1711 i Mejlgård i Mejlby, død 1735 i Mejlgård i Mejlby.

 

                             Barn af Maren Simonsdatter:

 

       70.           i      Simon Sørensen Fiil #443, født 1735, død 23. maj 1810 i Mejlby.  Han blev gift med Edel Jensdatter Seyer #444, gift 8. januar 1766 i Mejlby.

 

                      ii    Poul Sørensen #605, født 1745 i Mejlby, død 1804.

 

                      iii   Inger Sørensen #606, født 1744 i Mejlby.

                            

                             Bliver gift med gdr. Jens Ingstrup i Selling.

 

                      iv    Esther Sørensdatter #607, født 1748, død 1826.

                            

                             Bliver gift med gdr. Peder Nielsen Grosen.

 

141.  Maren Simonsdatter #446, født 1707 i Røved, død 29 februar 1784 i Mejlby.

 

142.  Jens Andersen Seyer #458, født 1713, død 1787 -1792.

        

         Maren, der var enke, blev gift med gårdejer Jens Andersen i Mejlby. Jens kom fra Røhwe (Røved) i Ødum sogn,  men bosatte sig herefter i Mejlby på gården "Dyhrgård" ( Matrikel nr. Mejlby  21a  -  Ougstrupvej 11, Mejlby),  hvor deres første barn kom til verden.

         Som de fleste gårde på Mejlby egnen hørte de under Dronningborg Rytterdistrikt, hvorfor de skulle betale løn til en rytter, mod at denne rytter i perioder deltog i den daglige dont, oftest uden de store komplikationer.

          Folketælling 1787: Mejlby sogn

         Jens Simonsen           19                                        Bonde

         Jens Andersen           74 år                                   Enkemand  - Hans old-fader - nyder aftægt på gården

        

         Da Mejlby kirkebog mangles 1711-19, er det ikke muligt at finde deres fødsel. Af mulig forældre der er viet før 1713 skal nævnes:

         Opsl.55:

         Peder Rasmussen og Anne Knudsdatter af Mejlby   viet i Mejlby     1712

         Peder Nielsen og Maren Pedersdatter af Bygballe    -----------------1711

         Peder Smed og Johannes Thomasdatter                                              1713

        

         Introducerede i 1713 i Mejlby

         Peder Olufsens kone  Skærtorsdag

         Peder Jensens kone   Fasta Trin

        

         I bogen om Mejlby  gårde står Dyhrgårdens historie.

        

         Han blev gift med Maren Pedersdatter #459, gift 8. februar 1743 i Mejlby.

 

                             Børn:

 

       71.           i      Edel Jensdatter Seyer #444, født 3. juni 1743 i Mejlby, død 12. juni 1822 i Mejlby.  Hun blev gift med Simon Sørensen Fiil #443, gift 8. januar 1766 i Mejlby.

 

143.  Maren Pedersdatter #459, født 1713, død 11. juni 1782.

 

152.  Christen Pedersen #1606, født 1710 i Skød sogn, begravet 6. januar 1776 i Hadsten  kirke.

        

         Christen Pedersen er født og døbt i Skød Kirke 1710, og blev begravet den 6.1.1776. Han blev Gift i Hadsten Kirke med enken efter gårdmand Christen Frandsen i "Rafnholt" -  Anne Olesdatter.

         Han blev derved fæstegårdmand af den halve gård -  Rafnholt -  i Over Hadsten, hvis hartkorn var på 4-3-1-0 og lå under Faverskov Gods. Hans fæstebrev blev udstedt på Frijsenborg den 31.3.1748 (G.316-2 pag.15 nr.39). Efter hans død blev der skiftet den 8.2.1776 . Af skiftet  ses det, at de tre børn: Christen Christensen 26 år, Zidsel Christensdatter 24 år og Kirsten Christensdatter 12, alle fik deres andel af boets positive middel udbetalt (G.316-3 pag. 284-288).

        

         Han blev gift med Anne Olesdatter #1607, gift i Hadsten kirke.

 

                             Børn:

 

       76.           i      Christen Christensen #486, døbt 27. juni 1745 i Hadsten sogn- "Ravnholt", død 11. december 1822 i Hadsten sogn- "Ravngård".  Han blev gift med Mette Jensdatter #487, gift 22. november 1782 i Skjød kirke.

 

153.  Anne Olesdatter #1607, født 1 august 1723 i Hadsten kirke, død 13. april 1748 ? i Hadsten kirke.  Hun blev gift med (1) Christen Pedersen #1606, gift i Hadsten kirke.  Hun blev gift med (2) Christen Frandsen #1608.

 

154.  Jens Pedersen #1128, død 1762 i Skød.

        

         Jens Pedersen

         er født 17.. og døde i Skød, hvor han begravedes på kirkegården 1762; skiftet efter ham er udstedt på Bistrup den 22.9.1763, hvorunder hans kvartgård hørte, men da udgifterne var større end indtægterne var der intet til overs til hans hustru og mindreårige børn(G.240-73 pag. 165-171(kopi haves)). – Hans fæstebrev på faderens bol i Skød by er dateret Bistrup den 4.2.1741(G.240-14 pag. 29a-29b (kopi haves)). – Kilder ved slægtningen, genealog Jens Mandrup Frandsen, Ll. Sct. Hansgade 12. 8800 Viborg.

         Gift i Skød Kirke med:

         195. Zidsel Pedersdatter

         er født i ”Helstrup” i Skød sogn 1735, og døde i Skød By og blev begravet på Skød Kirkegaard den 3.10.1782, 47 år gammel. – Kilde: Genealog Jens Mandrup Frandsen, Ll. Sct. Hansgade 12. 8800 Viborg.

         .

        

         Han blev gift med Zidsel Pedersdatter #1609, gift i Skød.

 

                             Børn:

 

       77.           i      Mette Jensdatter #487, døbt 11. september 1757 i Skjød sogn, død 9. november 1825 i Hadsten.  Hun blev gift med Christen Christensen #486, gift 22. november 1782 i Skjød kirke.

 

155.  Zidsel Pedersdatter #1609, født 1735 i "Helstrup", Skød sogn, død 3. oktober 1782 i Skød sogn.

 

156.  Envold Envoldsen #490, født 1732, død 7.april 1804 i Enslev by, Vellev sogn.

        

         Enevold var, i følge folketællingen 1787 fra Enslev by i Vellev sogn, hvor han var bonde og husmand.  I 1787 havde de ingen børn hjemme udover en tjenestepige på 14 år. Der er tale om gården "Kragelund" i Enslev,G 316 3 8/16

        

         423, 15. december 1783, Hadsten

         Jens Enevoldsen, død

         Karen Jensdatter, enke

         Hans arvinger:

         1)  broder Jens Enevoldsen, 58 år i Lading

         2)  broder Enevold Enevoldsen, 51 år, husmand i Enslev på Hagsholm

         Gods

         3)  broder Rasmus Enevoldsen, 43 år, gårdmand i Skivholme

         4)  søster Maren Enevoldsdatter, 59 år ~ Niels Poulsen i Lading

         5)  Else Enevoldsdatter, 49 år ~ Hans Sørensen i Hammel

         6)  Karen Enevoldsdatter, 31 år, tjener Herman Feldtberedder i Århus

         Lavværge Peder Jensen af Lyngå  der har matrikel 19a med adressen Enslevvej nr. 27.

        

         Hvor de bor i 1801 vides ikke. Han benævnes ikke som enkemand ved sin død. Han er ikke at finde i folketællingen for Vellev, hvorfor man formode at han bor hos et familiemedlem

         .

        

         Han blev gift med Mette Nielsdatter #491.

 

                             Børn:

 

       78.           i      Niels Enevoldsen #488, født 19. september 1765 i Vellev, død 18. marts 1849 i Galten.  Han blev gift med Karen Pedersdatter #489, gift 24. juni 1796 i Galten.

 

                      ii    Peder Envoldsen #1950, født Dom Pastro 1762 i Ensløw, Vellev sogn.

 

                      iii   Anne Envoldsdatter #1951, født Dom Castor 1759 i Ensløw, Vellev.

 

157.  Mette Nielsdatter #491, født 7. marts 1723 i Galten.

 

158.  Peder Andersen Skrædder #492, død 4. maj 1757 i Winterslev, Galten sogn.

        

         Peder Andersen var husmand og skrædder i Winterslev i Galten sogn.

        

         Han blev gift med Else Jensdatter #493, gift 23. oktober 1749 i Galten.

 

                             Børn:

 

       79.           i      Karen Pedersdatter #489, født 20. september 1752 i Galten, død 15. april 1838 i Galten.  Hun blev gift med (1) Niels Enevoldsen #488, gift 24. juni 1796 i Galten.  Hun blev gift med (2) Anders Christensen #635.

 

159.  Else Jensdatter #493, født 1735.

 

166.  Oluf Mortensen #1987, født 1690, død 19. juni1774 i Besser, Samsø.

        

           1. Morten Olufsen, f. 1725, Besser S Samsø Holbæk A

           2. Jens Olufsen, f. 2 Mar. 1727, Besser S Samsø Holbæk A

           3. Jørgen Olufsen, f. 19 Feb. 1730, Besser S Samsø Holbæk A

           4. Ellen Olufsdatter, f. Feb. 1733, Besser S Samsø Holbæk A

           5. Ellen Olufsdatter, f. 29 Aug. 1734, Besser S Samsø Holbæk A

           6. Kirsten Olufsdatter, f. 18 Aug. 1737, Besser S Samsø Holbæk A

           7. Dorthe Olufsdatter, f. 23 Okt. 1740, Besser S Samsø Holbæk A.

 

                             Børn:

 

       83.           i      Dorthe Olufsdatter #917, født 23. 0ktober 1740 i Besser sogn, død 14. april 1795 i Østerby, Besser sogn.  Hun blev gift med Peder Jensen #1988, gift før 1787.

 

                      ii    Morten Olufsen #1990, født 1725 i Besser, Samsø, død 7. januar 1733 i Besser, Samsø.

 

                      iii   Jens Olufsen #1991, født 2. marts 1727 i Besser, Samsø.

 

                      iv    Jørgen Olufsen #1992, født 19. februar 1730 i Besser, Samsø.

 

                      v     Ellen Olufsdatter #1993, født Februar 1733 i Besser, Samsø.

 

                      vi    Ellen Olufsdatter #1994, født 29 august 1734 i Besser, Samsø.

 

                      vii  Kirsten Olufsdatter #1995, født 18. august 1737 i Besser, Samsø.

 

168.  Mads Andersen #925, født 1716 i ikke Kjølstrup sogn.

 

                             Børn:

 

       84.           i      Anders Madsen #923, født 1765 i Ullerslev ?, død 22. september 1831 i Kølstrup.  Han blev gift med Johanne Marie Andersdatter #924, gift 9. maj 1785 i Kølstrup.

 

170.  Anders Hansen #926.  Han blev gift med Marie Gregersdatter #927, gift 27. april 1753 i Ullerslev - Fyn.

 

                             Børn:

 

       85.           i      Johanne Marie Andersdatter #924, født 25. marts 1756 i Revninge, død 21. januar 1837 i Kølstrup.  Hun blev gift med Anders Madsen #923, gift 9. maj 1785 i Kølstrup.

 

171.  Marie Gregersdatter #927, født 1723.

 

172.  Søren Nielsen #922.

 

                             Børn:

 

       86.           i      Jørgen Sørensen #920, født 5. september 1774 i Revninge.  Han blev gift med Anne Andersdatter #921, gift 19. marts 1791 i Revninge.

 

174.  Anders Hansen #944, født 1727.  Han blev gift med Mette Marie Pedersdatter #945.

 

                             Børn:

 

       87.           i      Anne Andersdatter #921, født 1759 i Revninge.  Hun blev gift med Jørgen Sørensen #920, gift 19. marts 1791 i Revninge.

 

                      ii    Frands Andersen #946, født 1754 i Revninge, død 1787-1801.

                            

                             Havde et husmandssted i Revninge by.

 

175.  Mette Marie Pedersdatter #945, født 1734, død efter 1801.

 

178.  Niels Pedersen Levinsen #1996, født April 1732, død 19. juni 1795 i Gunnestrup, Hørning, Randers amt.

        

         Niels Pedersen Levinsen overtog gården Gundestrup i Hørning sogn, Randers Amt efter sin onkel Carsten Lensch der var gift med mosteren Anne Elisabeth Højer i 1767. Ægteskabet med Birgitte var ikke særlig frodig med kun 2 levedygtige børn til følge, hvorimod det modsatte var gældende for det sidste forhold. Gården der har nr. 3 senere 3a hedder Ravnholt overtages 1795 af sønnen Niels Nielsen Levinsen.

        

         Kalø amt

         Konceptskifter med bilag

         1788-1794

         B4A - 95

        

         189 Flerføringskontrakt i Gunnestrup. 1791, fol.379.

         Fledføringskontrakt af 8.12.1767 for Anne Elisabeth Højer, enke efter Carsten Lensch i Gunnestrup til hendes mands søstersøn Niels Pedersen Levinsen, der har overtaget gården. LV: Levinsens svoger Anders Ring i Hørning.

         Bilag.

        

         246 Arv i Hørning. 6.6.1790.

         Arv til Peder Nikolaj Nielsen Levinsen i Viborg latinskole, har arv efter mor [Birgitte Kirstine Ring], der var g.m. Niels [Pedersen] Levinsen i Gunnestrup i Hørning sogn. FM: morbrødre Anders Ring i Hørning, Jacob Ring i Skive.

        

         Ved hans død i Gundestrup i 1795 skriver præsten følgende: Begravet selvejer Niels Pedersen Levinsen af Gundestrup - 62 år - en saadan mand i heseende til Retskaffenhed - Venneskabelighed og anstændighed. Han var almindelig agtet og vil savnes af mange.

        

         Han blev gift med (1) Birgitte Kirstine Ring #1997.

        

         Han blev gift med (2) Anne Nielsdatter #1999, gift 10. juni 1777 i Bygballe, Mejlby sogn,

        

         Anna Nielsdatter kommer fra Bygballe i Mejlby sogn.

 

                             Barn af Birgitte Kirstine Ring:

 

       89.           i      Magrethe Sophie Levinsen #941, født 27. december 1765 i Gundestrup, Hørning sogn, Randers amt, død 1. august 1814 i Mariager.  Hun blev gift med (1) Lars Kaarup #940, gift 7. september 1796 i Århus Domsogn.  Hun blev gift med (2) Haderup #977.

 

                      ii    Peder Nikolaj Nielsen Levinsen #2000, født 27. december 1772 i Gundestrup, Hørning sogn, Randers amt.

 

                             Barn af Anne Nielsdatter:

 

                      iii   Birgitte Kirstine Nielsdatter Levinsen #2001, født 25. marts 1778 i Gunnestrup, Hørning sogn.

 

                      iv    Anna Levinsen #2002, født 25. marts 1778 i Gunnestrup, Hørning sogn.

 

                      v     Niels Nielsen Levinsen #2003, født 11. april 1779 i Gundestrup, Hørning sogn.

 

                      vi    Henrich Nielsen Levinsen #2004, født 28. marts 1782 i Gundestrup, Hørning sogn.

 

                      vii  Mette Nielsdatter Levinsen #2005, født 10 september 1780 i Gundestrup, Hørning sogn.

 

                      viii Levin Nielsen Levinsen #2006, født 1784 i Gundestrup, Hørning sogn.

 

179.  Birgitte Kirstine Ring #1997, født 1730.

        

         .

 

186.  Peder Nielsen Kiær #932, født 1716, døbt 19. januar 1716 i Randers amt,Støvring, Lem kirke, død 10. februar 1802 i Randers købstad, begravet 16. februar 1802 i Randers købstad.

        

         Vognmand i Randers.

        

         Han blev gift med Dorthe Sørensdatter #933, gift 23. marts 1763 i Lem kirke ,Støvring herred, Randers amt.

 

                             Børn:

 

       93.           i      Kirsten Pedersdatter Kjær #931, født 1763, døbt 14. august 1763 i Randers, Støvring, Lem kirke, død 3. februar 1831 i Randers Støvring, Randers købstad, begravet 7. februar 1831 i Randers, Østre kirkegård.  Hun blev gift med (1) Mads Nielsen #1804.  Hun blev gift med (2) Knud Nielsen #930.

 

                      ii    Maren Pedersdatter Kjær #1811, født 1771.

 

187.  Dorthe Sørensdatter #933, født 1736, døbt 4. maj 1736 i Støvring, Lem kirke, død 11. sept. 1801 i Randers købstad, begravet 16. september 1801 i Randers købstad.

 

188.  Niels Jensen Søndergård #1789, født 1716 i Ødum, Langskov., død 1781 i Rud, Nielstrup, begravet 13. februar 1781 i Rud Kirke.

        

         Gårdmand i Rud.

        

         Han blev gift med Kirsten Pedersdatter #1790, gift 18.september 1742.

 

                             Børn:

 

       94.           i      Rasmus Nielsen #934, født 1748 i Rud , Nielstrup, døbt 11. august 1748 i Rud Kirke, død 2. januar 1834 i Rud.  Han blev gift med Anna Pedersdatter #935, gift 3. november 1784 i Rud ??.

 

                      ii    Karen Nielsdatter #1797, født 11. februar 1744 i Rud, Nielstrup.

 

                      iii   Niels Nielsen Søndergård #1798, født 12. december 1745 i Rud, Nielstrup.

 

                      iv    Niels Nielsen Søndergård #1799, født 29. januar 1751 i Rud, Nielstrup, død 1. april 1829.

                            

                             Gårdmand i Nielstrup, Rud sogn.

 

                      v     Anders Nielsen Søndergård #1813, født 7. oktober 1753 i Rud, Nielstrup, død 15. november 1817.

 

189.  Kirsten Pedersdatter #1790, født 1710, død 1781 i Rud, Nielstrup, begravet 6. februar 1781 i Rud Kirke.  Hun blev gift med (1) Niels Christensen #1792, gift 1733 (før).  Hun blev gift med (2) Niels Jensen Søndergård #1789, gift 18.september 1742.

 

                             Barn af Niels Christensen:

 

                      i      Peder Nielsen Skriver #1793, født 1733 (Før).

 

                      ii    Karen Nielsdatter #1794, født 1735.

 

                      iii   Christen Nielsen #1795, født 1738.

 

                      iv    Jens Nielsen #1796, født 1740.

 

                             Barn af Niels Jensen Søndergård:

 

       94.           v     Rasmus Nielsen #934, født 1748 i Rud , Nielstrup, døbt 11. august 1748 i Rud Kirke, død 2. januar 1834 i Rud.  Han blev gift med Anna Pedersdatter #935, gift 3. november 1784 i Rud ??.

 

                      vi    Karen Nielsdatter #1797, født 11. februar 1744 i Rud, Nielstrup.

 

                      vii  Niels Nielsen Søndergård #1798, født 12. december 1745 i Rud, Nielstrup.

 

                      viii Niels Nielsen Søndergård #1799, født 29. januar 1751 i Rud, Nielstrup, død 1. april 1829.

                            

                             Gårdmand i Nielstrup, Rud sogn.

 

                      ix    Anders Nielsen Søndergård #1813, født 7. oktober 1753 i Rud, Nielstrup, død 15. november 1817.

 

192.  Jens Sørensen #2335.

        

         Var gårdmand i Randlev. Efter  sønnen Simon Jensen tidlige død, drev han gården videre i et år sammen med børnenes morbror Søren Mortensen.

        

         Han blev gift med Anne Simonsdatter #2336.

 

                             Børn:

 

       96.           i      Simon Jensen #2330, født 1717, begravet 24. november 1762 i Randlev kirke.  Han blev gift med Anna Mortensdatter #2331, gift 25. januar 1751 i Randlev kirke.

 

193.  Anne Simonsdatter #2336, født 1688 i Randlev, død 3. oktober 1763 i Randlev.

 

196.  Peder Jacobsen #2275, født 1708 i Bjergager ?, død 13. januar 1788 i Ørting.

        

         I følge folketællingen 1787 for Ørting by bor Peder Jacobsen og Magrethe Jørgensdatter som inderster hos sønnen Rasmus Pedersen. Fadderne til børnene er såvel hans søskende: Rasmus Jacobsen af Bjergager, Søren Jacobsen og på Margrethes sid: Apelone Jørgensdatter og  Niels Jørgensen fra Hvolgård ogSimon Jørgensen.

        

         Han blev gift med Margrethe Jørgensdatter #2276.

 

                             Børn:

 

       98.           i      Jørgen Pedersen #2266, født Dom ?ducao 1736 i Ørting kirke, død 3. januar 1827 i Falling kirke.  Han blev gift med Karen Sørensdatter #2267, gift 9. maj 1770 i Falling kirke.

 

                      ii    Jacob Pedersen #2278, født 11. januar 1733 i Ørting.

 

                      iii   Rasmus Jacobsen #2279, født 1740 i Ørting side 35a.

 

                      iv    Sørens Jacobsen #2280, født 1743 i Ørting side 36a.

 

                      v     Maren Jacobsdatter #2281, født 1746 i Ørting side 37b.

 

                      vi    Johanne Jacobsdatter #2282, født 1748 i Ørting 38b.

 

                      vii  Appelone Jacobsdatter #2283, født 1750 i Ørting 39a.

 

                      viii Jens Jacobsen #2284, født 1753 i Ørting side 40b.

 

                      ix    Johanne Jacobsen #2285, født 1761 i Ørting 44a (døde straks).

 

197.  Margrethe Jørgensdatter #2276, født 12. marts1710 i Falling, død 5. juli 1789 i Ørting.

 

198.  Søren Voldborg #2270, død efter 1779.

        

         Søren boede i Alstrup by, Falling sogn.

        

         Han blev gift med Maren #2373, gift før 1738.

 

                             Børn:

 

       99.           i      Karen Sørensdatter #2267, født 4. juli1748 i Ålstrup, Falling sogn.  Hun blev gift med Jørgen Pedersen #2266, gift 9. maj 1770 i Falling kirke.

 

                      ii    Søren Sørensen #2376, født 1734 i Falling, død 1748 i Falling.

 

                      iii   Jens Sørensen #2271, født 5. oktober1738 i Ålstrup, Falling sogn.

 

                      iv    Peder Sørensen #2374, født 1741 i Falling, død 1741 i Falling.

 

                      v     Marie Catrine Sørensdatter #2272, født 1742 i Falling folio 54a.

 

                      vi    Christopher Sørensen #2273, født 1745 i Falling folio 57a.

 

                      vii  Anne Else Sørensdatter #2375, født 1751 i Falling.

 

                      viii Simon Sørensen #2274, født 1754 i Falling folio 81b.

 

199.  Maren #2373, født 1714, begravet 16. februar 1774 i Falling kirke.

 

200.  Jens Nielsen #2350, døbt 19. september1700 i Ørting, begravet 8.december1772 i Ørting kirke.

        

         Gårdmand i Ørting. Jens Nielsen er åbenbar identisk med Jens Smed, eller Jens Nielsen Smed, idet fadderne ved børnenes barnedåb delvis er identiske. Måske har han slået sig ned som smed, og er den Jens Nielsen Smed der dør i 1772 - 72 år gml. Den tidligere Jens Nielsen Smed dør som 66 årig i 1754.

        

         Han blev gift med (1) Maren Rasmusdatter #2368.

 

                             Barn af Maren Rasmusdatter:

 

       100.         i      Niels Jensen #2339, døbt 14. december1733 i Ørting kirke, død 17. juli 1797 i Ørting kirke.  Han blev gift med (1) Karen Pedersdatter #2340, gift 3. juni 1774 i Falling kirke.  Han blev gift med (2) Anne Mortensdatter #2341, gift Gift før 1757.

 

                      ii    Jørgen Jensen #2351, døbt 6. november1729 i Ørting kirke.

 

                      iii   Hans Jensen #2355, født 15.p.trin.1734 i Ørting.

 

                      iv    Sidsel Jensdatter #2353, født 3 natura1736 i Ørting, død 1745 i Ørting.

 

                      v     Maren Jensdatter #2360, født 1738 i Ørting kirke.

 

                      vi    Niels Jensen #2354, født 5p.tr.1739 i Ørting.

 

                      vii  Niels Jensen #2361, født 3.p.Epiphan 1746 i Ørting kirke.

 

                      viii Anna Jensdatter #2362, født 13,p.tr.1747 i Ørting kirke.

 

                      ix    Maren Jensdatter #2364, født Enoch 1749 i Ørting kirke, død 1752 i Ørting kirke.

 

                      x     Anne Else Jensdatter #2363, født Fest Virid1751 i Ørting kirke, død 1751 i Ørting kirke.

 

                      xi    Rasmus Jensen #2365, født 1752 i Ørting kirke.

 

                      xii  Niels Jensen #2366, født 4. adventus 1753 i Ørting kirke, død 1756 i Ørting kirke.

 

                      xiii Rasmus Jensen #2367, født 3. Nativ. 1755 i Ørting kirke.

 

201.  Maren Rasmusdatter #2368, født 1712, død 29. februar 1772 i Ørting.  Hun blev gift med (1) Jens Nielsen #2350.

 

202.  Peder Nielsen #2345, født 13. september1722 i Falling, død 9. april 1783 i Ålstrup, Falling sogn.

        

         Peder er uægte barn, hvorfor faderens efternavn ikke er kendt. Peder Nielsen er gårdmand i Ålstrup by i Falling sogn. I følge folketællingen 1801 overtager  datteren Bodil Pedersdatter og hendes mand Rasmus Nielsen tilsyneladende fødehjemmet i Ålstrup by hvor Anne kommer på aftægt.

        

         Han blev gift med Anne Sørensdatter #735, gift 22. marts 1752 i Falling.

 

                             Børn:

 

       101.         i      Karen Pedersdatter #2340, født 27. december1752 i Falling.  Hun blev gift med Niels Jensen #2339, gift 3. juni 1774 i Falling kirke.

 

                      ii    Maren Pedersdatter #834, født 1.p.tr. 1755 i Ålstrup, Falling.

 

                      iii   Kirsten Pedersdatter #830, født 4.p.tr. 1757 i Ålstrup, Falling.

 

                      iv    Bodil Pedersdatter #835, født Jubilata 1760 i Ålstrup, Falling.

 

                      v     Søren Pedersen #831, født 2. s. advent 1762 i Ålstrup, Falling.

 

                      vi    Else Pedersdatter #832, født 12.p.tr. 1767 i Ålstrup, Falling, død 1769.

 

                      vii  Niels Pedersen #836, født 13. november 1771 i Ålstrup, Falling.

 

                      viii Else Pedersdatter #833, født 28. august 1774 i Ålstrup, Falling.

 

                      ix    Christen Pedersen #1658, født 1765 i Ålstrup, Falling.

 

203.  Anne Sørensdatter #735, født 4. december 1729 i Falling (45b), død 18. november 1791 i Ålstrup, Falling.  Hun blev gift med (1) Peder Nielsen #2345, gift 22. marts 1752 i Falling.

 

210.  Jørgen Simonsen #745, født Fest um senit 1730 i Gylling, begravet 11. august 1785 i Gylling.

        

         Jørgen Simonsens fødsel:

         Gylling 1730: Simon Nielsens barn i Gylling -  Jørgen

         Født i Gylling Bye Matr. Nr. 8. Ruen (fæstegård)

        

         Jørgen Simonsen var gårdbeboer på gården Østergård - Gylling matr. Nr. 21.

         I 1779 bliver han gift med Maren Rasmusdatter af Gylling som han mister efter 2 års ægteskab i 1781 (37 år gml.)Med hende får han en dødfødt datter samt sønnen Jens Jørgensen f. i Gylling 1780.

        

         Hans 3. Ægteskab indgås med Karen Sejersdatter i Gylling i 1781, med hvem han får sønnen Seier Jørgensen f. 1784

         Ved folketællingen i 1787 bor børnene hos gårdbeboer Anders Pedersen og hustru Karen Seiersdatter i Gylling by.

         1780                                                                      Jens Jørgensen

         1784                                                                      Seier Jørgensen

        

        

         1.          Skifte efter Margrethe: Åkær gods skifte,                    23.03.1779 lbnr. 436

         2.          Skifte efter Jørgen Simonsen:   do          13.08.1785 lbnr.480

        

        

         Iflg. afskrift fra Bogen

         "Nogle Optegnelser om Gylling Sogn og dets Beboere gennem Tiderne"

         1797 overgår alt fæste af gårdene i Gylling Bye til Selveje da ejeren af Aakjær Gods, Grev v. Dernath, sælger alt hans i Gylling Sogn beliggende bøndergods.

         Gylling Bye Matr. Nr. 21. Østergaard i 1781

        

         1719 Niels Sørensen

         1736 Peder Christensen

         1759 Jørgen Simonsen

         1) Margrethe Rasmussen, død 1779

         2) Maren Rasmussen, død 1782

         3) Karen Sejersen f. 1740

         Sejer Jørgensen f. 1784

         1785 Anders Pedersen f. 1752 (se FT 1787)

         1) Enke Karen Sejersen, f. 1740

         2) Mette Hansen, f. 1776

         Ca. 1820 Isak Andersen f. 1790 i Fillerup

        

         Vedrørende Jørgen Simonsen:

         1779 - Jørgen Simonsens (1.) hustru af Gylling - 45 år (død)

         1779 - Jørgen Simonsens søn af Gylling - Jens

         1779 - Jørgen Simonsen og (2.) Maren Rasmusdatter af Gylling (copuleret)

         1779 - Jørgen Simonsens søn af Gylling - ½ år

         1780 - Jørgen Simonsens dødfødte datter af Gylling (begravet)

         1781 - Jørgen Simonsens (2.) hustru af Gylling - 37 år (død)

         1781 - Jørgen Simonsens søn af Gylling - Jens

        

         Karen Sejersdatters 1. ægteskab

         1775 - Jørgen Jensen og Karen Sejersdatter begge af Gylling (copuleret)

         1775 - Jørgen Jensens datter af Gylling - Maren

         1776 - Jørgen Jensens søn af Gylling - Jens

         1779 - sl Jørgen Jensens søn af Gylling - 3 år (død)

        

         Skifte efter Jørgen Jensen:

         Åkær gods Skifteprotokol 1785-1818 G 326-5:

         414 Jørgen Jensen i Gylling. 21.9.1776, side 1039.

         E: Karen Sejrsdatter.

        

         Han blev gift med (1) Margrethe Rasmusdatter #746, gift 22. april 1759 i Gylling.

        

         Han blev gift med (2) Maren Rasmusdatter #1101, gift 1779 i Gylling ?, død 1780.  Han blev gift med (3) Karen Sejersdatter #1103, gift 1781 i Gylling, født 1740 i Gylling.

 

                             Barn af Margrethe Rasmusdatter:

 

       105.         i      Margrethe Jørgensdatter #744, født 17. oktober 1762 i Gylling, død 7. oktober 1806 i Gylling.  Hun blev gift med (1) Jens Rasmussen #743, gift 5. november1785 i Gylling.  Hun blev gift med (2) Søren Pedersen Buch #779, gift 19. maj 1787 i Gylling.

 

                      ii    Johanne Jørgensen #1094, født 22.p.tr. 1760 i Gylling, død 1765 i Gylling.

 

                      iii   Margrethe Jørgensdatter #1095, født 19.p.tr. 1762 i Gylling.

 

                      iv    Simon Jørgensen #1096, født 1765 i Gylling.

                            

                             Bopæl: København.

 

                      v     Rasmus Jørgensen #1097, født 1768 i Gylling.

 

                      vi    Johanne Jørgensdatter #1098, født 1771 i Gylling.

 

                      vii  Anne Jørgensdatter #1099, født 1774 i Gylling.

 

                      viii Jens Jørgensen #1100, født 1779 i Gylling, død 1779 i Gylling.

 

                             Barn af Maren Rasmusdatter:

 

                      ix    Jens Jørgensen #1102, født 1780 i Gylling.

 

211.  Margrethe Rasmusdatter #746, født 10.s.p.tr. 1735 i Gylling, død 3. marts1779 i Gylling.

 

212.  Esben Jensen Bødker #722, født 8. oktober 1725 i Gylling, død 18. januar 1779 i Halling.

        

         Efter  Maren Nielsdatters død i 1773 bliver Esben gift med Johanne Sørensdatter  med hvem han får datteren

         1774 : Maren

         Efter Johannes død i 1775 (Skifte 09.05.1775 fol. 427B) gifter han sig med Mette Jensdatter - datter af Jens Rasmusen i Gylling. Med hende får han datteren

         1776 Johanne

         Efter Esbens død gifter hun sig med Jacob Mogensen af Gosmer.

        

         Han blev gift med (1) Maren Nielsdatter #723, gift 9. juni 1754 i Halling.

        

         Han blev gift med (2) Johanne Sørensdatter #1661, død 1775 i Halling.  Han blev gift med (3) Mette Jensdatter #2089.

 

                             Barn af Maren Nielsdatter:

 

       106.         i      Jens Esbensen Bødker #720, født 1757 i Halling, død 21. oktober 1827 i Gylling.  Han blev gift med Kirsten Jensdattter #721, gift omk. 1782 i Gylling.

 

                      ii    Niels Esbensen Bødker #1663, født 1.s.p.tr.1755 i Halling, død 5. november 1767 i Halling.

 

                      iii   Johanne Esbensdatter #1664, født 1756 i Halling.

 

                      iv    Johanne Espersdatter #1665, født 3 epiphan 1763 i Halling, død 3.s.adv. 1767 i Halling.

 

                      v     Anne Esbensdatter #1666, født Festo visit Mariæ 17 i Halling, død 3. december 1767 i Halling.

 

                      vi    Maren Esbensdatter #1669, født 9. marts 1774 i Halling.

 

                      vii  Johanne Esbensdatter #1670, født 3.s.p.tr. 1776 i Halling.

 

                             Barn af Johanne Sørensdatter:

 

                      viii Maren Esbensdatter #1662, født 1770 i Halling.

 

                             Barn af Mette Jensdatter:

 

                      ix    Johanne Esbensen #2090, født 1777 i Halling.

 

213.  Maren Nielsdatter #723, født 1723 i Halling, død 7. marts 1773 i Halling.

        

        

         .

 

214.  Jens Snedker af Lerdrup #1091.

 

                             Børn:

 

       107.         i      Kirsten Jensdattter #721, født 24. februar 1761 i Gylling, død 14. november 1835 i Gylling.  Hun blev gift med Jens Esbensen Bødker #720, gift omk. 1782 i Gylling.

 

                      ii    Anne Jensdatter #1092, født 7.s.p.Tr. 1759 i Gylling.

 

                      iii   Maren Jensdatter #1093, født Septuagesima 1766 i Gylling.

 

                      iv    Rasmus Jensen #1671, født 1758 i Gylling, død 1758 i Gylling.

 

218.  Christen Jensen #1080, født Oktober 1708, død April 1772 i Falling.

        

          Christen boede i Halkjær i Falling sogn, men flytter til Amstrup - Falling sogn i perioden 1746-49.

        

         Han blev gift med Johanne Jørgensdatter #1081, gift 7. november1741 i Falling.

 

                             Børn:

 

       109.         i      Dorthe Christensdatter #789, døbt 20. marts 1746 i Halkjær - Falling.  Hun blev gift med Anders Pedersen #788, gift 22. oktober 1770 i Falling.

 

                      ii    Anne Christensdatter #1082, født 2. juli 1741 i Halkjær-Falling.

 

                      iii   Margrethe Christensdatter #1083, født ?eder Dies 1744 i  Halkjær - Falling.

 

                      iv    Maren Christensdatter #1084, født ? dag 1749 i Amstrup - Falling.

 

219.  Johanne Jørgensdatter #1081.

 

224.  Peder Poulsen #882, født 1729.

        

         I følge folketællingen 1787 og 1801 var Peder og Mette selvejerbønder i Skovby nr. 8a, og var således nabo til Michel Mogensen.(#856)

         Tilsyneladende er de nabo til næstfølgende familie 229/256.

        

         I folketællingen står følgende:

         Folketællingen 1787: Skovby sogn:16. fam.                            

         Peder Poulsen                                 58                  1. ægtesk.      Selvejerbonde

         Mette Marie Jensdatter                   48

         Jens Pedersen                                  23

         Poul Pedersen                                 12.

        

         Han blev gift med Mette Marie Jensdatter #883.

 

                             Børn:

 

       112.         i      Povel Pedersen Wirring #858, født 1767, død 23. marts 1836 i Skovby.  Han blev gift med Kirsten Rasmusdatter #859, gift 16. juni 1815 i Kolt.

 

225.  Mette Marie Jensdatter #883, født 1739.

        

                      .

 

226.  Rasmus Jensen #884, døbt 28. oktober 1742 i Kolt kirke, død 1.november 1830 i Kattrup by, Kolt sogn.

        

         Rasmus Jensen var bonde og gårdbeboer i 1787 og 1801. Gården lå i Kattrup by (I dag matr. 15 a,  Kattrupvej nr. 50) og havde i 1816 nr. 16a , Kolt sogn

         Ud over 3 tjenstefolk bor mandens bror Mogens Jensen på 25 år, hos dem.Han er skrædder.

         I 1801 har de et plejebarn på 5 år. I 1830 er de opholdsmand hos Jens Jørgensen i Kattrup. I 1831 er Marie aftægtskone i Kattrup by.

        

         Han blev gift med (1) Marie Davidsdatter #885, gift 30. juni  1775 i Kolt kirke.

        

         Han blev gift med (2) Kirsten Hovgaard #2123, gift 11. oktober 1768 i Kolt kirke, død 28a 1775 i Kolt kirke.

 

                             Barn af Marie Davidsdatter:

 

       113.         i      Kirsten Rasmusdatter #859, døbt 16.maj1784 i Kattrup, Kolt sogn, død 20. november 1868 i Skovby.  Hun blev gift med Povel Pedersen Wirring #858, gift 16. juni 1815 i Kolt.

 

                      ii    Jens Rasmussen #2120, født 8. november1776 i Kattrup, død 16. november 1776 i Kolt.

 

                      iii   David Rasmussen #2121, født 4. s. e. Trin 1779 i Kattrup, død Sexagesima 1786 i Kolt kirke.

 

                      iv    Karen Rasmusdatter #2122, født 8. juli 1787 i Kattrup.

 

                             Barn af Kirsten Hovgaard:

 

                      v     Sidsel Rasmusdatter #2116, født 2. april 1771 i Kattrup, død 1771 i Kolt kirke.

 

                      vi    Anne Rasmusdatter #2117, født 5. april 1772 i Kattrup, død 8. april 1772 i Kolt.

 

                      vii  Jens Rasmussen #2118, født 4. juli 1773 i Kattrup, død 1773 i Kolt kirke.

 

                      viii Kirsten Rasmusdatter #2119, født 23. oktober 1774 i Kattrup, død Nytårsdag 1775 i Kolt kirke.

 

227.  Marie Davidsdatter #885, født 1753, død 24. april 1831 i Kattrup by, Kolt sogn.

 

228.  Mogens Pedersen #886, født 1741.

        

         Anna Jensdatter var enke ved ægteskabets indgåelse. Ægteskabet er indgået i perioden 1781 - 1784, men hvor ?

         Mogens er bonde og gårdbeboer i Sshaubye sogn (Skovby) med en enkelt tjenestekarl i 1787.

         I 1787 bor Annas mor Mette Nielsdatter på 74 hos dem.

         Er nabo til #882 Peder Poulsen og #883 Mette Marie Jensdatter.

        

         Han blev gift med Anna Jensdatter #887.

 

                             Børn:

 

       114.         i      Michel Mogensen #856, født 1785 i Skovby, død 16. december 1846 i Skovby.  Han blev gift med Anne Hansdatter #857, gift i Ormslev.

 

                      ii    Peder Mogensen #911, født 1788.

 

229.  Anna Jensdatter #887, født 1747.  Hun blev gift med (1) Mogens Pedersen #886.  Hun blev gift med (2) Michel #907, død før 1785.

 

                             Barn af Mogens Pedersen:

 

       114.         i      Michel Mogensen #856, født 1785 i Skovby, død 16. december 1846 i Skovby.  Han blev gift med Anne Hansdatter #857, gift i Ormslev.

 

                      ii    Peder Mogensen #911, født 1788.

 

                             Barn af Michel:

 

                      iii   Kirsten Michelsdatter #908, født 1771.

 

                      iv    Jens Michelsen #909, født 1779.

 

                      v     Laurids Michelsen #910, født 1781.

 

230.  Hans Rasmussen #888, født 23. november1744 i Kolt, død 4. februar 1817 i Ormslev.

        

         Hans Rasmussen var bonde og gårdbeboer i Ormslev by og sogn. Hans har sikkert været bonde i Ormslev matr. 4a og 8f, Ormslevvej nr. 464. Da Karen dør bor hun hos sønnen Niels, der sikkert har overtaget gården.

        

         Han blev gift med Karen Sørensdatter #889.

 

                             Børn:

 

                      i      Christen Hansen #2134, født 1773 i Ormslev.

 

                      ii    Maren Hansdatter #2133, født 15.september1778 i Ormslev.

 

                      iii   Niels Hansen #912, født 12. december1779 i Ormslev.

 

                      iv    Karen Hansdatter #915, født 21. april 1783 i Ormslev.

 

                      v     Ane Kirstine Hansdatter #913, født 14. august1785 i Ormslev.

 

       115.         vi    Anne Hansdatter #857, født 5. april 1789 i Ormslev sogn, død 26. juni 1838 i Skovby.  Hun blev gift med Michel Mogensen #856, gift i Ormslev.

 

                      vii  Zidsel Hansdatter #914, født 17. august1794 i Ormslev.

 

                      viii Mette Handsdatter #2135, født 7. maj 1775 i Ormslev.

 

231.  Karen Sørensdatter #889, født 1750, død 18. april 1829 i Ormslev.

 

234.  Christian Andreasen #890, født 1735 i Fajstrup?.

        

         Christian var husmand i Fajstrup by, Lading sogn.I hans første ægteskab med ???????? fødes:

         1764     Ane Christine Christensdatter

         Ane Christines mor dør før 1775 , idet Christians andet ægteskab resulterer i følgende børn:

         Ane er som 23 årig i 1801 ude at tjene.  Hun bliver sikkert først gift efter sit 30. år.

         Christian Andreasen frøs ihjel ude på marken som 56 årig 1. pt Epidem 1789.

        

         Han blev gift med (2) Ane Jensdatter #902, født 1756, død 21. februar 1798 i Fajstrup - Lading song.

 

                             Børn:

 

       117.         i      Ane Kierstine Christiansdatter #853, født Dom 3. p.Trin 1764 i Lading, død 3. marts 1806 i Lading.  Hun blev gift med Morten Nielsen #852, gift 13 juli 1798 i Foldby.

 

                             Barn af Ane Jensdatter:

 

                      ii    Zidsel Christiansdatter #2113, født 1775 i Fajstrup.

 

                      iii   Maren Christiansdatter #2114, født 1783 i Fajstrup.

 

Tip-5-oldeforældre

 

258.  Søren Nielsen #470.

        

         Eneste oplysning er hentet fra Hjortshøj kirkebog d. 1. jan. 1711:

         "Festo circusmosionis Dom (1. januar) 1711 Kirsten Nielsdatter uægte barn Kirsten døbt Kirsten.  Niels Andersen af Knabstrup bar barnet;  till barnefader er udlagt en karl ved navn Søren Nielsen,  som efter konens angivelse der holdt barnet over dåben:"I skall nu være under militien!"Faddere vare Niels Jensenog hans hustru Kirsten Jensdatter af Hjortshøj Haffgaard item Laurids Skiødersøns hustru samt Michel Aares kone alle Hesselballe".

         Spørgsmål?               Er Niels Andersen Kirstens far?

                                                                                    Bliver Kirsten og Søren gift med hinanden?

         .

        

         Han blev gift med Kirsten Nielsdatter #471.

 

                             Børn:

 

       129.         i      Kirsten Sørensdatter #469, født 1. januar 1711 i Hesselballe - Hjortshøj.  Hun blev gift med Christopher Christophersen #468, gift 31. juli 1732 i Hjortshøj.

 

259.  Kirsten Nielsdatter #471.

 

272.  Niels Sørensen Grosen #432, født ca. 1680.

 

                             Børn:

 

       136.         i      Søren Nielsen Grosen #430, født 27. december 1711 i Egå, død 5. april 1781 i Egå.  Han blev gift med Karen (Kirsten) Pedersdatter #431, gift 7. december 1745 i Hjortshøj.

 

274.  Peder Pedersen Hovgård #433.

        

         Familien boede i 1717 i Hjortshøj sogn.

         I kirkebogen under døbte nævnes i 1713 en Peder Pedersen Hovgaard,  og i 1716 døbes Peder Hovgaards søn Jens.  Fadderne var:  Niels Hovgaard,  Poul Nielsen,  Jens Nielsen,  alle fra Hjortshøj,  Søren Pedersen,  Søbye,  Niels Pedersen,  Bendstrup.

         Hvor vidt der er tale om Kirstens søskende,  altså samme fader er en mulighed, idet Hjortshøj får ny præst i 1716,  måske er det derfor Hovgaard navnet udelades.

        

         .

 

                             Børn:

 

       137.         i      Karen (Kirsten) Pedersdatter #431, født 29 november 1717 i Hjortshøj, død 1. juli 1792 i Egå.  Hun blev gift med Søren Nielsen Grosen #430, gift 7. december 1745 i Hjortshøj.

 

                      ii    Jens Pedersen #1952, født 1716 i Hjortshøj.

 

276.  Jens Qvist #442, død i Øster Alling.

 

                             Børn:

 

       138.         i      Christen Jensen Qvist #434, født 1716 i Øster Alling, død 4. marts 1795 i Grenå.  Han blev gift med Magdalene Chatrine Randlef #435, gift 2. januar 1743 i Egå.

 

278.  Rasmus Randlef #436, født 1681 i Randlev, død 21. februar 1755 i Egå.

        

         Efter forgæves at have søgt en stilling som tolder i Randers, blev Rasmus samme år ansat som  fuldmægtig for amtmand Hans Nansen på Skæring Munkgård. Hans Nansens bemærkninger til kong  Frederik d. 4. i forbindelse med ansættelsen lyder således:"Ovenbemeldte supliceret, som er min fuldmægtig, er en dygtig tro og vindskibelig karl, kan jeg ud i alle måder eders kongelige majestæt allerunderdanigst forsikre.". Efter Nansens død ægter han Hans Nansens enke Maren Tygesdatter på Schiering Munkegaard.  Det kan ikke være pengene der talte,  idet boet kun udviste et overskud på 221 rigsdalere.  Ved aktionen over Nansens efterladenskaber i 1716 køber Rasmus et spanskrør med sølvknap samt et stykke flint.

         Forholdet mellem Rasmus Randlef og hans hovbønder,  har været en tvivlsom affære,  idet hovbønderne brænder Skæring Munkgaard af 2 gange.  Det første forsøg blev gjort d. 16. maj 1727,  hvorved gården og den største del af besætning og indbo gik til.  Synsmændene konstaterede,  at den firlængede gård med dens 51 køer,  40 svin,  20 lam,  15 heste,  6 geder,  5 kid,  50 gæslinger var i en særdeles god stand,  og Rasmus Randlef anslog selv skaden til 9000 rigsdalere.(side 33 i Rasmus Randlefs hovedbog (G.346-3).  Gården genopføres i løbet af sommeren.

         Den 26-27. september 1728 dør Maren Tygesdatter i barselsseng forårsaget af branden i maj måned 1728.  Denne gang pågribes de skyldige,  og på grund af Maren Tygesdatters død betragtes branden som en mordbrand med efterfølgende retssag.  Denne retssag beskrives i en artikel i Randers Årbog nr.39:  "Skæring Munkgaards Brande".

         Var Randlef ikke populær før retssagen,  blev dette i hvert fald ikke bedre efter.  Et resultat heraf er C.A.Thyregods forsøg i 1907 på yderligere at hænge Randlef ud i sin novelle:"Bondeplageren og Heksen"(Centralbiblioteket).

         Vil man læse mere om Randlef og Nansen familien, kan der læses herom i bogen "Heredsfogedslægten - Peder Pedersen og hans efterkommere bind 2 - side 7 - 11. (Forlaget :Slægten".

         Efter sigende fandt man den døde  forarmede Rasmus Randlef liggende død i en fattig taglejlighed i Århus.

         Skiftet efter Rasmus Randlef blev ikke særlig indbringende for arvingerne,  idet gæld (11600 Rdl.+ 15 x 1600 Rdl) og formue (12000 Rdl + 4x500 Rdl.) udviste et lille underskud.  Under skiftet dør skifteforvalteren Amtmand Gerstorf,  hvorfor arvingerne forsøger at få sagen genoptaget i 1769 med Kongens tilladelse,  hvilket ikke lykkes.

         Arvingerne var:

         Hans Nansen Randlef                                           Magdalene Chatrine Randlef 140/256

         Anne Kierstne Randlef

         Et sidste forsøg gør Borger i Grenaa Christen Jensen Qvist d. 21. oktober 1782, egenhændigt,  men sikkert uden resultat.

        

         .

        

         Han blev gift med Maren Tygesdatter #437, gift 2. august 1718 i Egå.

 

                             Børn:

 

       139.         i      Magdalene Chatrine Randlef #435, født 1718 i Egå, død 30. december 1799 i Grenå.  Hun blev gift med Christen Jensen Qvist #434, gift 2. januar 1743 i Egå.

 

                      ii    Hans Nansen Randlef #588, født 1719 i Egå.

 

                      iii   Anne Randlev #589, født 1723 i Egå.

 

                      iv    Anne Catrine Randlef #590, født 1723 i Egå, død 13. maj 1797 i Grenå.

                            

                             Jomfru Anne Cathrine Randlef døde hos søsteren Magdalene Cathrine Randlef gift med  Christen Jensen Qvist. Arvingerne fra det omfattende bo tilfaldt Rasmus Qvist af Hang Mølle (Gml. gæld), Chresten Qvistes enke for opholdet, Hans Nansen Randlef på sin farbrors Emanuel Randlefs vegne samt Rarver Randlef i Æbeltoft.

 

279.  Maren Tygesdatter #437, født ca. 1685 i Egå, død 26. september 1727 i Egå Skæring Munkgård.  Hun blev gift med (1) Rasmus Randlef #436, gift 2. august 1718 i Egå.  Hun blev gift med (2) Hans Nansen #585, gift 8. januar 1707 i Skæring Munkgård, født 4. august 1670, død 29. maj 1716 i Skæring Munkgård.

 

                             Barn af Rasmus Randlef:

 

       139.         i      Magdalene Chatrine Randlef #435, født 1718 i Egå, død 30. december 1799 i Grenå.  Hun blev gift med Christen Jensen Qvist #434, gift 2. januar 1743 i Egå.

 

                      ii    Hans Nansen Randlef #588, født 1719 i Egå.

 

                      iii   Anne Randlev #589, født 1723 i Egå.

 

                      iv    Anne Catrine Randlef #590, født 1723 i Egå, død 13. maj 1797 i Grenå.

                            

                             Jomfru Anne Cathrine Randlef døde hos søsteren Magdalene Cathrine Randlef gift med  Christen Jensen Qvist. Arvingerne fra det omfattende bo tilfaldt Rasmus Qvist af Hang Mølle (Gml. gæld), Chresten Qvistes enke for opholdet, Hans Nansen Randlef på sin farbrors Emanuel Randlefs vegne samt Rarver Randlef i Æbeltoft.

 

                             Barn af Hans Nansen:

 

                      v     Elisabeth Nansen #586, født 1707 i Skæring Munkgård, død 1753 i København.

 

                      vi    Ingeborg Christine Nansen #587, død 1808 i København.

 

                      vii  Hans Nansen #591.

 

280.  Poul Andersen Hedegård #447, født 10. maj 1674 i Mejlby, død 14. november 1737 i Mejlby.

        

         Poul overtog fæstet på Stiftgården i Mejlby efter sin fars død 1718

        

         Alle oplysninger herunder, stammer fra bøgerne "Mejlby Sogns Historie" bind 1 og 2 af S. A. Poulsen

        

         STIFTSPROVSTENS GAARD

         (Matrikel Nr. 8 1664, Nr. 16 1688, Nr. 5 1844.)

         Fæstegaardene ejedes i ældre Tid enten af Adelsmænd eller af Gejstligheden, og der foreligger kun undtagelsesvis Meddelelser om Fæsterne og deres Familie. I nogle Gaarde kan vi følge deres Beboere til Begyndelsen af 1600erne; men ofte gaar det saaledes, at vi nok kender alle eller en Del Fæstere paa et givet Tidspunkt, men er ude af Stand til at afgøre, i hvilken Gaard hver har boet. Lettest er det at anbringe Fæstere, hvis Afgifter angives, i saa Fald kan der næppe være Tvivl om deres Ejendomme.

         I den Gaard, som i mange Aar tilhørte Stiftsprovsten i Aarhus, og som jeg derfor vil kalde Stiftsgaarden, er det muligt med Sikkerhed at følge Beboerne tilbage til omtrent 1635, ligesom vi kender et Par ældre Fæstere. I 1573 betegnes Gaarden som Krongods, og den bebos paa den Tid af Morten Nielsen, som svarer 1 Ørte Byg, 1 Ørte Havre, 1 Otting Smør og 2 Gæsteriheste; den laa dengang under Kalø. I 1587 blev Gaarden udlagt til Aarhus Kapitel sammen med andet Gods til Erstatning for to Gaarde i Mejlby (og mere andetsteds), som blev solgt til Knud Hardenbergs Enke Mette Urne. Gaarden paaboedes dengang af Niels Jensen, der svarede samme Afgift som den førstnævnte Fæster og desuden et Brændsvin og et ikke opgivet Gæsteri.

         I 1648 noteres: Til Aarhus Kapitel, praebenda (= Præbende) Hørning, hører Søffren Andersen, der svarer 1 Ørte Byg, ½ Ørte Havre, ½ Ørte Gæsteribyg, ½ Fjerding Smør, 1 Svin. At Søren Andersen var Fæster i Stiftsgaarden, er utvivlsomt, da hans Efterkommere følger efter ham. Af en Fortegnelse over Bolsmænd i 1635 fremgaar, at Søren Andersen allerede havde Gaarden paa den Tid. Endnu 1657 nævnes han som Indehaver af en Halvgaard; men Aaret før nævnes blandt dem, der i 1656 kørte Jord til Kongens Salpeterhus, Karen Hegors.

         Denne Kones Navn er sikkert stavet forkert af en Skriver, som ikke kunde forstaa den jydske Form ,,Hiegors" for Navnet " Hedegaards". Det er altsaa Hedegaards Hustru, der er Tale om, og Søren Andersen har til daglig været kaldt Søren Hedegaard. Denne Antagelse bekræftes af følgende: I 1661 kaldes Fæsteren af Stiftsgaarden Karen Rasmusdatter, og i 1682 blev ifølge Kirkebogen Karen Rasmusdatter Hedegaards begravet. I Kirkebogen skrives Navnet som Regel i Tid Heegaard. Maaske har Præsten heller ikke været særlig kyndig i Jydsk.

         Søren Hedegaards Enke beholdt ikke Gaarden til sin Død, men overdrog den i 1663 til Sønnen Anders Sørensen Hedegaard (født 1633, død 1718). Anders Hedegaard nævnes som Fæster af Stiftsgaarden i de to Matrikler fra 1664 og 1688. Han var gift med Maren Kristoffersdatter (født 1643, død 18. Maj 1700), og de fik Børnene Poul, født 1674, og Søren, født 1679. Faddere ved den ældste Søns Daab var blandt andre Mads Christoffersen i Spørring og Mette Christoffersdatter sammesteds. Det er rimeligvis Maren Christoffersdatters Søskende, saa at hun vel selv stammer fra Spørring. Ifølge Mejlby Kirkebog døde en Mand, Poul Hedegaard, 53 Aar gammel i 1737 (begravet den 14. November) ; men da denne Poul Hedegaard fik døbt en Søn Rasmus i 1701, er hans Alder sikkert angivet forkert. Han er snarere bleven 63 end 53 Aar gammel, og i hvert Fald maa han anses for en Søn af Anders Hedegaard.

         Jydske Register 4, 218. - Kronens Skøder I, 310. D. L. R. 1656-60.

        

         Naar Povel Hedegaard kan være Fadder i 1694, viser dette, at han er født længe før 1684.

         Navnet Hedegaard (skrevet Hiegaard eller Heegaard) nævnes ikke i Mejlby før Søfren Andersens Tid. Det er derfor mest sandsynligt, at Navnet betegner den Gaard, hvorfra Søffren Andersen stammer, idet Tilflyttere i ældre Tider gerne fik den Bys eller Gaards Navn, hvorfra de kom, føjet til deres Fornavn. I Todbjerg Sogns nordøstlige Hjørne fandtes paa det omhandlede Tidspunkt en Gaard med Navnet Hedegaard. I Traps Beskrivelse af Danmark nævnes, at Sofie Amaliegaard i Begyndelsen af 1700erne blev dannet ved Sammenlægning af to Gaarde med Navnene Hedegaard og Elkjærgaard, og det er sikkert fra den første af disse, Søffren Andersen i Mejlby stammer. I 1606 i et Mandtalsregister paa Kongens "Pendingeskat for Kalø Len 1606" nævnes Søren Winther, der i 1610 var Fæster i Hedegaard. Derimod nævnes i 1620 og 1633 Anne Søffrens eller Anne Sørens som Fæster i Gaarden. Det er aabenbart Søren Winthers Kone, der har overtaget Gaarden efter hendes Mands Død, og naar Fæsteren i 1640 er Anders Sørensen, er denne en Søn af Søren Winther. Det er nu rimeligt at antage, at Søren Andersen Hedegaard i Mejlby, er en Søn af Anders Sørensen i Hedegaard.

         I Sognepræstens Indberetning i Anledning af Matriklen af 1664 (1662) kaldes Stiftsgaarden et Bol, der tilbører Magister Hans Ruhmand, der altsaa maa være Provst ved Aarhus Domkirke, pro officio (c: som Embedsejendom). I 1662 var Udsæden 6 Skp. Rug, l1/ 2 Td. Byg og 3 Tdr. Havre, og der avledes 2 Læs Hø. Gaardens Hartkorn sattes til 4 Tdr. 6 Skp., hvilket ved Matriklen af 1688 ændredes til 3 Tdr. 4 Skp. 1 Fdk. 2 Alb.

        

         Han blev gift med (1) Maren Rasmusdatter #608.

        

         Han blev gift med (2) Maren Petersdatter #448, født 1682, død 14. november 1737.

 

                             Barn af Maren Rasmusdatter:

 

       140.         i      Søren Poulsen Selling #445, født 3. september 1709 i Mejlby, begravet 19. marts 1760 i Mejlby.  Han blev gift med (1) Maren Simonsdatter #446, gift 24. juni 1736 i Ødum.  Han blev gift med (2) Ester Christensen Fiil #1832.

 

                      ii    Rasmus Poulsen Hedegård #613, født 1701 i Mejlby.

 

                      iii   Maren Poulsen #610, født 1702 i Mejlby.

 

                      iv    Karen Poulsen #612, født 1706 i Mejlby.

 

                      v     Maren Poulsen #611, døbt 1704 i Mejlby.

 

281.  Maren Rasmusdatter #608, født 1677, død 25. marts 1749 i Mejlby.

 

282.  Simon Nielsen #453, født 1658 i Røved - Ødum sogn, begravet 3. marts 1726 i Ødum.

        

         Inger Jensdatter af Kalstrup var af slægten Grosen - Stær.

         Simon gifter sig

         I Dronningborg Rytterdistriks skifteprotokol 1726-1735 sag nr. 180 ,

          7. april 1729 er følgende anført:

         Simon Nielsen død,

         Inger Jensdatter enke, Deres børn:

         1. Jens Simonsen, 36 år

         2. Niels Simonsen, 28 år

         3. Poul Simonsen, 26 år, dragon under Captain Schrotters Compagnie

         4. Helene Simonsdatter i Røvedg g.m. Niels Christensen

         5. Johanne Simonsdatter i Bramstrup g.m. Laurs Rasmussen

         6. Zidsel Simonsdatter i Willenstrup g.m. Peder Andersen

         7. Karen Simonsdatter, 30 år

         8. Maren Simonsdatter, 20 år

         Lavværge Peder Nielsen Stær i Ebbestrup (Grosen-Stær slægten)

         Der omtales et skøde af 3. februar 1687, udstedt af afdøde Poul Nielsen i Røved (Enken er Inger Jensdatter, Underskrivere er Jens Sørensen i Vorre og Niels Poulsen i Røved.

        

         Følgende oplysninger stemmer ikke overens med ovenstående:

         Børn:

         1. Jens Simonsen , født 1687 i Røved, Ødum s, død 1748 i Røved, begravet 21-12-1748 i Ødum.  Gift 12-06-1736 i Rud, Kirsten Nielsdatter .

        

         2.  Helle Simonsdatter , født 1690 i Røved, Ødum, død 1742, begravet 06-04-1742.  (1) Hun blev gift med Niels Christensen , død 1732 i Røved.  (2) Gift 14-06-1733 i Ødum, Rasmus Laursen , født 1686 i Bramstrup, Rud s.

        

         3. Johanne Simonsdatter , født 1691 i Ødum s., begravet 24-04-1767 i Rud.  Gift 24-06-1715 i Ødum, Laurs Rasmussen .

        

         4. Karen Simonsdatter , født 1695 i Ødum.  Hun blev gift med Søren Rasmussen .

        

         5. Sidsel Simonsdatter , født 1700 i Røved, Ødum, død 1742 i Villendrup.  Gift 1725 i Ødum, Peder Andersen .

        

         6. Niels Simonsen , født 1705 i Røved, Ødum s.

        

         7. Poul Simonsen Lyng , født 1703 i Røved, Ødum s, død 31-08-1760 i Halling, begravet 31-08-1760 i Halling.  (1) Gift 30-06-1739 i Voldum, Karen Nielsdatter , født 1716 i Voldum, død 1752.  (2) Gift 14-07-1752 i Halling kirke, Maren Laursdatter , født 1735, begravet 1782 i Halling, død 1782 i Halling.

        

         8. Maren Simonsdatter , født 1708 i Ødum, død 1784, begravet 29-02-1784 i Ødum.  Gift 24-06-1736, Søren Poulsen Hedegaard .

        

         Han blev gift med Inger Jensdatter #454, gift 6. juni 1687 i Mejlby.

 

                             Børn:

 

       141.         i      Maren Simonsdatter #446, født 1707 i Røved, død 29 februar 1784 i Mejlby.  Hun blev gift med Søren Poulsen Selling #445, gift 24. juni 1736 i Ødum.

 

                      ii    Jens Simonsen #614, født 1693 i Røved - Ødum sogn.

 

                      iii   Karen Simonsdatter #615, født 1699 i Ødum.

 

                      iv    Niels Simonsen #616, født 1701 i Ødum.

 

                      v     Poul Simonsen #617, født 1703 i Ødum.

                            

                             Var dragon i Randers under Captajn Schrotters Compagni.

 

                      vi    Johanne Simonsdatter #618.

                            

                              Blev gift med Laurs Rasmussen i Bramstrup.

 

                      vii  Helene Simonsdatter #619, født i Ødum.

                            

                             Blev gift med Niels Christensen i Røved.

 

                      viii Zidsel Simonsdatter #620, født i Ødum.

                            

                             Blev gift med Peder Andersen i Willenstrup.

 

283.  Inger Jensdatter #454, født 13. november 1667 i Mejlby, død efter 1729.

        

         Inger var tidligere gift med Poul Nielsen i Røved der dør1687, hvorfor der sker ejerskifte med skøde af 3. februar 1687. Underskrives af Jens Sørensen i Vorre ( Måske hendes far) og Niels Poulsen i Røved (Sikkert Poul Nielsens far).

        

         Hun blev gift med (1) Simon Nielsen #453, gift 6. juni 1687 i Mejlby.

        

         Hun blev gift med (2) Poul Nielsen #2081, død 1687 i Røved by, Ødum sogn.

 

284.  Anders Pedersen #462, døbt 1647, begravet 18. april 1728 i Ødum.

        

         I henhold til  Dronningborgs Rytterdistriks skifteprotokol 1726-1735 side 312 er der skifte efter Anders Pedersen d. 8. april 1729. Af det fremgår at ægteparret har følgende børn:

        

         1. Peder Andersen, 29 år har fæstet

         2. Søren Andersen, 25 år, tjner præsten i Ødum

         3. Jens Andersen, 20 år, fæstet ½ delen af gården, så er det Dyhrgården de har.

         4. Niels Andersen, 17 år

         5. Christen Andersen, 12 år.

         6. Anne Andersdatter, 8 år.

         Morbroderen Frands Sørensen i Annexgården i Mejlby.

         Lavværgen blev Peder Pedersen - Røved

         Ved skifte s. 762 i Dr. Ry. 1726-35 side 762 d. 26. sept. 1733 nævnes Edels bror Frans Sørensen der havde Annexgården i Mejlby.

        

         Han blev gift med Edel Sørensdatter #463.

 

                             Børn:

 

       142.         i      Jens Andersen Seyer #458, født 1713, død 1787 -1792.  Han blev gift med Maren Pedersdatter #459, gift 8. februar 1743 i Mejlby.

 

                      ii    Peder Andersen #628, født 1704 i Ødum.

                            

                             Fik fæstet efter faderen.

 

                      iii   Søren Andersen #629, født 1711.

                            

                             Tjente præsten i Ødum i 1733.

 

                      iv    Niels Andersen #630, født 1714 i Ødum.

 

                      v     Christen Andersen #631, født 1720 i Ødum.

 

                      vi    Anne Andersdatter #632, født 1724 i Ødum.

 

285.  Edel Sørensdatter #463, født 1684, begravet 12.juli 1733 i Ødum.

 

286.  Peder Sønder #460, født 1683, død 12. oktober 1760.

        

         Peder Synner var gårdfæster i Bygballe.

        

         Han blev gift med Helle Nielsen Fiil #461, gift 8. oktober 1702.

 

                             Børn:

 

       143.         i      Maren Pedersdatter #459, født 1713, død 11. juni 1782.  Hun blev gift med Jens Andersen Seyer #458, gift 8. februar 1743 i Mejlby.

 

287.  Helle Nielsen Fiil #461, født 25. marts 1671, død 7. oktober 1745.

 

306.  Ole Nielsen #2080.

 

                             Børn:

 

       153.         i      Anne Olesdatter #1607, født 1 august 1723 i Hadsten kirke, død 13. april 1748 ? i Hadsten kirke.  Hun blev gift med (1) Christen Pedersen #1606, gift i Hadsten kirke.  Hun blev gift med (2) Christen Frandsen #1608.

 

312.  Envold Jensen #2071, født 1679, begravet 13. april 1749 i Lading.

        

         I 1732 boede Envold Jensen i Skjoldlev, Lading sogn.

        

         G 341-378 2/17

         50, 18 juni 1721, Lading

         Karen Nielsdatter, død

         Envold Jensen, enkemand

         Deres barn:

         Jens Endvoldsen, 9 år

        

         G 341-379 9/17

         279, 2 juni 1749, Lading

         Envold Jensen, død

         Anne Jensdatter, enke

         Mandens børn:

         Jens Hiulmand avlet i 1 ægteskab og 40 år

         Deres fælles børn:

         Peder Endvoldsen, 26 år

         Jens Endvoldsen, 22 år

         Endvold Endvoldsen, 17 år

         Rasmus Endvoldsen, ? år

         Maren Endvoldsdatter, 24 år

         Else Endvoldsdatter, 14 år

         Karen Endvoldsdatter, ¼ år

         Lavværge Jens Endvoldsen af Hammel

         Formyndere Jens Hiulmand og Peder Endvoldsen.

        

         Han blev gift med (1) Anne Jensdatter #2078.

        

         Han blev gift med (2) Karen Nielsdatter #2079.

 

                             Barn af Anne Jensdatter:

 

                      i      Maren Envoldsdatter #2075, født 1724 i Skjoldelev, Lading sogn.

                            

                             Maren var gift med Niels Poulsen i Lading 1783.

 

                      ii    Jens Envoldsen #2072, død 1783 i Hadsten.

 

                      iii   Jens Envoldsen #2073, født 1725 i Skjoldelev, Lading sogn.

 

       156.         iv    Envold Envoldsen #490, født 1732, død 7.april 1804 i Enslev by, Vellev sogn.  Han blev gift med Mette Nielsdatter #491.

 

                      v     Else Envoldsdatter #2076, født 1734 i Skjoldelev, Lading sogn.

                            

                             I 1783 er hun gift med Hans Sørensen i Hammel.

 

                      vi    Rasmus Envoldsen #2074, født 1740 i Skjoldelev, Lading sogn.

                            

                             1783: Gårdmand i Skivholme.

 

                      vii  Karen Envoldsdatter #2077, født 1752 i Skjoldelev, Lading sogn.

                            

                             I 1783  var hun i huset hos Herman Feldtberedder i Århus.

 

313.  Anne Jensdatter #2078.

 

314.  Niels Michelsen #494.

        

         Niels Michelsen.

 

                             Børn:

 

       157.         i      Mette Nielsdatter #491, født 7. marts 1723 i Galten.  Hun blev gift med Envold Envoldsen #490.

 

357.  Lensch #1998.

        

         Har en bror der hedder Carsten Lench i Gunnestrup.

 

                             Børn:

 

       178.         i      Niels Pedersen Levinsen #1996, født April 1732, død 19. juni 1795 i Gunnestrup, Hørning, Randers amt.  Han blev gift med (1) Birgitte Kirstine Ring #1997.  Han blev gift med (2) Anne Nielsdatter #1999, gift 10. juni 1777 i Bygballe, Mejlby sogn.

 

358.  Niels Andersen Ring #2008, født 1699, død 25. maj 1742 i Hørning, Randers amt.

        

         Den Hørningske Stiftelse

         Fæste- og Skifteuddrag

         1762-1857

         C 651 - 15

        

         1 Sofie Marie Jacobsdatter Rise i organistboligen i Hørning [i Sønderhald herred]. 14.10.1762, fol.2.

         Enke efter organist Ring, der døde 25.5.1742. B: Anders Ring, der har forestået organist- og skoleembedet siden farens død, Jacob Rise Ring 35, organist i Skive, Emerentse Ring 38, Birgitte Kirstine Ring 32 g.m. Niels Levinsen i Gundestrup, Kirsten Ring 23. FM: Morten Scheel, degn.

         .

        

         Han blev gift med Sofie Marie Jacobsdatter Rise #2011.

 

                             Børn:

 

       179.         i      Birgitte Kirstine Ring #1997, født 1730.  Hun blev gift med Niels Pedersen Levinsen #1996.

 

                      ii    Anders Ring #2009, født 1722.

                            

                             Bor i Hørning sogn, Randers amt, hvor han er organist, bogholder og skoleholder ved den Hørningske stiftning.

 

                      iii   Jacob Rise Ring #2010, født 1727 i Hørning.

                            

                             Jacob er postekspeditør og bor på Adelgade nr. 4 i  Skive by. I 1762 var han også organist ved Skive kirke.

 

                      iv    Emerentse Ring #2012, født 1724 i Hørning?.

 

359.  Sofie Marie Jacobsdatter Rise #2011, født 1702, død 23 september 1762 i Hørning, Randers amt.

 

372.  Niels Pedersen Kiær #1805, født 1669 ca. i Lem kirke, begravet 20. september 1733 i Lem kirke.  Han blev gift med Kirsten Jensdatter af Vestrup #1806, gift 25. maj 1711 i Lem?.

 

                             Børn:

 

       186.         i      Peder Nielsen Kiær #932, født 1716, døbt 19. januar 1716 i Randers amt,Støvring, Lem kirke, død 10. februar 1802 i Randers købstad, begravet 16. februar 1802 i Randers købstad.  Han blev gift med Dorthe Sørensdatter #933, gift 23. marts 1763 i Lem kirke ,Støvring herred, Randers amt.

 

                      ii    Anne Nielsdatter Kjær #1814, født 1711 i Randers, Støvring, Lem.

 

                      iii   Chresten Nielsen Kjær #1815, født 1713 i Lem.

 

                      iv    Chresten Nielsen Kjær #1816, født 1716 i Lem.

 

                      v     Kirsten Nielsdatter Kjær #1817, født 1717 i Lem.

 

                      vi    Jens Nielsen Kjær #1818.

 

                      vii  Maren Nielsdatter Kjær #1819, født 1725 i Lem.

 

                      viii Niels Nielsen Kjær #1820, født 1728 i Lem.

 

                      ix    Anders Nielsen Kjær #1821, født 1731 i Lem.

 

373.  Kirsten Jensdatter af Vestrup #1806, født 1685 i Randers, Støvring, Lem, begravet 31. maj 1744 i Lem kirke.

 

374.  Søren Pedersen Søndergård #1800, født 1689 ca. i Randers, Støvring, Lem, begravet 7. maj 1741 i Lem kirke.  Han blev gift med Kirsten Olufsdatter #1801, gift 22. juni 1727 i Lem kirke ???.

 

                             Børn:

 

       187.         i      Dorthe Sørensdatter #933, født 1736, døbt 4. maj 1736 i Støvring, Lem kirke, død 11. sept. 1801 i Randers købstad, begravet 16. september 1801 i Randers købstad.  Hun blev gift med Peder Nielsen Kiær #932, gift 23. marts 1763 i Lem kirke ,Støvring herred, Randers amt.

 

375.  Kirsten Olufsdatter #1801, født omk. 1689 i Støvring h., Lem, begravet 18. september 1768 i Lem kirke.

 

394.  Jørgen Simonsen #2277, født 1655, død st sotex 1731 i Ørting.

 

                             Børn:

 

       197.         i      Margrethe Jørgensdatter #2276, født 12. marts1710 i Falling, død 5. juli 1789 i Ørting.  Hun blev gift med Peder Jacobsen #2275.

 

                      ii    Johanne Jørgensdatter #2286, født 1695 i Ørting side 1b.

 

                      iii   Niels Jørgensen #2287, født 1697 i Ørting side 2a.

                            

                             Fæster af Hvolgård.

 

                      iv    Rasmus Jørgensen #2288, født 1699 i Ørting side 3b, død 1699 i Ørting side 59b.

                            

                             Bopæl Bjergager.

 

                      v     Anne Jørgensdatter #2289, født 1700 i Ørting side 4a.

 

                      vi    Mette Jørgensdatter #2290, født 1703 i Ørting side 8b, død 1722 i Ørting side 63a.

 

                      vii  Kirsten Jørgensdatter #2291, født 1705 i Ørting 11b, død 1710 i Ørting 61a.

 

                      viii Apelone Jørgensdatter #2292, født 1708 i Ørting side13b.

 

                      ix    Simon Jørgensen #2293, født 1713 i Ørting side18a.

 

400.  Niels Jensen #2356.

 

                             Børn:

 

                      i      Maren Nielsdatter #2357, født 1697 i Ørting 1b.

 

                      ii    Jens Nielsen #2358, født 1697 i Ørting 2a, død 1699 i Ørtimg.

 

       200.         iii   Jens Nielsen #2350, døbt 19. september1700 i Ørting, begravet 8.december1772 i Ørting kirke.  Han blev gift med (1) Maren Rasmusdatter #2368.

 

                      iv    Karen Nielsdatter #2359, født 1704 i Ørting - 10a.

 

404.  Niels #2093, født ca. 1689.

        

         Det eneste vi ved om Peders far, er at hedder Niels, Idet der er tale om et Maren Christensens uægte søn.

        

         Han blev gift med Maren Christensdatter #2094.

 

                             Børn:

 

       202.         i      Peder Nielsen #2345, født 13. september1722 i Falling, død 9. april 1783 i Ålstrup, Falling sogn.  Han blev gift med Anne Sørensdatter #735, gift 22. marts 1752 i Falling.

 

405.  Maren Christensdatter #2094, født 1683 i Amstrup, død 7. november1775 i Ålstrup.

        

         Hvem Faderen er vides ikke, idet Rasmus er født uden for ægteskab. Maren gifter sig i 1724 med Mogens Christensen, som er en slægtning til hende i følge trolovelsen. Vies Festo Vistatius Maria = Maries bebudelsesdag = 2. juli. Ægteskabet medfører 5 halvsøskende til Rasmus.

        

         Hun blev gift med (1) Niels #2093.

        

         Hun blev gift med (2) Mogens Christensen #2095, gift 2. juli1724 i Ålstrup by, Falling sogn.

 

406.  Søren Ibsen - Ålstrup #736, født 11. september1695 i Falling, død 8. januar 1770 i Ålstrup, Falling.

        

         Søren Ibsen (Jepsen) var fæstehusmand i Hundslund by

         Som den første af Søren Ibsen hustruer, fremgår det i følge vielsesnotatet, at Karen Jacobsdatter kommer fra Svinballe i Hundslund sogn. Med hende får han 5 børn.

         Hans  2. ægteskab indgåes i Falling 1751 med Anne Michelsdatter af Ålstrup (128B). Dette bliver et kortvarigt ægteskab uden efterkommere

         Hans 3. ægteskab indgåes i Falling 1752 med Maren Jensdatter af Vads Mølle (128B), med 6 børn til følge, hvoraf den ene dør ved fødslen.

        

         Åkær Skifteprotokol sag 197 side 576 29.06.1751 efter Karen Jacobsdatter.

         Åkær Skifteprotokol sag 333 side 916 18.01.1771 efter Søren Ibsen

        

        

        

        

        

        

         .

        

         Han blev gift med (1) Karen Jacobsdatter #737, gift 19. januar 1721 i Hundslund kirke.

        

         Han blev gift med (2) Anna Michelsdatter #2100, gift 29. juli 1751 i Falling.  Han blev gift med (3) Maren Jensdatter #2101, gift 6. november1752 i Falling,

        

         Kommer fra Vads Mølle.

 

                             Barn af Karen Jacobsdatter:

 

       203.         i      Anne Sørensdatter #735, født 4. december 1729 i Falling (45b), død 18. november 1791 i Ålstrup, Falling.  Hun blev gift med (1) Peder Nielsen #2345, gift 22. marts 1752 i Falling.

 

                      ii    Maren Sørensdatter #2096, født 14. p. Tr. 1721 i Olstrup, Falling sogn.

 

                      iii   Maren Sørensdatter #2097, født 29. november 1722.

 

                      iv    Maren Sørensdatter #2098, død 18. februar 1721 i Falling.

 

                      v     Jeppe Sørensen #2099, født 3. december 1724 i Ålstrup, Falling sogn.

 

                             Barn af Maren Jensdatter:

 

                      vi    Navnløs søn #2102, født 18. speg. 1752 i Falling sogn.

 

                      vii  Karen Sørensdatter #2103, født 14 p. tr. 1753 i Falling sogn.

 

407.  Karen Jacobsdatter #737, født 1690 i Kiersgård, Svinballe, Hundslund sogn, død 22. februar 1751 i Olstrup, Falling sogn.

        

         446

        

          Jacob Rasmussen; født 1641 i Kiersgaard i Hundslund

        

        

        

          Fæstebonde. Nævnes i Mandtalsliste for 1700 i Hundslund. Far til 8 børn

         .

 

420.  Simon Nielsen #1104, født 1. august 1701 i Gylling, begravet 8. februar 1743 i Gylling kirke.

        

         Uddrag fra Skifte fra Åkær lb.nr. 648 . 28.1.188 fol. 267:

         9) halvsøster Johanne Jørgensdatter, død, var g.m. Jens Sørensen i Gylling. 4B: Simon Jensen i Lerdrup, Rasmus Jensen i Ørting, Frederik Jensen i Gylling, Bodil Jensdatter, enke efter Niels Sørensen i gården. Første ægteskab med [Simon Nielsen i Gylling, skifte 25.2.1743 lbnr.162]. 4B:

         Jørgen Simonsen, [skifte 13.8.1785 lbnr.480]. 5B: Simon i København, Rasmus i Lerdrup, Sejr 16, Margrethe g.m. Søren Pedersen Buch i Gylling, Anne i København,

         Niels Simonsen i Saksild,

         Hans Simonsen [i Ålstrup, skifte 3.5.1797 lbnr.601]. 1B: Simon 20,

         Anne Simonsdatter, [skifte 3.1.1766 lbnr.278], var g.m. Knud Sørensen i Gylling. 4B: Johanne g.m. Poul Hansen sst, Simon i Randlev, Søren i Søby, Maren g.m. Søren Pedersen i Gylling.

        

         Han blev gift med Johanne Jørgensdatter #1692.

 

                             Børn:

 

       210.         i      Jørgen Simonsen #745, født Fest um senit 1730 i Gylling, begravet 11. august 1785 i Gylling.  Han blev gift med (1) Margrethe Rasmusdatter #746, gift 22. april 1759 i Gylling.  Han blev gift med (2) Maren Rasmusdatter #1101, gift 1779 i Gylling ?.  Han blev gift med (3) Karen Sejersdatter #1103, gift 1781 i Gylling.

 

                      ii    Niels Simonsen #1689, døbt 11 p. tr.1732 i Gylling kirke, begravet 1732 i Gylling kirke.

                            

                             Bopæl: Saksild.

 

                      iii   Hans Simonsen #1690, døbt 20 p. tr. 1741 i Gylling, død 5 august 1797 i Gylling.

 

                      iv    Anne Simonsdatter #1691, født Festo Wind 1736 i Gylling, begravet 10.december 1766 i Gylling.  Hun blev gift med Knud Sørensen #1694, gift maj 1756 i Gylling.

                            

                             Bopæl: Gylling.

 

421.  Johanne Jørgensdatter #1692.  Hun blev gift med (1) Simon Nielsen #1104.  Hun blev gift med (2) Jens Sørensen #1693,

        

         Gårdmand i Gylling. Hendes 2. ægteskab.

 

                             Barn af Simon Nielsen:

 

       210.         i      Jørgen Simonsen #745, født Fest um senit 1730 i Gylling, begravet 11. august 1785 i Gylling.  Han blev gift med (1) Margrethe Rasmusdatter #746, gift 22. april 1759 i Gylling.  Han blev gift med (2) Maren Rasmusdatter #1101, gift 1779 i Gylling ?.  Han blev gift med (3) Karen Sejersdatter #1103, gift 1781 i Gylling.

 

                      ii    Niels Simonsen #1689, døbt 11 p. tr.1732 i Gylling kirke, begravet 1732 i Gylling kirke.

                            

                             Bopæl: Saksild.

 

                      iii   Hans Simonsen #1690, døbt 20 p. tr. 1741 i Gylling, død 5 august 1797 i Gylling.

 

                      iv    Anne Simonsdatter #1691, født Festo Wind 1736 i Gylling, begravet 10.december 1766 i Gylling.  Hun blev gift med Knud Sørensen #1694, gift maj 1756 i Gylling.

                            

                             Bopæl: Gylling.

 

                             Barn af Jens Sørensen:

 

                      v     Simon Jensen #2108.

 

                      vi    Rasmus Jensen #2109.

 

                      vii  Frederik Jensen #2110.

 

                      viii Bodil Jensdatter #2111.

 

422.  Rasmus Pedersen #747, født 1700 i Falling, død 19. april 1754 i Gylling.

        

         Rasmus Pedersen kom fra Falling og bosatte sig i Gylling efter indgået ægteskab med Margrethe Andersdatter (forlovere Lavrs Just og Laus Pallesen). Margrethe var egentligt Jep Jensens fæstemø (trolovet med Jep d. 6. januar 1730), men da han døde umiddelbart efter trolovelsen, fik Rasmus chancen et halvt år efter. For at blive gift medbragte han Hr. Jens Bergenbanners attest på, at der var bleven lyst for dem i Falling kirke.  Da de fik deres første børn, nemlig tvillingerne Rasmus og Niels, var Rasmus grenader i hæren. Han var gårdbeboer i Sønderballe by i Gylling sogn.

        

        

        

         .

        

         Han blev gift med Margrethe Andersdatter #748, gift 5. juli 1730 i Gylling.

 

                             Børn:

 

       211.         i      Margrethe Rasmusdatter #746, født 10.s.p.tr. 1735 i Gylling, død 3. marts1779 i Gylling.  Hun blev gift med Jørgen Simonsen #745, gift 22. april 1759 i Gylling.

 

                      ii    Rasmus Rasmussen #1695, født 13.p.tr. 1730 i Gylling.

 

                      iii   Niels Rasmussen #1696, født 13.p.tr. 1730 i Gylling.

 

                      iv    Anders Rasmussen #1697, født 3.p.Nativi Cr. 1741 i Gylling, død 1741.

 

                      v     Helle Rasmusdatter #1698, født Fer. nativ 1743 i Gylling, død 1748 i Gylling.

 

                      vi    Søren Rasmussen #1699, født 1.s.adv. 1748 i Gylling.

 

423.  Margrethe Andersdatter #748, født 1709, død 1. april 1746 i Gylling.  Hun blev gift med (1) Rasmus Pedersen #747, gift 5. juli 1730 i Gylling.  Hun blev gift med (2) Jep Jensen #2070.

 

424.  Jens Pedersen #724, født 1695, død 10. november 1765 i Gylling.

        

         Jens Pedersen døde på vejen fra Alrø.

        

         Han blev gift med Maren Pedersdatter af Falling #725, gift 27, juni 1717 i Falling.

 

                             Børn:

 

       212.         i      Esben Jensen Bødker #722, født 8. oktober 1725 i Gylling, død 18. januar 1779 i Halling.  Han blev gift med (1) Maren Nielsdatter #723, gift 9. juni 1754 i Halling.  Han blev gift med (2) Johanne Sørensdatter #1661.  Han blev gift med (3) Mette Jensdatter #2089.

 

                      ii    Peder Jensen #1700, født 10.maj 1722 i Falling kirke.

 

                      iii   Hans Jensen #1701, født 26. december 1724 i Falling.

 

425.  Maren Pedersdatter af Falling #725, født 1687, død 15 april 1760 i Falling.

 

452.  Jens Rasmussen #2124, født 1716 ??, død 1787 i Kattrup. Kolt.

        

         Jens har tydeligvis været landmand i Kattrup by, Kolt sogn. Der er imidlertid en husmand der forstyrrer billedet af familiens helhed.

 

                             Børn:

 

       226.         i      Rasmus Jensen #884, døbt 28. oktober 1742 i Kolt kirke, død 1.november 1830 i Kattrup by, Kolt sogn.  Han blev gift med (1) Marie Davidsdatter #885, gift 30. juni  1775 i Kolt kirke.  Han blev gift med (2) Kirsten Hovgaard #2123, gift 11. oktober 1768 i Kolt kirke.

 

                      ii    Rasmus Jensen #2125, døbt Dom Exandi 1734 i Kolt kirke, begravet 9p.tr. 1739 i Kolt kirke.

 

                      iii   Michel Jensen #2126, født 19 p.tr. 1736 i Kattrup, Kolt sogn.

 

                      iv    Michel Jensen #2127, født 1.s.eft. midfaste 17 i Kattrup, Kolt.

 

                      v     Kirsten Jensen #2128, født 24. p. tr. 1747 i Kattrup, Kolt.

 

                      vi    Jesper Jensen #2129, født Eodem die 1750 i Kattrup, Kolt.

 

                      vii  Søren Jensen #2130, født 19. maj 1754 i Kattrup, Kolt kirke.

 

                      viii Jesper Jensen #2131, født 1739, død 6p.tr. 1739 i Kolt kirke.

 

459.  Mette Nielsdatter #2132.

        

         Mette Nielsdatter boede hos datter og svigesønnen Mogens Pedersen, der var selvejerbonde i Skovby. Han har sikkert overtaget gården efter svigerforældrene.

 

                             Børn:

 

       229.         i      Anna Jensdatter #887, født 1747.  Hun blev gift med (1) Mogens Pedersen #886.  Hun blev gift med (2) Michel #907.

 

460.  Rasmus Hansen #2136.

 

                             Børn:

 

       230.         i      Hans Rasmussen #888, født 23. november1744 i Kolt, død 4. februar 1817 i Ormslev.  Han blev gift med Karen Sørensdatter #889.

 

Tip-6-oldeforældre

 

544.  Søren Grosen #514, født 27. december 1711 i Egå.

        

         Niels Grosen boede i Skjæring i Egå sogn.  Deres børn var:

         Fadderne til børnene var:              

         Karen Terkelsdatter

         Søren Sørensen Groessen ibm. Sikkert hans far.

         Rasmus Christensen

         Ane Pedersdatter

         Kathrine Nielsdatter

         Dorthe Pedersdatter

         .

 

                             Børn:

 

       272.         i      Niels Sørensen Grosen #432, født ca. 1680.

 

                      ii    Maren Sørensdatter #515, født 1703.

 

556.  Rasmus Jostsen #438, født i Gylling præstegård, død 1681 i Randlev  præstegård.

        

         Nævnes i værket  Herredsfogedslægten bd. 3 af Kirsten Nørgård Pedersen.

        

         Han blev gift med Karen Nielsdatter Ferslev #439.

 

                             Børn:

 

       278.         i      Rasmus Randlef #436, født 1681 i Randlev, død 21. februar 1755 i Egå.  Han blev gift med Maren Tygesdatter #437, gift 2. august 1718 i Egå.

 

557.  Karen Nielsdatter Ferslev #439, død Efter d. 6. august.

 

558.  Tyge Jespersen #440, født 1665, død 1706 i Tyrsting.

        

         I 1686 køber Thyge Jespersen til Skæring Munkgaard sammen med sin svoger Thøger Pedersen Nørkier på Vosnæsgaard gården Mattrup i Tyrsting sogn for 2783 Rdl.  I 1690 køber Thyge svogerens andel og bliver eneejer.  I 1706 dør Thyge Jespersen,  og enken Anne Mikkelsdatter indgår ægteskab med Daniel Fischer til Silkeborg.

         Ved hendes død i 1721 sælges Mattrup (43+71+341 tdr. hartkorn) på aktion i 1722 for 25550 Rdl. til hendes stedsøn Christian Fischer til Allinggaard.

         I 1724 køber Thyge Jespersens søn,  Cancellieråd Niels Thygesen atter gården, der herefter var i slægtens eje til 1828.  Foruden Mattrup og Skæring Munkgård,  der købes af svigersønnen Hans Nansen,  og senere overtages af Rasmus Randlef,  havde de også Skårupgaard ved Todbjerg.

        

         Han blev gift med (1) Anne Kirstine Bording #441, gift 1684, født i Århus, død 1686 i Egå - Skæring Munkgård.  Han blev gift med (2) Anne Mikkelsdatter #593.

 

                             Barn af Anne Mikkelsdatter:

 

       279.         i      Maren Tygesdatter #437, født ca. 1685 i Egå, død 26. september 1727 i Egå Skæring Munkgård.  Hun blev gift med (1) Rasmus Randlef #436, gift 2. august 1718 i Egå.  Hun blev gift med (2) Hans Nansen #585, gift 8. januar 1707 i Skæring Munkgård.

 

559.  Anne Mikkelsdatter #593.

 

560.  Anders Sørensen Hedegaard #449, født 1633, død 24. januar 1718 i Mejlby.

        

         Anders overtog fæstet på Stiftgården ( Matrikel 8 i 1664 - Nr. 16 i 1688 og nr. 5 i 1844)  efter sin mor Karen Rasmusdatter, da hun er ført som fæster i 1661. Hun dør i 1682.

        

         Han blev gift med Maren Christoffersdatter #1953.

 

                             Børn:

 

       280.         i      Poul Andersen Hedegård #447, født 10. maj 1674 i Mejlby, død 14. november 1737 i Mejlby.  Han blev gift med (1) Maren Rasmusdatter #608.  Han blev gift med (2) Maren Petersdatter #448.

 

                      ii    Inger Andersdatter #621, født 1667 i Mejlby.

 

                      iii   Karen Andersdatter #622, født 1673 i Mejlby.

 

                      iv    Niels Andersen Hedegård #623, født 1669 i Mejlby.

 

                      v     Søren Andersen Hedegård #624, født 1674 i Mejlby, død 1675.  Han blev gift med Karen Rasmusdatter #1954, død 26. april 1682 i Mejlby.

 

561.  Maren Christoffersdatter #1953, født 1643 i Spørring, død 18. maj 1700 i Mejlby.

 

566.  Jens Nielsen Stæhr #455, født 1638 i Ebbestrup, død Omk. 1684 i Kalstrup.

        

         50.  Jens Nielsen Stær , født 1638 i Ebbestrup, Ødum sogn, død ca. 1684 i Kalstrup.  Gift 08-10-1665 i Mejlby, Sidsel Sørensdatter .

        

          Børn:

        

         1.  Inger Jensdatter Stær , født 1667 i Kalstrup, Mejlby s., døbt 03-11-1667 i Mejlby.  (1) Hun blev gift med Poul Nielsen .  (2) Gift 06-06-1687 i Mejlby, Simon Nielsen , født 1658 i Røved, Ødum, død 1726 i Røved, begravet 03-03-1726 i Ødum.

        

         2.Jens Jensen Stær , født 1669.

        

         3. Niels Jensen Stær , født 1669 i Kalstrup, Mejlby s., døbt 18-07-1669 i Mejlby, død 1731 i Kalstrup.  Han blev gift med Maren Jensdatter .

        

         4. Karen Jensdatter , født 1673 i Kalstrup, Mejlby s., døbt 03-04-1673 i Mejlby.  Gift 21-06-1699, Niels Christensen Hedegaard .

        

         5.Søren Jensen Stær , født 1674 i Kalstrup, Mejlby, døbt 01-11-1674 i Mejlby.

        

         6.Margrete Jensdatter , født 1680, død 1719.

        

         7.Peder Jensen Stær , født 1682 i Kalstrup, Mejlby, døbt 15-01-1682 i Mejlby.

        

         Han blev gift med Sidsel Sørensen #456, gift 8. oktober1665 i Kalstrup, Mejlby sogn.

 

                             Børn:

 

       283.         i      Inger Jensdatter #454, født 13. november 1667 i Mejlby, død efter 1729.  Hun blev gift med (1) Simon Nielsen #453, gift 6. juni 1687 i Mejlby.  Hun blev gift med (2) Poul Nielsen #2081.

 

567.  Sidsel Sørensen #456, født 1642, død 1696.

 

572.  Peder Nielsen #529, født 1650, død 1726.  Han blev gift med Maren Nielsen #530.

 

                             Børn:

 

       286.         i      Peder Sønder #460, født 1683, død 12. oktober 1760.  Han blev gift med Helle Nielsen Fiil #461, gift 8. oktober 1702.

 

573.  Maren Nielsen #530, født 1640, død 24. februar 1692.

 

746.  Jens Nielsen Vestrup #1807, født 1654, begravet 6. november 1729 i Randers, Støvring, Lem kirke.  Han blev gift med Kirsten Cristensdatter Griis #1808, gift 1684 ca.

 

                             Børn:

 

       373.         i      Kirsten Jensdatter af Vestrup #1806, født 1685 i Randers, Støvring, Lem, begravet 31. maj 1744 i Lem kirke.  Hun blev gift med Niels Pedersen Kiær #1805, gift 25. maj 1711 i Lem?.

 

                      ii    Chresten Jensen Vestrup #1822, født 1690 i Randers, Støvring, Lem.

 

                      iii   Maren Jensdatter Vestrup #1823, døbt 17. februar 1695 i Lem kirke.

 

                      iv    Maren Jensdatter Vestrup #1824, født 15. februar 1696 i Lem.

 

                      v     Anne Jensdatter Vestrup #1825, født 24. september 1699 i Lem.

 

                      vi    Christen Jensen Vestrup #1826, født 1. marts 1703 i Randers Støvring, Lem.

 

747.  Kirsten Cristensdatter Griis #1808, født 1659, begravet 17. juli 1740 i Randers, Støvring, Lem kirke.

 

750.  Oluf Madsen #1802, født 1663 ca., begravet 3. april 1729 i Lem kirke.  Han blev gift med Dorthe Knudsdatter #1803.

 

                             Børn:

 

       375.         i      Kirsten Olufsdatter #1801, født omk. 1689 i Støvring h., Lem, begravet 18. september 1768 i Lem kirke.  Hun blev gift med Søren Pedersen Søndergård #1800, gift 22. juni 1727 i Lem kirke ???.

 

751.  Dorthe Knudsdatter #1803, begravet 25. maj 1710 i Randers, Støvring, Lem kirke.

 

812.  Jep Clemmensen af Oustrup #738.

        

        

          Jep Clemmesen; født 1650 i Amstrup i Falling, døde 1/11 1711

          Fæstebonde. Nævnes i Mandtalsliste for 1700 i Falling

          Giftede sig, med ??? Clemensdatter - mor til 5 børn

        

        

         .

 

                             Børn:

 

       406.         i      Søren Ibsen - Ålstrup #736, født 11. september1695 i Falling, død 8. januar 1770 i Ålstrup, Falling.  Han blev gift med (1) Karen Jacobsdatter #737, gift 19. januar 1721 i Hundslund kirke.  Han blev gift med (2) Anna Michelsdatter #2100, gift 29. juli 1751 i Falling.  Han blev gift med (3) Maren Jensdatter #2101, gift 6. november1752 i Falling.

 

814.  Jacob Rasmussen #2091, født 1641 i Kiersgård, Hundslund sogn.

        

         892

        

          Rasmus Nielsen; født 1624 i Kisergaard i Hundslund, nævnes i mandtalsliste i Hundslund

        

        

        

          Fæstebonde

        

         .

 

                             Børn:

 

       407.         i      Karen Jacobsdatter #737, født 1690 i Kiersgård, Svinballe, Hundslund sogn, død 22. februar 1751 i Olstrup, Falling sogn.  Hun blev gift med Søren Ibsen - Ålstrup #736, gift 19. januar 1721 i Hundslund kirke.

 

Tip-7-oldeforældre

 

1088.  Niels Sørensen Grosen #583.

          

           Niels Grosen boede i Skjæring i Egå sogn.

          

           Fadderne til børnene var:

           Karen Terkelsdatter

           Søren Sørensen Groesson ibm. sikkert  hans far

           Rasmus Christensen

           Ane Pedersdatter

            Kathrine Nielsdatter

           Dorthe Pedersdatter.

 

                             Børn:

 

       544.         i      Søren Grosen #514, født 27. december 1711 i Egå.

 

                      ii    Maren Nielsen Grosen #584, født 1. januar 1703 i Egå.

 

1112.  Jost Lauritsen #517, født 1606, død 1683 i Gylling.  Han blev gift med N.N.Bertelsdatter #518.

 

                             Børn:

 

       556.         i      Rasmus Jostsen #438, født i Gylling præstegård, død 1681 i Randlev  præstegård.  Han blev gift med Karen Nielsdatter Ferslev #439.

 

1113.  N.N.Bertelsdatter #518, død i Gylling.

 

1114.  Niels Thomsen Ferslev #596.

 

                             Børn:

 

       557.         i      Karen Nielsdatter Ferslev #439, død Efter d. 6. august.  Hun blev gift med Rasmus Jostsen #438.

 

1116.  Jesper Thygesen #516, født 1655-73.

          

           Jesper Thygesen og Maren Christensdatter var ejer af herregaarden Kirkholt i Skjødstrup sogn.  Denne rev han ned i 1664,  men konturen af voldstedet kan,  i følge oplysninger fra Trap Danmark,  stadig anes i markerne vest for jernbaneoverskæring-

           en ved Segalt.

           I 1669 køber Jesper Thygesen Skæring Munkgaard af Erik Rosenkrantz til Vosnæsgaard.

           I 1673 skænker ægteparret et tindåbsfad til Skjødstrup Kirke med indskrift.

           Skjødstrup Kirke rummer også en figursten,  hvorpå der står:" Jesper Thyge-

           sen til Kirkholts datter Kirstine".

          

           Han blev gift med Maren Christensdatter #594.

 

                             Børn:

 

       558.         i      Tyge Jespersen #440, født 1665, død 1706 i Tyrsting.  Han blev gift med (1) Anne Kirstine Bording #441, gift 1684.  Han blev gift med (2) Anne Mikkelsdatter #593.

 

                      ii    Kirstine Jespersen #595.

 

1117.  Maren Christensdatter #594.

 

1120.  Søren Andersen (Hedegaard) #451, død ca. 1655.

          

           Søren er sikkert en søn af Søren Winther i Hedegaard i Todbjerg sogn. Han bliver fæster på Stiftgården før 1635 hvor han er anført som boelsmand.  I 1648 må han  betale et præbende på : 1 Ørt byg 1 Ørt havre 1 otting smør og 2 gæsteriheste til Århus Kapitel. I 1656 fortælles det,  at Karen Hegors kørte jord til Kongens Salpeterhus.

           I 1657 fremgår det at fæstet er en halvgård, altså er der 2 fæster på Stiftgården. Han må være død før 1661, idet hustruen står som fæster i 1661. I 1663 overdrager hun fæstet til sønnen Anders.

          

           Han blev gift med Karen Rasmusdatter #452.

 

                             Børn:

 

       560.         i      Anders Sørensen Hedegaard #449, født 1633, død 24. januar 1718 i Mejlby.  Han blev gift med Maren Christoffersdatter #1953.

 

1121.  Karen Rasmusdatter #452, død 24. april 1682 i Mejlby.

 

1132.  Niels Stær #2082.

          

           Gårdmand i Ebbestrup i Mejlby sogn:

          

           100.  Niels Stær , død i Ebbestrup.

          

             Børn:

          

           1.Jens Nielsen Stær , født 1638 i Ebbestrup, Ødum sogn, død ca. 1684 i Kalstrup.  Gift 08-10-1665 i Mejlby, Sidsel Sørensdatter .

          

            2.Mads Nielsen .

           .

 

                             Børn:

 

       566.         i      Jens Nielsen Stæhr #455, født 1638 i Ebbestrup, død Omk. 1684 i Kalstrup.  Han blev gift med Sidsel Sørensen #456, gift 8. oktober1665 i Kalstrup, Mejlby sogn.

 

                      ii    Mads Nielsen Stær #2083.

 

1134.  Søren Groesen #457, født ca. 1576, død ca. 1660.

          

           Søren Grorsen , født ca, 1596 i Kalstrup, død 1681 i Mejlby.  (1) Han blev gift med Søren Rasmussens enke eller datter .  (2) Han blev gift med Karen Pedersdatter .

          

           A: Barn af Søren Rasmussens enke eller datter:

          

           1. Gros Sørensen , født ca. 1596 i Dyrgård, Mejlby s., død 1681 i Kalstrup, Mejlby s.  Han blev gift med Kirsten Andersdatter .

          

           B: Børn af Karen Pedersdatter og Søren Grorsen:

          

           1. Gros Sørensen , født 1618, død 1688 i Krannestrup, Todbjerg s.  (1) Han blev gift med Dorthe Pedersdatter , død i Krannestrup, Todbjerg.  (2) Han blev gift med Maren Pedersdatter .

          

           2.  Sidsel Sørensdatter , født 1642 i Kalstrup, Mejlby s., død 1696 i Kalstrup, begravet 25-10-1696 i Mejlby.  Gift 08-10-1665 i Mejlby, Jens Nielsen Stær .

          

           3. Oluf Sørensen Kalstrup .

          

           4. Niels Sørensen .

          

           5. Peder Sørensen , født 1645, død 1708, begravet 1708 i Mejlby.

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

           .

          

           Han blev gift med Karen Pedersdatter #2084.

 

                             Børn:

 

       567.         i      Sidsel Sørensen #456, født 1642, død 1696.  Hun blev gift med Jens Nielsen Stæhr #455, gift 8. oktober1665 i Kalstrup, Mejlby sogn.

 

1135.  Karen Pedersdatter #2084.

 

1492.  Niels Vestrup #1810, født 1617, begravet 27. april 1691 i Randers, Støvring, Lem kirke.

 

                             Børn:

 

       746.         i      Jens Nielsen Vestrup #1807, født 1654, begravet 6. november 1729 i Randers, Støvring, Lem kirke.  Han blev gift med Kirsten Cristensdatter Griis #1808, gift 1684 ca.

 

1494.  Chresten Nielsen Griis #1809, født 1630 i Randers, Støvring, Gimming, begravet 1713 i Gimming kirke.

 

                             Børn:

 

       747.         i      Kirsten Cristensdatter Griis #1808, født 1659, begravet 17. juli 1740 i Randers, Støvring, Lem kirke.  Hun blev gift med Jens Nielsen Vestrup #1807, gift 1684 ca.

 

                      ii    Anne Christensdatter Griis #1827, født 1676 i Randers, Støvring, Gimming.

 

1628.  Rasmus Nielsen #2092, født 1624 i Kiersgård, Hundslund.

 

                             Børn:

 

       814.         i      Jacob Rasmussen #2091, født 1641 i Kiersgård, Hundslund sogn.

 

Tip-8-oldeforældre

 

2176.  Groes Rasmussen #592.

          

           Groes Rasmussen er måske faderen. Han  benævnes i Matriklen 1680 Schiering bye, Øster Lissberg Herrit Folio III som

           Nr. 7 Groes Rasmussen - Harkorn Gammel skat : 3 skp. 3 fjerdingkar og 0 album Ny skat : 1 skp. 7. Fjdk. 1 alb.

 

                             Børn:

 

       1088.       i      Niels Sørensen Grosen #583.

 

2226.  Bertel Jensen #519, død før 1626.

          

           Nævnt 1618.

          

           Han blev gift med Anna Rasmusdatter #520.

 

                             Børn:

 

       1113.       i      N.N.Bertelsdatter #518, død i Gylling.  Hun blev gift med Jost Lauritsen #517.

 

2227.  Anna Rasmusdatter #520.

          

           omtalt 1642.

 

2240.  Anders Sørensen Hedegård #625.

          

           Anders Sørensen overtager fæstet af Hedegård i Todbjerg 1640 efter at moderen har haft det de sidste 20 år efter faderens død.

 

                             Børn:

 

       1120.       i      Søren Andersen (Hedegaard) #451, død ca. 1655.  Han blev gift med Karen Rasmusdatter #452.

 

2268.  Grors Grorsen #2085.

          

            Kilde: Ellen Marie Søndberg - Randers - slægtsbog:

          

           Grors Grorsen , født 1550, død 1612 i Kalstrup, Mejlby.

           Børn:

          

           1. Grors Grorsen , død 1666 i Mejlby.

          

           2. Søren Grorsen , født ca, 1596 i Kalstrup, død 1681 i Mejlby.  (1) Han blev gift med Søren Rasmussens enke eller datter .  (2) Han blev gift med Karen Pedersdatter .

          

           3. Niels Grorsen .

          

           4. Knud Grorsen .

          

           .

 

                             Børn:

 

       1134.       i      Søren Groesen #457, født ca. 1576, død ca. 1660.  Han blev gift med Karen Pedersdatter #2084.

 

Tip-9-oldeforældre

 

4452.  Jens Bertelsen #525, død 1574-1582 i Skovsrod.  Han blev gift med Anne Pedersdatter #526.

 

                             Børn:

 

       2226.       i      Bertel Jensen #519, død før 1626.  Han blev gift med Anna Rasmusdatter #520.

 

4453.  Anne Pedersdatter #526, død efter 1635.

          

           nævnt 1582 og død efter 1635.

 

4480.  Søren Winther #626.

          

           I mandtalsregisret for Pendingeskat for Kalø Len i 1606 er Søren fæster på Hedegård i Todbjerg. Gården er omkring 1700 ifølge Trap Danmark slået sammen med Elkjærgård til Sofie Amaliegård. I 1610 var Søren stadig fæster på gården.  Fæstet overtages efter Sørens død af konen Anne, der nævnes som fæster i 1620 og 1633. I 1640 overgår fæstet til sønnen Anders Sørensen. Gården Hedegaard har mange variationer, sikkert grundet præsterne manglende kendskab til dialekten: Hegors, Heegaard m. fl.

          

           Han blev gift med Anna Søffrens #627.

 

                             Børn:

 

       2240.       i      Anders Sørensen Hedegård #625.

 

4481.  Anna Søffrens #627.

 

Tip-10-oldeforældre

 

8906.  Peder Pedersen #527, født før 1510, død ca. 1586.  Han blev gift med Maren Andersdatter #528.

 

                             Børn:

 

       4453.       i      Anne Pedersdatter #526, død efter 1635.  Hun blev gift med Jens Bertelsen #525.

 

8907.  Maren Andersdatter #528, født før 1540, død 1624.